งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5.2 การวัดตำแหน่งของข้อมูล อ. มิ่งขวัญ กันจินะ. ควอร์ไทล์ ควอร์ไทล์ (Quartile) • เป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน • มี Q 1, Q 2, Q 3 เป็นค่าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5.2 การวัดตำแหน่งของข้อมูล อ. มิ่งขวัญ กันจินะ. ควอร์ไทล์ ควอร์ไทล์ (Quartile) • เป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน • มี Q 1, Q 2, Q 3 เป็นค่าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5.2 การวัดตำแหน่งของข้อมูล อ. มิ่งขวัญ กันจินะ

2 ควอร์ไทล์ ควอร์ไทล์ (Quartile) • เป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน • มี Q 1, Q 2, Q 3 เป็นค่าที่ เป็นจุดแบ่ง เช่น ณ ตำแหน่ง Q 1 หมายถึง  มีข้อมูลที่มีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ ค่า Q 1 อยู่ 1/4 ส่วน  มีข้อมูลที่มีค่าสูงกว่าค่า Q 1 อยู่ 3/4 ส่วน Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 1/4 ส่วน 3/4 ส่วน Q 1

3 เดไซล์ เดไซล์ (Decile) • เป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็น 10 ส่วนเท่า ๆ กัน • มี D 1, D 2, …, D 9 เป็นค่าที่ เป็นจุดแบ่ง เช่น ณ ตำแหน่ง D 4 หมายถึง  มีข้อมูลที่มีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ ค่า D 4 อยู่ 4/10 ส่วน  มีข้อมูลที่มีค่าสูงกว่าค่า D 4 อยู่ 6/10 ส่วน 4/10 ส่วน 6/10 ส่วน D1D1 D4D4 D5D5 D9D9 D4D4

4 เปอร์เซ็นต์ไทล์ เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) • เป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็น 100 ส่วนเท่า ๆ กัน • มี P 1, P 2, …, P 99 เป็นค่าที่ เป็นจุดแบ่ง เช่น ณ ตำแหน่ง P 79 หมายถึง  มีข้อมูลที่มีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ ค่า P 79 อยู่ 79/100 ส่วน  มีข้อมูลที่มีค่าสูงกว่าค่า P 79 อยู่ 21/100 ส่วน 79/100 ส่วน 21/100 ส่วน P1P1 P 50 P 79 P 99 P 79

5 1) เรียงข้อมูลจาก น้อยไปมาก 2) หาค่าตำแหน่งของ ค่าที่ต้องการ r = 1, 2, 3 คือ ตำแหน่งที่

6 1) เรียงข้อมูลจาก น้อยไปมาก 2) หาค่าตำแหน่งของ ค่าที่ต้องการ r = 1, 2, …, 9 คือ ตำแหน่ง ที่

7 1) เรียงข้อมูลจาก น้อยไปมาก 2) หาค่าตำแหน่งของ ค่าที่ต้องการ r = 1, 2, …, 99 คือ ตำแหน่ งที่

8 1) เรียงข้อมูลจาก น้อยไปมาก ตำแหน่ง Q 2 = 12, 18, 25, 29, 31, 37, 56, 63, 67, 78, 91 2) หาตำแหน่งของค่า Q 2 = 6

9 ตำแหน่งที่ D 7 = 12, 18, 25, 29, 31, 37, 56, 63, 67, 78, 91 2) หาตำแหน่งของค่า D 7 = 8.4 ตำแหน่งที่ 8.4  อยู่ระหว่าง ตำแหน่งที่ 8 และ 9

10 12, 18, 25, 29, 31, 37, 56, 63, 67, 78, 91 ตำแหน่งห่างกัน (9-8) = 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งห่างกัน (8.4-8) = 0.4 ตำแหน่ง  คะแนนห่างกัน 0.4  4 = 1.6  คะแนนห่างกัน 67– 63 = 4

11 ตำแหน่งที่ P 75 = 12, 18, 25, 29, 31, 37, 56, 63, 67, 78, 91 3) หาตำแหน่งของค่า P 75 = 9

12 หาค่าตำแหน่งของค่าที่ ต้องการ จาก L – ขอบเขตล่างของชั้น Q r, D r, P r f - ความถี่ของชั้น Q r, D r, P r F - ความถี่สะสมชนิด น้อยกว่าก่อน ชั้น Q r, D r, P r I - ความกว้างของอันตร ภาคชั้น n - จำนวนข้อมูลทั้งหมด

13 รายได้ต่อ เดือน จำนวน พนักงาน ความถี่ สะสม 5,000 – 5,999 6,000 – 6,999 7,000 – 7,999 8,000 – 8,999 9,000 – 9,999 10,000 – 10,999 11,000 – 11,999 8 10 16 14 10 5 2 8 18 34 48 58 63 65 รวม 65 N= 65 L = 5999.5 I = 1,000 n = 65 F = 8 f = 10

14 L = 5999.5 I = 1,000 n = 65 F = 8 f = 10

15 รายได้ต่อ เดือน จำนวน พนักงาน ความถี่ สะสม 5,000 – 5,999 6,000 – 6,999 7,000 – 7,999 8,000 – 8,999 9,000 – 9,999 10,000 – 10,999 11,000 – 11,999 8 10 16 14 10 5 2 8 18 34 48 58 63 65 รวม 65 L = 6999.5 I = 1,000 n = 65 F = 18 f = 16

16 L = 6999.5 I = 1,000 n = 65 F = 18 f = 16

17 รายได้ต่อ เดือน จำนวน พนักงาน ความถี่ สะสม 5,000 – 5,999 6,000 – 6,999 7,000 – 7,999 8,000 – 8,999 9,000 – 9,999 10,000 – 10,999 11,000 – 11,999 8 10 16 14 10 5 2 8 18 34 48 58 63 65 รวม 65 L = 8999.5 I = 1,000 n = 65 F = 48 f = 10

18 L = 8999.5 I = 1,000 n = 65 F = 48 f = 10

19 To be Continued …


ดาวน์โหลด ppt 5.2 การวัดตำแหน่งของข้อมูล อ. มิ่งขวัญ กันจินะ. ควอร์ไทล์ ควอร์ไทล์ (Quartile) • เป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน • มี Q 1, Q 2, Q 3 เป็นค่าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google