งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 6 ครูปพิชญา คนยืน ค่ากลางของข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 6 ครูปพิชญา คนยืน ค่ากลางของข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปพิชญา คนยืน

2 สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 6

3 ครูปพิชญา คนยืน ค่ากลางของข้อมูล

4 มัธยฐานของ ข้อมูล ที่แจกแจง ความถี่

5 ครูปพิชญา คนยืน ความถี่สะสมความถี่สะสม ความถี่สะสมของอันตร ภาคชั้นใด คือ ผลบวก ของความถี่ของค่านั้น หรืออันตรภาคชั้นนั้น กับความถี่ของค่าหรือ อันตรภาคชั้นที่มีช่วง คะแนนต่ำกว่าทั้งหมด หรือสูงกว่าทั้งหมดอย่าง ใดอย่างหนึ่ง

6 ครูปพิชญา คนยืน อันตรภาคชั้นความถี่ ความถี่สะสม รวม 30 1 3 11 + + +23 +27 +30

7 ครูปพิชญา คนยืน อันตรภาคชั้นความถี่ ความถี่สะสม รวม 75

8 ครูปพิชญา คนยืน หลักการ หามัธยฐาน จากตาราง แจกแจง ความถี่ 1. สร้างตารางช่องความถี่สะสมเพิ่ม 2. หาตำแหน่งที่มัธยฐานอยู่โดยใช้สูตร เมื่อ N คือ จำนวนข้อมูล ทั้งหมด

9 ครูปพิชญา คนยืน 3. นำค่าที่ได้จากข้อ 2 มาพิจารณาในช่อง ความถี่สะสม 4. ค่าจุดกึ่งกลางของ อันตรภาคชั้นที่ ตำแหน่งมัธยฐานอยู่ คือ ค่าโดยประมาณ ของมัธยฐานนั้น

10 ครูปพิชญา คนยืน จงหามัธยฐาน จากตารางแจก แจงความถี่ ต่อไปนี้

11 ครูปพิชญา คนยืน คะแนนความถี่ รวม 20

12 ครูปพิชญา คนยืน คะแนนความถี่ ความถี่สะสม รวม 20 3 7 13 18 20

13 ครูปพิชญา คนยืน วิธีทำหาตำแหน่งที่มัธยฐานอยู่จากสูตร ตำแหน่งที่มัธยฐานอยู่

14 คะแนนความถี่ ความถี่สะสม รวม 20 3 7 13 18 20

15 ครูปพิชญา คนยืน นั่นคือ มัธยฐานจะ อยู่ตำแหน่งที่ 10.5 ในช่องความถี่สะสม แต่ตำแหน่งที่ 10.5 จะอยู่ในชั้น 3 ซึ่งตรงกับ 6 คะแนน ค่ามัธยฐาน = 6 คะแนน

16 ครูปพิชญา คนยืน จงหามัธยฐาน จากตารางแจก แจงความถี่ ต่อไปนี้

17 ครูปพิชญา คนยืน คะแนนความถี่ รวม 30

18 ครูปพิชญา คนยืน คะแนนความถี่ ความถี่สะสม รวม 30 2 7 15 25 28 30

19 ครูปพิชญา คนยืน วิธีทำหาตำแหน่งที่มัธยฐานอยู่จากสูตร ตำแหน่งที่มัธยฐานอยู่

20 คะแนนความถี่ ความถี่สะสม รวม 30 2 7 15 25 28 30

21 ครูปพิชญา คนยืน นั่นคือ มัธยฐานจะอยู่ ตำแหน่งที่ 15.5 ใน ช่องความถี่สะสม แต่ ตำแหน่งที่ 15.5 จะอยู่ ในอันตรภาคชั้น 10 - 12 ซึ่งมีจุดกึ่งกลางชั้น คือ 11 คะแนน ค่ามัธยฐาน โดยประมาณ = 11 คะแนน

22 ครูปพิชญา คนยืน ความถี่สะสม รายได้ / วัน ( บาท ) ความถี่ รวม 50 60 - 65 3 66 - 71 7 72 - 77 6 78 - 83 15 84 - 89 10 90 - 95 5 96 - 101 4

23 ครูปพิชญา คนยืน อันตรภาคชั้นความถี่ ความถี่สะสม รวม 132

24 ครูปพิชญา คนยืน พบกันใหม่วัน พรุ่งนี้ เรื่อง สถิติ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 6 ครูปพิชญา คนยืน ค่ากลางของข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google