งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SELF-ASSESSMENT REPORT Department of Medicine. SAR Plan-Do-Follow-Evaluate-Improve.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SELF-ASSESSMENT REPORT Department of Medicine. SAR Plan-Do-Follow-Evaluate-Improve."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SELF-ASSESSMENT REPORT Department of Medicine

2 SAR Plan-Do-Follow-Evaluate-Improve

3 Why did we win the 3 rd prize ? Not sure But We know why we didn’t win the 1 st prize?

4 ภาพรวมผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบต่างๆ ที่องค์ประกอบ ผลการ ประเมิน 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน ดำเนินการ 4.68 2 การเรียนการสอน 4.52 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - 4 การวิจัย 5 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 4.67 6 การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 5 7 การบริหารและการจัดการ 4.5 8 การเงินและงบประมาณ - 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4 ค่าเฉลี่ย 4.61

5 1. การเขียนแผนระยะกลางและระยะยาว 1. การสรุปการปฎิบัติงานตามแผนและ โครงการต่างๆให้ครบ 2. การตีพิมพ์ผลงานของแพทย์ประจำบ้าน 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ งานวิจัย 7. การประเมินผลการบริหารงานของ ภาควิชาและนำไปปรับปรุง 9. แนวทางปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพ

6 Why did we win the 3 rd prize ? Plan-Do-Follow-Evaluate-Improve Person Document


ดาวน์โหลด ppt SELF-ASSESSMENT REPORT Department of Medicine. SAR Plan-Do-Follow-Evaluate-Improve.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google