งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลการสอนด้วยวิธีการแบบ บูรณาการ ระหว่างการสอนแบบ CIPPA MODELกับการสอนแบบ MAIP รายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลการสอนด้วยวิธีการแบบ บูรณาการ ระหว่างการสอนแบบ CIPPA MODELกับการสอนแบบ MAIP รายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลการสอนด้วยวิธีการแบบ บูรณาการ ระหว่างการสอนแบบ CIPPA MODELกับการสอนแบบ MAIP รายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

2 ผู้วิจัย นายมงคล กิจสงวน สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (sbac)

3 ปัญหาการวิจัย เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนที่กำหนดขึ้นหรือจัดกระบวนการเรียนการ สอนในวิทยาลัยเป็นลักษณะการสอนแบบ MIAP ซึ่งพบว่าบางหัวข้อ การสอนในวิชาเดียวกัน มีผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างกัน และได้รับทราบถึง กระบวนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่สามารถนำมาจัดการเรียนการสอน ได้ จึงคิดว่าควรนำกระบวนการทั้งหมดมาผสมผสานหรือนำมา ประยุกต์ใช้ร่วมกัน กล่าวคือ ครูจะทราบได้เช่นไรว่าการจัดการเรียน การสอนในหัวข้อเรื่องลักษณะใดที่เหมาะกับการสอนในแต่ละรูปแบบ

4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการสอนด้วยวิธีการแบบ บูรณาการ ระหว่างการสอนแบบ CIPPA MODELกับการสอนแบบ MAIP รายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ (ในรูปแบบใดดีกว่าหรือแตกต่างกันอย่างไร)

5 CIPPA MODEL ขั้นที่ 1 ผู้สอนสำรวจความรู้เดิม ความรู้พื้นฐานที่จำเป็น ต่อการเรียนรู้ใหม่ ขั้นที่ 2 ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล ขั้นที่ 3 ผู้เรียนศึกษาข้อมูล สร้างความรู้ด้วยตนเอง ขั้นที่ 4 ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้ ขั้นที่ 5 ผู้เรียนสรุปและจัดระเบียบความรู้ ขั้นที่ 6 ผู้เรียนแสดงความรู้ ผลงาน ขั้นที่ 7 ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

6 M I A P M = Motivate I = Information A = Application P = Progress

7 สรุปผลการวิจัย การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ครูใช้กระบวนการ ประยุกต์การสอนแบบ CIPPA Model และนำ กระบวนการประยุกต์การสอนแบบ MIAP เข้ามาใช้ เปรียบเทียบผลการสอนทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นทั้ง 2 กระบวนการ แต่ CIPPA Model เหมาะในรูปแบบการสอนเชิงทฤษฎี ขณะที่ MIAP เหมาะสมกับรูปแบบการสอนเชิงปฏิบัติ

8


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลการสอนด้วยวิธีการแบบ บูรณาการ ระหว่างการสอนแบบ CIPPA MODELกับการสอนแบบ MAIP รายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google