งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ( สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง ข้อมูลทั่วไป องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) สังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการ : นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา กรรมการผู้แทน กค. : นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล Website : โทร พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม. 5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ไม่ใช้บังคับแก่กรรมการของบริษัท จำกัด) แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหาร ผู้อำนวยการ (CEO) : - สัญญาจ้างลงวันที่ : - ระยะเวลาจ้าง :  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO : Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก รอง CEO :  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO :  พนักงาน  สัญญาจ้าง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขล่าสุดฉบับที่ 5 พ.ศ วัตถุประสงค์ (ม. 6) มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้ 1.จัดตั้งตลาดเพื่อให้เป็นแหล่งกลางในการซื้อขายผลิตผลเกษตรกรรมของเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมแก่เกษตรกร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ส่งผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมถึงช่วยเหลือในการผลิต การจำหน่าย การเก็บรักษา และการขนส่ง 2.ดำเนินการพยุงราคาผลิตผลเกษตรกรรม 3.ดำเนินการในฐานะตัวแทนของรัฐบาล และกระทรวง ทบวงกรม เพื่อจัดหาปัจจัยในการผลิตและ เครื่องอุปโภคและบริโภคฯลฯ ให้แก่เกษตรกรในราคาอันสมควร 4.ร่วมการงานหรือสมทบกับบุคคลอื่น รวมทั้งการเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือนิติบุคคลเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อ.ต.ก เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน บอร์ดกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดขั้นที่ 55 Min-max ของเงินเดือน= 5,980-99,970 บาท อัตราเงินเดือนแรกเข้า (ปริญญาตรี 4 ปี) = 11,010 (8, ,500 ) บาท จำนวนพนักงาน 315 คน ลูกจ้างประจำ 52 คน (31 พ.ค. 54) จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ : ไม่เกิน 10 คน โดยกรรมการ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการ เป็นกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการอื่นอีกจำนวนไม่เกิน 6 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดย ในจำนวนนี้ให้มีผู้แทนสถาบันเกษตรกรรวมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่า 2 คน (ม. 12) วาระการดำรงตำแหน่ง : กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ (ม. 13 ) การแต่งตั้งกรรมการอื่น : คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอื่น (ม. 13) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด : คณะกรรมการพิจารณาบุคคลซึ่งเหมาะสม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ก.ม ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานฯ และมีความรู้ความชำนาญเกิดประโยชน์แก่กิจการของ อ.ต.ก เพื่อทำสัญญาจ้าง เป็นผู้อำนวยการ (ม. 18) มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ -ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้จะเป็นผู้อำนวยการ (เดิมระบุรองผู้อำนวยการใน ม. 19 นี้ แต่ได้แก้ไขในฉบับที่ 4 พ.ศ ไม่รวมถึงรองผู้อำนวยการ (ม. 19) ต้อง (1) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ ที่กระทำกับ อ.ต.ก. หรือในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของอ.ต.ก ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นเพียงหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นบริษัท ที่ประกอบกิจการอันมีส่วนได้เสียหรืออันเป็นการแข่งขันเช่นว่านั้น (2) เป็นข้าราชการประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นราชการฝ่ายบริหาร ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น พนักงานหรือลูกจ้างของ อ.ต.ก หรือของรัฐวิสาหกิจอื่น (3) เป็นผู้มีตำแหน่งทางการเมือง หรือเป็นสมาชิกสภาซึ่งมีหน้าที่ในทางนิติบัญญัติหรือทางบริหารท้องถิ่น (4) เป็นผู้ไม่อาจทำงานเต็มเวลาให้แก่ อ.ต.ก. (5) เป็นบุคคลล้มละลาย (6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ (7) เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ -ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ อ.ต.ก. และ ให้มีอำนาจและหน้าที่กำหนดอัตราเงินเดือนของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี (ม. 16 (9)) การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ปัจจุบันไม่ปรากฎว่ามีโครงการที่ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจจะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร   มติคณะรัฐมนตรี ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (1) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0202/ว.95 ลงวันที่ 31 ก.ค.32 และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0206/ว.59 เมื่อวันที่ 6 มี.ค.40 (ยกเลิกโดยมติ ว. 217/53) กรณีส่วนราชการ หรือองค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่ประสงค์จะสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์จากกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ สามารถสั่งซื้อได้โดยตรง โดยวิธีกรณีพิเศษไม่ต้องสอบราคาหรือประกวดราคา (2) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0202/ว.195วันที่ 30 ส.ค. 36 กรณีประสงค์ซื้อข้าวสาร และเครื่องบริโภคของส่วนราชการ ให้แจ้ง อ.ต.ก ไม่น้อยกว่า 3 ราย เข้ามาเสนอราคา และซื้อจากหน่วยงานที่เสนอราคาต่ำสุด โดยวิธีพิเศษ (3) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0203/ว.167 ลงวันที่ 17 ก.ย 28 ถ้าประสงค์จะซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องมือในการเกษตร ในราคาต่อหน่วยไม่เกิน 50,000 ให้สอบถามราคา และซื้อจากรายที่เสนอราคาต่ำสุด โดยวิธีพิเศษ *ตามมติครม. เรื่อง ทบทวน ปรับปรุง ยกเลิกมติครม. เกี่ยวกับสิทธิพิเศษของรัฐวิสาหกิจ ที่ นร 0506/22643 ลว 2 ธ.ค 53 ยังคงสิทธิพิเศษดังกล่าวทั้งหมด สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 1 ผู้อำนวยการส่วน : - ผู้จัดทำ : นางสาวชนิกานต์ สุขขะเสริมสุข โทร ต่อ 6754 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่ 364/2523 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร โดยการแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรตามดำริของคณะกรรมการอ.ต.ก ไม่อาจกระทำได้เพราะขัดต่อมาตรา 23 ตามพรฎ.การจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ที่บัญญัติว่า ผู้อำนวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตำแหน่งผู้อำนวยการว่างลงและยังมิได้แต่งตั้งผู้อำนวยการ ให้รองผู้อำนวยการเป็นผู้ทำการแทนหรือผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ ถ้าไม่มีรองผู้อำนวยการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานคนใดคนหนึ่งทำการแทนหรือรักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อมีบทบัญญัติกำหนดอย่างชัดเจนแล้วให้ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่บังคับไว้ หาจำต้องอาศัยการแต่งตั้งจากคณะกรรมการไม่


ดาวน์โหลด ppt องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google