งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Factorisation method. We will chake the answer Practice 3.2 1. 2. 3. 4.4. multiplication Commutative Distributive Addition Assosiative multiplication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Factorisation method. We will chake the answer Practice 3.2 1. 2. 3. 4.4. multiplication Commutative Distributive Addition Assosiative multiplication."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Factorisation method

2 We will chake the answer

3 Practice 3.2 1. 2. 3. 4.4. multiplication Commutative Distributive Addition Assosiative multiplication Commutative 1.Name the porperties of the following real number in each of the following equation 1.Name the porperties of the following real number in each of the following equation Page 59

4 Practice 3.2 5. 6. 7. 8.8. Is a real number Addition Commutative multiplication Commutative Distrebutive Addition Closure 1.Name the porperties of the following real number in each of the following equation 1.Name the porperties of the following real number in each of the following equation Page 59

5 Practice 3.2 9.9. 10. มีจำนวนจริงที่บวกกับ -15 แล้วได้ 0 Addition Inverse Multiplication Identity 1.Name the porperties of the following real number in each of the following equation 1.Name the porperties of the following real number in each of the following equation Page 59

6 Practice 3.2 1 1 2 2 3 3 ไม่เป็นจริงตามสมบัติของจำนวนจริง 2. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นจริงหรือไม่ ถ้า จริงเป็นไปตามสมบัติของจำนวนจริง ข้อใด เมื่อ p, q, x, y และ z เป็นจำนวนจริงใด ๆ Page 59

7 2. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นจริงหรือไม่ ถ้า จริงเป็นไปตามสมบัติของจำนวนจริง ข้อใด เมื่อ p, q, x, y และ z เป็นจำนวนจริงใด ๆ Practice 3.2 4 4 5 5 Distributive Page 60

8 3. เซตต่อไปนี้ มีสมบัติของจำนวนจริงข้อใดบ้าง จำนวนนับจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มจำนวนตรรก ยะ Natural numbers NagativeI ntegers Integers numbers rational numbers 1) สมบัติปิด การบวก 1) สมบัติปิด การลบ 1) สมบัติปิด การคูณ 1) สมบัติปิด การหาร Page 60

9

10 ( x + 2 ) ( x – 2 ) = – 2x+ 2x – 4 = 0

11 ( x + 3 ) ( x – 2 ) = – 2x+ 3x – 6 = +x+x

12 ( x + 3 ) ( x + 4 ) = + 4x+ 3x + 12 = + 7x

13 ( 2x + 1 ) ( 3x – 4 ) = – 8x+ 3x – 4 = – 5x

14 x ( x – 2 ) = – 2x

15 2x ( x – 5 ) = – 10x

16 4 ( 2x – y ) = – 4y

17

18

19

20

21

22

23 Home work Practice 3.3.1 1)( x + 2 ) ( x – 2 ) 3) ( 2x + 3 ) (2x – 3 ) 2) ( x + 3 ) ( x – 3 ) 4) ( 2x + 3 ) (2x – 3 ) 5) ( 3x + 1 ) (3x – 1 ) 6) ( x – 5 ) (x – 5 ) 7) (5x – 4 ) ( 5x – 4 ) 8) (3x – 4 ) ( 3x – 4 ) 9) (2x + 1 ) ( 3x + 2 ) 10) (4x + 2 ) ( x + 4 ) Page 66

24 Home work Practice 3.3.1 2. Factorise each of the following Page 66

25 Page 67

26 Good-byeThank


ดาวน์โหลด ppt Factorisation method. We will chake the answer Practice 3.2 1. 2. 3. 4.4. multiplication Commutative Distributive Addition Assosiative multiplication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google