งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง. 2 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of central tendency) การใช้ตัวเลขเพียงตัวเดียวหรือค่า ใดค่าหนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง. 2 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of central tendency) การใช้ตัวเลขเพียงตัวเดียวหรือค่า ใดค่าหนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

2 2 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of central tendency) การใช้ตัวเลขเพียงตัวเดียวหรือค่า ใดค่าหนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนและ บรรยายลักษณะข้อมูลแต่ละชุด เพื่อสะดวกในการจดจำและสรุป เรื่องราวที่สำคัญของข้อมูลชุด นั้น

3 3 วิธีการวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง • ตัวกลางเลขคณิต (Arithmetic mean) • มัธยฐาน (Median) • ฐานนิยม (Mode)

4 4 ตัวกลางเลขคณิต • ค่าเฉลี่ย (Mean) หรือตัวกลาง คือค่าที่ได้จากการเอาผลรวม ของข้อมูลทั้งหมดหารด้วย จำนวนข้อมูลทั้งหมด • สัญลักษณ์คือ x ( อ่านว่า เอ็กซ์ - บาร์ ) ของกลุ่มตัวอย่าง

5 5 ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ยังไม่ได้ แจกแจงความถี่ X =  X n  X แทน ผลรวมทั้งหมดของ ข้อมูล N แทนจำนวนข้อมูล ทั้งหมดของ กลุ่มตัวอย่าง ( กรณีกลุ่มตัวอย่าง )

6 6 กรณีกลุ่มประชากร  =  X N  X แทน ผลรวมทั้งหมดของ ข้อมูล N แทนจำนวนข้อมูล ทั้งหมดของ ประชากร

7 7 จงหาค่าเฉลี่ยของน้ำหนักของ บรรณารักษ์ 5 คน 4550556065 (45+50+55+60+65)/5 275/5 55

8 8 ค่ากลางของข้อมูลที่มีการแจก แจงความถี่ X=  fX N N=  f

9 9 X4550556065 f54321 N=  f=15 fX225200165120 65  fX=775 775/15 =51.667

10 10 ความพึงพอใจต่อบริการสืบค้น E- Journal XffX มากที่สุด 5525 มาก 4520 ปานกลาง 31030 น้อย 21530 น้อยที่สุด 12020

11 11  f=N=5+5+10+15+20 =55  fX= 25+20+30+30+20 X=125/55 =2.273

12 12 ค่าเฉลี่ยข้อมูลที่ได้แจกแจง ความถี่แบบจัดกลุ่ม ใช้สูตรเดียวกันกับข้อมูลแจกแจง ความถี่แบบไม่จัดกลุ่ม คือ X=  fX N N=  f แต่แทนค่า X ด้วยค่ากึ่งกลางของแต่ ชั้น ( ขีดจำกัดล่างบวกขีดจำกัดบน หารด้วยสอง )

13 13 ประสบการณ์ทำงานของ บรรณารักษ์ ช่วงปี XffX 1-532060 6-10815120 11-151310130 16-2018590 21-25235115

14 14 N=  f = 20+15+10+5+5 = 55  fX = 60+120+130+90+115 = 515 X = 515/55 = 9.364

15 15 คุณสมบัติที่สำคัญของค่าเฉลี่ย • ผลรวมของความต่างระหว่าง ข้อมูลแต่ละตัวจากค่าเฉลี่ยของ คะแนนชุดนั้นมีค่าเท่ากับ 0 • ผลรวมของความต่างกำลังสอง ของข้อมูลแต่ละตัวจากจำนวน M จะน้อยที่สุดเมื่อ M เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้น

16 16 • ค่าเฉลี่ยหรือตัวกลางของข้อมูล ชุดใดๆ จะอยู่ระหว่างข้อมูลที่มี ค่ามากสุดและข้อมูลที่มีค่าน้อย สุด • ในกรณีที่ข้อมูลทุกตัวเพิ่มขึ้น หรือลดลงเท่าๆ กัน ค่าเฉลี่ยของ ข้อมูลจะเปลี่ยนไปตามค่านั้น • ถ้าข้อมูลทุกตัวหารหรือคูณด้วย ค่าคงที่ตัวหนึ่ง ค่าเฉลี่ยจะ เปลี่ยนไปเท่ากับค่าเฉลี่ยเดิม หารหรือคูณด้วยค่าคงที่ตัวนั้นๆ

