งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

QUIZ ก่อนเรียน เขียน ชื่อ - นามสกุล, รหัสนักศึกษา และ section 1. เมื่อคืนนี้ท่านนอนเวลาเท่าไร ? 2. เมื่อเช้านี้ท่านตื่นนอนเวลาเท่าไร ? 3. ท่านทานอาหารเช้าหรือยัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "QUIZ ก่อนเรียน เขียน ชื่อ - นามสกุล, รหัสนักศึกษา และ section 1. เมื่อคืนนี้ท่านนอนเวลาเท่าไร ? 2. เมื่อเช้านี้ท่านตื่นนอนเวลาเท่าไร ? 3. ท่านทานอาหารเช้าหรือยัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 QUIZ ก่อนเรียน เขียน ชื่อ - นามสกุล, รหัสนักศึกษา และ section 1. เมื่อคืนนี้ท่านนอนเวลาเท่าไร ? 2. เมื่อเช้านี้ท่านตื่นนอนเวลาเท่าไร ? 3. ท่านทานอาหารเช้าหรือยัง ? 4. ท่านทานอาหารเช้าที่ไหน ? 5. ท่านทานอะไรเป็นอาหารเช้า ?

2 ประชากรและตัวอย่าง สุ่ม โคพื้นเมืองในประเทศไทย

3 ประชากรและตัวอย่าง สุ่ม หมูในภาคอีสาน

4 ประชากรและตัวอย่าง สุ่ม

5 สมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ ของสุกรพันธุ์ที่นำเข้าจากประเทศเดน มาร์ค สุกรพันธุ์ที่นำเข้าจากประเทศเดนมาร์ค ประชากรตัวอย่างสุ่ม ค่าเฉลี่ย  ความแปรปรวน 22 S2S2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  SD, S

6 สุกรพันธุ์ที่นำเข้าจากประเทศเดนมาร์ค ประชากรตัวอย่างสุ่ม ค่าเฉลี่ย  ความแปรปรวน 22 S2S2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  SD, S

7 ประชากร ตัวอย่างสุ่ม  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error, SE)

8 ความคลาดเคลื่อน มาตรฐาน (Standard Error, SE)

9 รูปแบบการรายงานผลการ วิเคราะห์ข้อมูล

10 ตอนนี้ได้วัตถุประสงค์ ข้อไหนบ้าง ? 1. สามารถอธิบายการแจกแจงแบบ ปกติได้ 2. สามารถอธิบายค่าเฉลี่ย ค่าฐาน นิยม และค่ามัธยฐานได้ 3. สามารถอธิบายค่าความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สัมประสิทธิ์ความแปรปรวนได้ 4. สามารถอธิบายค่าความ คลาดเคลื่อนมาตรฐานได้

11 เนื้อหา

12 สรุปบทเรียนที่ 1 ประชากร vs ตัวอย่างสุ่ม  SE การบอกลักษณะของข้อมูล  Mean กับ SD หรือ SE %CV เป็นการบอกการกระจาย เป็น % จากค่าเฉลี่ย

13 QUIZ หลังเรียน Standard Error (SE) จะมากหรือ น้อยขึ้นอยู่กับค่าใด ค่า SE มากหรือน้อย ดีกว่า


ดาวน์โหลด ppt QUIZ ก่อนเรียน เขียน ชื่อ - นามสกุล, รหัสนักศึกษา และ section 1. เมื่อคืนนี้ท่านนอนเวลาเท่าไร ? 2. เมื่อเช้านี้ท่านตื่นนอนเวลาเท่าไร ? 3. ท่านทานอาหารเช้าหรือยัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google