งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นผู้พิจารณากำหนดตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่ ก.พ. กำหนด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นผู้พิจารณากำหนดตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่ ก.พ. กำหนด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นผู้พิจารณากำหนดตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่ ก.พ. กำหนด
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ ******************* กำหนดให้ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นผู้พิจารณากำหนดตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่ ก.พ. กำหนด 2

2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ให้ดำเนินการตาม ว17/52 3

3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กอง/สำนัก... ผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน (ชำนาญการพิเศษ) กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่ม/ฝ่าย ปก/ชก ปก/ชก ปก/ชก ปก/ชก 4

4 เงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ตำแหน่งสำหรับหัวหน้างาน 1. ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานที่ต่ำกว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ 1.1 รายงานตรงต่อผู้อำนวยการกอง 1.2 มีผู้ใต้บังคับบัญชา ประเภทวิชาการ ไม่น้อยกว่า 4 ตำแหน่ง 1.3 เป็นกลุ่มงานที่เกิดจากการแบ่งงานภายในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง และการแบ่งงานภายในผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.พ.กระทรวง 1.4 ผ่านการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง 5

5 มติ ก.พ. ตามหนังสือ ที่ นร 1008.3.3/105 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2555
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น เฉพาะกรณีในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ 4 ตำแหน่ง * กำหนดตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการพิเศษได้ 6

6 มติ ก.พ. ตามหนังสือ ที่ นร 1008.3.3/105 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2555
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น เฉพาะกรณีในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผอ.รพ.สต. แม่ข่าย ที่มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานของ กสธ. และ มีผู้ใต้บังคับบัญชา 4 ตำแหน่ง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข จพ.สาธารณสุข และ จพ.ทันตฯ หรือ จพ.อาชีวบำบัด หรือ จพ.เภสัชฯ * กำหนดตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการพิเศษได้ 7

7 มติ ก.พ. ตามหนังสือ ที่ นร 1008.3.3/105 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2555
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น เฉพาะกรณีในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข * ก.พ. กำหนดเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งตามหนังสือ 105/2555 การกำหนด ตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ส่วนราชการจะต้องนำตำแหน่งว่างมายุบรวมเพื่อให้ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และผ่านการประเมินคุณภาพงานตามหลักเกณฑ์ ก.พ. 8

8 การดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3195/55 ลงวันที่ 29 พ.ย. 55 แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นในภูมิภาค 8

9 การดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ต่อ)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 454/56 ลงวันที่ 8 ก.พ. 56 แต่งตั้งคณะทำงาน 8 คณะ เพื่อวิเคราะห์บทบาท ภารกิจ ประกอบการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด ในส่วนภูมิภาค และจัดทำหลักเกณฑ์การจัดเรียงลำดับตำแหน่งที่สมควรได้รับการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของแต่ละสายงาน 8

10 การดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ต่อ)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สำรวจข้อมูลข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ที่มีวุฒิปริญญาตรีเพิ่มเติม พร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ /ว 80 8

11 การดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ต่อ)
อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวง กำหนดตำแหน่งรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 56 มีมติให้ เปลี่ยนสายงาน 469 ตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ 508 ตำแหน่ง 8

12 การดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ต่อ)
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตาม ว 590/56 ลงวันที่ 20 พ.ค. 56 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 56 เป็นต้นไป 8

13 ปัญหาและอุปสรรค จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชามีไม่ครบ ตามเกณฑ์
ข้อมูลประกอบการกำหนดตำแหน่ง - การผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง - รพ.สต. แม่ข่าย - เกณฑ์การจัดลำดับการกำหนดตำแหน่ง 9

14 สวัสดีค่ะ 10


ดาวน์โหลด ppt เป็นผู้พิจารณากำหนดตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่ ก.พ. กำหนด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google