17 17 มัธยฐาน (Median/Mdn/Md) • ค่าที่อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของ ข้อมูลทั้งชุด เมื่อเรียงข้อมูลจาก มากไปหาน้อยหรือจากน้อยไป หามาก • ค่าที่แสดงให้ทราบว่ามีจำนวน ข้อมูลที่มากกว่าและน้อยกว่าค่า นี้อยู่ประมาณ 50 % ( แบ่งข้อมูล ออกเป็นสองฝ่ายเท่าๆ กัน )

18 18 55 คือค่ามัธยฐานของน้ำหนัก ของบรรณารักษ์ แสดงให้ทราบว่า มีบรรณารักษ์ 50 % ที่มีน้ำหนักมากกว่า 55 Kg และ มีบรรณารักษ์ 50% ที่มี น้ำหนักน้อยกว่า 55 Kg

19 19 ค่ามัธยฐานข้อมูลที่ไม่ได้แจก แจงความถี่ • นำข้อมูลเรียงจากมากไปน้อย หรือน้อยไปมา • มัธยฐานคือข้อมูลตัวที่อยู่ กึ่งกลางของชุดนั้น 1234567 มัธยฐานคือ 4

20 20 ถ้าข้อมูลเป็นเลขคู่ มัธยฐานคือผลบวกข้อมูลสองตัวที่ อยู่กึ่งกลางหารด้วยสอง 2468 มัธยฐานคือ 4+6 / 2 คือ 5

21 21 การใช้ค่ามัธฐานแทนค่าเฉลี่ยใน กรณีที่ข้อมูลทั้งชุดที่มีค่าใดค่า หนึ่งต่างจากกลุ่มมาก เช่น วัน ลา 12345642 ค่าเฉลี่ย = มัธยฐาน =

22 22 •135791113 •234781045 •137910 •247930 •24681012 •12368111330

23 23 ฐานนิยม (Mode/Mo) • คือค่าของข้อมูลตัวหนึ่งที่มี ความถี่สูงที่สุด หรือ ค่าที่ปรากฏ บ่อยที่สุด •122334444 •122333444 •123456789

24 24 ประสบการณ์ทำงานของ บรรณารักษ์ Xf 320 ฐานนิยม คือ 815 1310 185 235

25 25 ข้อมูลที่จัดกลุ่ม ฐานข้อมูล คือ ค่ากลางของชั้นคะแนนที่มี ความถี่สูงสุด ช่วงปี Xf 1-5320 ฐาน นิยมคือ 6-10815 11-151310 16-20185 21-25235

26 26 ประโยชน์ของฐานนิยม • ใช้วัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ของข้อมูลที่อยู่ในมาตรานาม บัญญัติ (Nominal scale) หรือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) ซึ่งไม่สามารถหาค่าเฉลี่ย หรือมัธยฐานได้

27 27 ถ้าต้องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลางของข้อมูลต่อไปนี้ • นักศึกษา มร. ชอบพรรคการเมือง ใดมากที่สุด ไทยรักเธอ 5 ประชาเบ่ง บาน 4 มหาประชา 2 ชาติเธอ 3 ฐานนิยมคือ พรรคไทยรักเธอ

28 28 ข้อมูลนักแสดงหญิงคนโปรด ของคนอายุ 40 ขึ้นไป • จารุณี 5 หมื่น • เนาวรัตน์ 4 หมื่น • สุพรรณษา 3 หมื่น • จินตรา 6 หมื่น ฐานนิยม คือ จินตรา

29 29 โค้งปกติ (Normal Curve) X, Mdn, Mo

30 30 โค้งเบ้ขวา Mo, Mdn, X

31 31 โค้งเบ้ซ้าย X, Mdn, Mo

32 32 แบบฝึกหัด • จงหาค่าเฉลี่ย มัธยฐานและฐาน นิยมของข้อมูลต่อไปนี้ 1)54769 2)1121221112 3)44553 4)8101214168

33 33 จงหาค่าเฉลี่ย และฐานนิยม ของข้อมูลต่อไปนี้ ช่วงคะแนนความถี่ 1-32 4-63 7-94 10-122 13-151


ดาวน์โหลด ppt 1 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง. 2 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of central tendency) การใช้ตัวเลขเพียงตัวเดียวหรือค่า ใดค่าหนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google