งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Click when ready  Wangg991.wordpress.com Stand SW 100 Reasoning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Click when ready  Wangg991.wordpress.com Stand SW 100 Reasoning."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Click when ready  Wangg991.wordpress.com Stand SW 100 Reasoning

3 www.thmemgallery.com Company Logo We will check the answer ok

4 Practice 2.1 Page… 33 1.Use the inductive reasoning to find the sotution of The following 1.Use the inductive reasoning to find the sotution of The following 1. 12,22,32,42,a 2. 12,10,8,6,a 3. 5,3,-1,-3, a 4. 1,-1,1,-1,,1,a 5. 1,4,9,16,25,a 52 4 4 -5 36 ok

5 Practice 2.1 Page… 33 6. -15,-5,15,a 7. 1,-1,-3,-5, a 8.-5,-3,-1,1, a 9. 1,6,11,16,25,a 10. 8,14,20,26, a 25 -7 3 3 21 32 ok 1.Use the inductive reasoning to find the sotution of The following 1.Use the inductive reasoning to find the sotution of The following

6 2. พิจารณาผลคูณที่กำหนดให้ต่อไปนี้ มี ข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวคูณและผลคูณ และสามารถ ให้ข้อสรุปได้หรือไม่ Practice 2.1 1 x 9 = 9 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 1 x 9 = 9 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 6 x 9 =54 7 x 9 = 63 8 x 9 = 72 9 x 9 = 81 9 x 10 = 90 6 x 9 =54 7 x 9 = 63 8 x 9 = 72 9 x 9 = 81 9 x 10 = 90 11 x 9 = 99 12 x 9 = 108 13 x 9 = 117 14 x 9 = 126 15 x 9 = 135 11 x 9 = 99 12 x 9 = 108 13 x 9 = 117 14 x 9 = 126 15 x 9 = 135 Page… 33

7 1 x 9 = 9 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 6 x 9 =54 7 x 9 = 63 8 x 9 = 72 9 x 9 = 81 9 x 10 = 90 11 x 9 = 99 12 x 9 = 108 13 x 9 = 117 14 x 9 = 126 15 x 9 = 135

8 Practice 2.1 3. พิจารณาผลคูณของ จำนวนต่อไปนี้ 142,857 x 1 = 142,857 142,857 x 2 = 285,714 142,857 x 3 = 428,571 142,857 x 4 = 571,428 1. มีข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวเลขที่แทนจำนวนที่ เป็นผลคูณอย่างไร 2. ผลคูณของ 142,857 กับ 5 และ 6 มีรูปแบบ เดี่ยวกับข้อสรุปข้างต้นหรือไม่ 3. ผลคูณที่ได้จากการคูณ 142,857 ด้วย 7 และ 8 โดยใช้ ข้อสรุปข้างต้นเป็นจริงหรือไม่ Page… 33

9 Practice 2.1 142,857 x 1 = 142,857 142,857 x 2 = 285,714 142,857 x 3 = 428,571 142,857 x 4 = 571,428 1. จากการสังเกตจำนวนที่เป็นผลคูณพบว่าผลการคูณ ที่ได้ประกอบด้วยเลขโดด 18 5 7 2 4 Page… 33

10

11 3. เนื่องจาก 142,857 x 7 พบว่า 7 x 7 = 49 ซึ่งทำให้ผลคูณมีจำนวนที่ อยู่ในหลักหน่วยแทนด้วยเลข 9 ไม่อยู่ในชุดตัวเลข 142857142,857 x 8 พบว่า 7 x 8 = 56 ซึ่งทำให้ผลคูณมีจำนวนที่อยู่ในหลักหน่วยแทนด้วยเลข 6 ซึ่ง 6 ไม่มีอยู่ในชุดตัวเลข 142857 ดังนั้น คำตอบที่ได้จากการคูณ 142857 ด้วย 7 และ 8 โดยใช้ข้อสรุปข้างต้นไม่เป็นจริง

12 www.thmemgallery.com Company Logo Inductive Reasoning

13 www.thmemgallery.com Company Logo สรุปว่า ผลคูณของจำนวนนับสองจำนวนที่เป็นจำนวนคี่ จะเป็นจำนวนคี่ ok

14 www.thmemgallery.com 4 = 6 = 2 = 3 =

15 4. พิจารณาผลคูณ ต่อไปนี้ 37 x 3 = 111 37 x 6 = 222 37 x 9 = 333 37 x 12 = 444 1) มีข้อสังเกตอย่างไรเกี่ยวกับตัวคูณและ ผลคูณข้างต้น 2) ใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยเพื่อหาตัว คูณที่ได้ผลคูณเป็น 555, 666, 777, 888,999 1) มีข้อสังเกตอย่างไรเกี่ยวกับตัวคูณและ ผลคูณข้างต้น 2) ใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยเพื่อหาตัว คูณที่ได้ผลคูณเป็น 555, 666, 777, 888,999 Page… 34

16 www.thmemgallery.com Weng-math 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไป โดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ 1) (9 x 9 ) + 7 = 88 (98 x 9 ) + 6 = 888 (987 x 9 ) + 5 = 8,888 (9,876 x 9 ) + 4 = 88,888 Page… 34 ok

17 www.thmemgallery.com Company Logo 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไป โดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ 2) 34 x 34 = 1,156 334 x 334 = 111,556 3,334 x 3,334 = Page… 34 ok

18 www.thmemgallery.com Company Logo 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไป โดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ 3) 2 = 4 – 2 2 + 4 = 8 - 2 2 + 4 + 8 = 16 - 2 2 + 4 + 8 + 16 = 32 - 2 Page… 34 ok

19 www.thmemgallery.com Company Logo 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไป โดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ = = ok Page… 35

20 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไป โดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ 5) 5(6) = 6(6 – 1 ) 5(6) + 5 (36) = 6(36 – 1 ) 5(6) + 5 (36) + 5 (216) = 6(216 – 1 ) ok Page… 35

21 See you again next time www.thmemgallery.com Company Logo


ดาวน์โหลด ppt Click when ready  Wangg991.wordpress.com Stand SW 100 Reasoning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google