งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 6 ครูปพิชญา คนยืน ค่ากลางของข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 6 ครูปพิชญา คนยืน ค่ากลางของข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปพิชญา คนยืน

2 สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 6

3 ครูปพิชญา คนยืน ค่ากลางของข้อมูล

4 มัธยฐานของ ข้อมูล ที่แจกแจง ความถี่

5 ครูปพิชญา คนยืน ความถี่สะสมความถี่สะสม ความถี่สะสมของอันตร ภาคชั้นใด คือ ผลบวก ของความถี่ของค่านั้น หรืออันตรภาคชั้นนั้น กับความถี่ของค่าหรือ อันตรภาคชั้นที่มีช่วง คะแนนต่ำกว่าทั้งหมด หรือสูงกว่าทั้งหมดอย่าง ใดอย่างหนึ่ง

6 ครูปพิชญา คนยืน อันตรภาคชั้นความถี่ ความถี่สะสม รวม

7 ครูปพิชญา คนยืน อันตรภาคชั้นความถี่ ความถี่สะสม รวม 75

8 ครูปพิชญา คนยืน หลักการ หามัธยฐาน จากตาราง แจกแจง ความถี่ 1. สร้างตารางช่องความถี่สะสมเพิ่ม 2. หาตำแหน่งที่มัธยฐานอยู่โดยใช้สูตร เมื่อ N คือ จำนวนข้อมูล ทั้งหมด

9 ครูปพิชญา คนยืน 3. นำค่าที่ได้จากข้อ 2 มาพิจารณาในช่อง ความถี่สะสม 4. ค่าจุดกึ่งกลางของ อันตรภาคชั้นที่ ตำแหน่งมัธยฐานอยู่ คือ ค่าโดยประมาณ ของมัธยฐานนั้น

10 ครูปพิชญา คนยืน จงหามัธยฐาน จากตารางแจก แจงความถี่ ต่อไปนี้

11 ครูปพิชญา คนยืน คะแนนความถี่ รวม 20

12 ครูปพิชญา คนยืน คะแนนความถี่ ความถี่สะสม รวม

13 ครูปพิชญา คนยืน วิธีทำหาตำแหน่งที่มัธยฐานอยู่จากสูตร ตำแหน่งที่มัธยฐานอยู่

14 คะแนนความถี่ ความถี่สะสม รวม

15 ครูปพิชญา คนยืน นั่นคือ มัธยฐานจะ อยู่ตำแหน่งที่ 10.5 ในช่องความถี่สะสม แต่ตำแหน่งที่ 10.5 จะอยู่ในชั้น 3 ซึ่งตรงกับ 6 คะแนน ค่ามัธยฐาน = 6 คะแนน

16 ครูปพิชญา คนยืน จงหามัธยฐาน จากตารางแจก แจงความถี่ ต่อไปนี้

17 ครูปพิชญา คนยืน คะแนนความถี่ รวม 30

18 ครูปพิชญา คนยืน คะแนนความถี่ ความถี่สะสม รวม

19 ครูปพิชญา คนยืน วิธีทำหาตำแหน่งที่มัธยฐานอยู่จากสูตร ตำแหน่งที่มัธยฐานอยู่

20 คะแนนความถี่ ความถี่สะสม รวม

21 ครูปพิชญา คนยืน นั่นคือ มัธยฐานจะอยู่ ตำแหน่งที่ 15.5 ใน ช่องความถี่สะสม แต่ ตำแหน่งที่ 15.5 จะอยู่ ในอันตรภาคชั้น ซึ่งมีจุดกึ่งกลางชั้น คือ 11 คะแนน ค่ามัธยฐาน โดยประมาณ = 11 คะแนน

22 ครูปพิชญา คนยืน ความถี่สะสม รายได้ / วัน ( บาท ) ความถี่ รวม

23 ครูปพิชญา คนยืน อันตรภาคชั้นความถี่ ความถี่สะสม รวม 132

24 ครูปพิชญา คนยืน พบกันใหม่วัน พรุ่งนี้ เรื่อง สถิติ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 6 ครูปพิชญา คนยืน ค่ากลางของข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google