งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนิยามศัพท์ การทำวิจัยจะต้องมีการนิยาม ศัพท์ เพราะคำศัพท์มีหลาย ความหมาย ผู้วิจัยจำเป็นต้อง นิยามคำศัพท์ เพื่อให้ผู้อ่าน เข้าใจเข้าใจความหมายที่ใช้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนิยามศัพท์ การทำวิจัยจะต้องมีการนิยาม ศัพท์ เพราะคำศัพท์มีหลาย ความหมาย ผู้วิจัยจำเป็นต้อง นิยามคำศัพท์ เพื่อให้ผู้อ่าน เข้าใจเข้าใจความหมายที่ใช้ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนิยามศัพท์ การทำวิจัยจะต้องมีการนิยาม ศัพท์ เพราะคำศัพท์มีหลาย ความหมาย ผู้วิจัยจำเป็นต้อง นิยามคำศัพท์ เพื่อให้ผู้อ่าน เข้าใจเข้าใจความหมายที่ใช้ใน งานวิจัยเรื่องนี้ ถ้าหากไม่มีการ นิยามคำศัพท์อาจจะทำให้การ สื่อความหมายคลาดเคลื่อนทั้ง ในส่วนของผู้อ่านและตัวนักวิจัย เอง

2 การเลือกคำศัพท์ เลือกคำศัพท์ที่มีหลาย ความหมาย เลือกคำศัพท์ที่คาดว่าผู้อ่านที่อยู่ ในสาขาอื่นๆ ไม่เข้าใจ หรือไม่ คุ้นเคย โดยทั่วไปมักจะเป็นศัพท์ เฉพาะ คำศัพท์ใหม่ๆ ที่คนทั่วไปไม่ เข้าใจ

3 ที่มาของคำศัพท์ คำศัพท์ที่จะนำมารวบรวมและให้ คำนิยามไว้ในส่วนนิยามคำศัพท์ ได้มาจากทุกส่วนของรายงาน ตั้งแต่ชื่อเรื่อง ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย สมมุติฐาน และปัญหาการวิจัย การทบทวน วรรณกรรม และวิธีวิจัยแต่ละ ขั้นตอน

4 หลักการเขียนคำนิยามศัพท์ นิยามคำศัพท์เป็นการนิยามโดย ทั่วๆ (Abstract definition) เหมือนคำศัพท์ปกติ และการ นิยามคำศัพท์เฉพาะที่ผู้วิจัย กำหนดขึ้น (Operational definition) ซึ่งบางคำศัพท์ จะต้องนิยามเฉพาะและอธิบาย รายละเอียดมากกว่าแบบแรก และสอดคล้องกับขอบเขตของ เรื่องที่วิจัย

5 การอ้างอิงหรือให้แหล่งที่มีของ คำนิยามมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการนิยามทั่วไป เพื่อให้ การนิยามมีความเชื่อถือมากขึ้น ทั้งจากพจนานุกรม สารานุกรม และแหล่งอื่นๆ การนิยามคำศัพท์ควรมีการแยก เป็นส่วนเฉพาะหรือหัวข้อหนึ่ง ต่างหาก เขียนแยกเป็นย่อหน้า หรือให้หมายเลขกำกับในแต่ละ คำ แต่การให้คำนิยามไม่ควรมาก เกิน 2 หน้า

6 Impact of Information Technology on the Provision and Promotion of University Library Services in Developing Countries: A Comparative Study of University Libraries in Kenya and Karnataka India

7

8

9

10 ภาพลักษณ์ของครู บรรณารักษ์ตามทัศนะของ นักเรียนมัธยมศึกษา สังกัด กรมสามัญศึกษา จังหวัด มหาสารคาม ปีการศึกษา 2540

11 คำนิยามศัพท์เฉพาะ 1. ภาพลักษณ์ (Image) หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นตามความรู้สึกนึกคิด ของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม โดยเป็น ภาพลักษณ์ของครูบรรณารักษ์ ด้านความรู้และบุคลิกภาพ ที่เกิด จากการรู้จัก การที่มีประสบการณ์ ด้วยการได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่านหรือ อื่นๆ ทั้งนี้ต้องมีระยะเวลาช่วงหนึ่ง ที่จะสร้างเป็นภาพลักษณ์ทั้งในเชิง บวกหรือเชิงลบก็ได้

12 2. ครูบรรณารักษ์ หมายถึง ครู อาจารย์ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า สถานศึกษาให้รับผิดชอบในการ บริหารและดำเนินงานห้องสมุด โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม สามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ปี การศึกษา 2540 โดยจำแนกเป็น 2 กลุ่มคือ 2.1 ครูที่มีวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์ คือ ครูบรรณารักษ์ที่มีวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศ หรือสาขาวิชาเกี่ยวกับ บรรณารักษ์ห้องสมุด

13 2.2 ครูที่ไม่มีวุฒิทาง บรรณารักษศาสตร์ คือ ครู บรรณารักษ์ที่ไม่มีวุฒิ การศึกษาเกี่ยวกับสาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศ หรือไม่มีวุฒิ สาขาวิชาเกี่ยวกับบรรณารักษ์ ห้องสมุด

14 A Study of teaching of library use and information literacy courses in the universities in Thailand

15

16

17 ขอบเขตและข้อจำกัดการวิจัย การกำหนดขอบเขตและ ข้อจำกัดของการวิจัยจะช่วยให้ ผู้อ่านเข้าใจการวิจัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้การ วิจัยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

18 ขอบเขตและข้อจำกัดการวิจัย จะเกี่ยวข้องกับวิธีการที่ใช้ใน การศึกษา ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา ขอบเขตเนื้อหา เครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บข้อมูล ตลอดจนพื้นที่ที่ ใช้ในการศึกษา

19

20


ดาวน์โหลด ppt การนิยามศัพท์ การทำวิจัยจะต้องมีการนิยาม ศัพท์ เพราะคำศัพท์มีหลาย ความหมาย ผู้วิจัยจำเป็นต้อง นิยามคำศัพท์ เพื่อให้ผู้อ่าน เข้าใจเข้าใจความหมายที่ใช้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google