งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Click when ready  Wangg991.wordpress.com Stand SW 100 Reasoning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Click when ready  Wangg991.wordpress.com Stand SW 100 Reasoning."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Click when ready  Wangg991.wordpress.com Stand SW 100 Reasoning

3 Company Logo We will check the answer ok

4 Practice 2.1 Page… 33 1.Use the inductive reasoning to find the sotution of The following 1.Use the inductive reasoning to find the sotution of The following 1. 12,22,32,42,a 2. 12,10,8,6,a 3. 5,3,-1,-3, a 4. 1,-1,1,-1,,1,a 5. 1,4,9,16,25,a ok

5 Practice 2.1 Page… ,-5,15,a 7. 1,-1,-3,-5, a 8.-5,-3,-1,1, a 9. 1,6,11,16,25,a 10. 8,14,20,26, a ok 1.Use the inductive reasoning to find the sotution of The following 1.Use the inductive reasoning to find the sotution of The following

6 2. พิจารณาผลคูณที่กำหนดให้ต่อไปนี้ มี ข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวคูณและผลคูณ และสามารถ ให้ข้อสรุปได้หรือไม่ Practice x 9 = 9 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 1 x 9 = 9 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 6 x 9 =54 7 x 9 = 63 8 x 9 = 72 9 x 9 = 81 9 x 10 = 90 6 x 9 =54 7 x 9 = 63 8 x 9 = 72 9 x 9 = 81 9 x 10 = x 9 = x 9 = x 9 = x 9 = x 9 = x 9 = x 9 = x 9 = x 9 = x 9 = 135 Page… 33

7 1 x 9 = 9 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 6 x 9 =54 7 x 9 = 63 8 x 9 = 72 9 x 9 = 81 9 x 10 = x 9 = x 9 = x 9 = x 9 = x 9 = 135

8 Practice พิจารณาผลคูณของ จำนวนต่อไปนี้ 142,857 x 1 = 142, ,857 x 2 = 285, ,857 x 3 = 428, ,857 x 4 = 571, มีข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวเลขที่แทนจำนวนที่ เป็นผลคูณอย่างไร 2. ผลคูณของ 142,857 กับ 5 และ 6 มีรูปแบบ เดี่ยวกับข้อสรุปข้างต้นหรือไม่ 3. ผลคูณที่ได้จากการคูณ 142,857 ด้วย 7 และ 8 โดยใช้ ข้อสรุปข้างต้นเป็นจริงหรือไม่ Page… 33

9 Practice ,857 x 1 = 142, ,857 x 2 = 285, ,857 x 3 = 428, ,857 x 4 = 571, จากการสังเกตจำนวนที่เป็นผลคูณพบว่าผลการคูณ ที่ได้ประกอบด้วยเลขโดด Page… 33

10

11 3. เนื่องจาก 142,857 x 7 พบว่า 7 x 7 = 49 ซึ่งทำให้ผลคูณมีจำนวนที่ อยู่ในหลักหน่วยแทนด้วยเลข 9 ไม่อยู่ในชุดตัวเลข ,857 x 8 พบว่า 7 x 8 = 56 ซึ่งทำให้ผลคูณมีจำนวนที่อยู่ในหลักหน่วยแทนด้วยเลข 6 ซึ่ง 6 ไม่มีอยู่ในชุดตัวเลข ดังนั้น คำตอบที่ได้จากการคูณ ด้วย 7 และ 8 โดยใช้ข้อสรุปข้างต้นไม่เป็นจริง

12 Company Logo Inductive Reasoning

13 Company Logo สรุปว่า ผลคูณของจำนวนนับสองจำนวนที่เป็นจำนวนคี่ จะเป็นจำนวนคี่ ok

14 4 = 6 = 2 = 3 =

15 4. พิจารณาผลคูณ ต่อไปนี้ 37 x 3 = x 6 = x 9 = x 12 = 444 1) มีข้อสังเกตอย่างไรเกี่ยวกับตัวคูณและ ผลคูณข้างต้น 2) ใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยเพื่อหาตัว คูณที่ได้ผลคูณเป็น 555, 666, 777, 888,999 1) มีข้อสังเกตอย่างไรเกี่ยวกับตัวคูณและ ผลคูณข้างต้น 2) ใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยเพื่อหาตัว คูณที่ได้ผลคูณเป็น 555, 666, 777, 888,999 Page… 34

16 Weng-math 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไป โดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ 1) (9 x 9 ) + 7 = 88 (98 x 9 ) + 6 = 888 (987 x 9 ) + 5 = 8,888 (9,876 x 9 ) + 4 = 88,888 Page… 34 ok

17 Company Logo 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไป โดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ 2) 34 x 34 = 1, x 334 = 111,556 3,334 x 3,334 = Page… 34 ok

18 Company Logo 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไป โดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ 3) 2 = 4 – = = = Page… 34 ok

19 Company Logo 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไป โดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ = = ok Page… 35

20 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไป โดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ 5) 5(6) = 6(6 – 1 ) 5(6) + 5 (36) = 6(36 – 1 ) 5(6) + 5 (36) + 5 (216) = 6(216 – 1 ) ok Page… 35

21 See you again next time Company Logo


ดาวน์โหลด ppt Click when ready  Wangg991.wordpress.com Stand SW 100 Reasoning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google