งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ค่าการกระจาย ค่ามาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ค่าการกระจาย ค่ามาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ค่าการกระจาย ค่ามาตรฐาน

2 ค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง หรือ ค่ากลางของข้อมูล หมายถึง ค่าที่จะใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดหนึ่งๆ ในการสื่อความหมาย ให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลชุดนั้น • ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) • ค่ามัธยฐาน (Median) • ค่าฐานนิยม (Mode) • ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิก (Harmonic mean) • ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric mean)

3 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เป็น ค่าที่ได้จากการนำผลรวมหรือผลบวกของคะแนนทั้งหมด หารด้วยจำนวนคะแนน ตัวอย่างมีคะแนน 6 ตัว ดังนี้ 2, 4, 6, 10, 15, 17 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนน 6 ตัว หาได้ดังนี้

4 ค่ามัธยฐาน เป็น ค่าที่มีตำแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมด เมื่อนำข้อมูลนั้น มาเรียงจากค่าน้อยไปหาค่ามาก ตัวอย่าง 1 มีคะแนน 7 ตัว ดังนี้ 2, 4, 6, 9, 10, 15, 17 ค่ามัธยฐาน คือคะแนน ตัวที่ 4 มีค่าเท่ากับ 9 Me ตัวอย่าง 2 มีคะแนน 6 ตัว ดังนี้ 2, 4, 6, 10, 15, 17 ค่ามัธยฐาน คือคะแนน ที่อยู่ระหว่างคะแนน ตัวที่ 3 กับตัวที่ 4 มีค่าเท่ากับ (6+10)/2 = 8

5 ค่าฐานนิยม เป็น ค่าที่มีความถี่หรือมีจำนวนมากที่สุดของข้อมูลทั้งหมด Mo

6 น้ำหนัก ( กก.) XiXi 45 46 47 48 49 50 จำนวนนักเรียน fifi 5 7 9 3 5 1 fiXifiXi 225 322 423 144 245 50  301409

7 ช่วงอายุ หลอดไฟ 118-122 123-127 128-132 133-137 138-142 143-147 จำนวน fifi 2 8 15 11 3 1 fiXifiXi 240 1000 1950 1485 420 145  405240 จุดกึ่งกลาง XiXi 120 125 130 135 140 145

8 ช่วงอายุ หลอดไฟ 118-122 123-127 128-132 133-137 138-142 143-147 จำนวน f i 2 8 15 11 3 1 f i d i -4 -8 0 11 6 3  408 d i -2 -1 0 1 2 3

9 ช่วงอายุ หลอดไฟ 118-122 123-127 128-132 133-137 138-142 143-147 จำนวน f i 2 8 15 11 3 1  40 cf 2 10 25 36 39 40

10 ค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ช่วงอายุ หลอดไฟ 118-122 123-127 128-132 133-137 138-142 143-147 จำนวน f i 2 8 15 11 3 1  40

11 การวัดการกระจายของข้อมูล เป็นการหาค่าที่ใช้เป็นตัวแทน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของข้อมูล

12 วิธีหาค่าการกระจายของข้อมูล • พิสัย (Range) • ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ (Quartile Deviation) • ความเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Mean Deviation) • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) • ความแปรปรวน (Variance) • สัมประสิทธิ์ของความแปรผัน (coefficient of variation)

13 คนที่(i)คะแนน(x i )x i -m|x i -m|(x i -m) 2 13-339 26000 38224 42-4416 59339 66000 7511 88224 97111 รวม5401644 เฉลี่ย(m)6.001.784.89 2.21

14 Range = Max - Min n xx.MD   2 QQ.D.Q 13   Range, MD., Q.D.

15 Variance Standard Deviation

16 X 3 4 6 7 10 X 2 9 16 36 49 100 ตัวอย่าง ข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่

17 ตัวอย่างข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้ว x 18 15 11 10 9 8 f324321f324321 fx 54 30 44 30 18 8 x 2 324 225 121 100 81 64 fx 2 972 450 484 300 162 64 15 184 2432

18 ค่าการกระจายสัมพัทธ์  เป็นค่าที่ใช้ในการเปรียบเทียบการกระจาย ของข้อมูลชนิดเดียวกัน 2 ชุดขึ้นไป วิธีหา ค่าการกระจายสัมพัทธ์ที่ใช้กันแพร่หลาย คือ สัมประสิทธิ์ของความแปรผัน (coefficient of variation) ใช้แทนด้วยสัญ ลักษ์ C.V. มีสูตรดังนี้

19 คะแนนมาตรฐาน  คืออัตราส่วนระหว่างการเบี่ยงเบนจาก ค่าเฉลี่ยเลขคณิตต่อส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่า คะแนนดิบอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตกี่ หน่วยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้แทน ด้วยสัญลักษ์ Z T = 10Z + 50


ดาวน์โหลด ppt ค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ค่าการกระจาย ค่ามาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google