งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนที่กำหนดขึ้นหรือ จัดกระบวนการเรียนการสอนในวิทยาลัยเป็น ลักษณะการสอนแบบ MIAP ซึ่งพบว่าบางหัวข้อ การสอนในวิชาเดียวกัน มีผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนที่กำหนดขึ้นหรือ จัดกระบวนการเรียนการสอนในวิทยาลัยเป็น ลักษณะการสอนแบบ MIAP ซึ่งพบว่าบางหัวข้อ การสอนในวิชาเดียวกัน มีผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนที่กำหนดขึ้นหรือ จัดกระบวนการเรียนการสอนในวิทยาลัยเป็น ลักษณะการสอนแบบ MIAP ซึ่งพบว่าบางหัวข้อ การสอนในวิชาเดียวกัน มีผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่าง กัน และได้รับทราบถึงกระบวนการสอนใน รูปแบบอื่น ๆ ที่สามารถนำมาจัดการเรียนการ สอนได้ จึงคิดว่าควรนำกระบวนการทั้งหมดมา ผสมผสานหรือนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน กล่าวคือ ครูจะทราบได้เช่นไรว่าการจัดการ เรียนการสอนในหัวข้อเรื่องลักษณะใดที่ เหมาะกับการสอนในแต่ละรูปแบบ

4  เพื่อศึกษาผลการสอนด้วยวิธีการ แบบ บูรณาการ ระหว่างการสอนแบบ CIPPA MODEL กับการสอนแบบ MAIP รายวิชาห้องสมุดกับการรู้ สารสนเทศ ( ในรูปแบบใดดีกว่าหรือแตกต่าง กันอย่างไร )

5  ขั้นที่ 1 ผู้สอนสำรวจความรู้เดิม ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ใหม่ ขั้นที่ 2 ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล ขั้นที่ 3 ผู้เรียนศึกษาข้อมูล สร้าง ความรู้ด้วยตนเอง ขั้นที่ 4 ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้ ขั้นที่ 5 ผู้เรียนสรุปและจัดระเบียบ ความรู้ ขั้นที่ 6 ผู้เรียนแสดงความรู้ ผลงาน ขั้นที่ 7 ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

6  M = Motivate  I = Information  A = Application  P = Progress

7  การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ครู ใช้กระบวนการประยุกต์การสอนแบบ CIPPA Model และนำกระบวนการ ประยุกต์การสอนแบบ MIAP เข้ามาใช้ เปรียบเทียบผลการสอนทั้งสองกลุ่ม ตัวอย่าง พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ ดีขึ้นทั้ง 2 กระบวนการ แต่ CIPPA Model เหมาะในรูปแบบการสอนเชิง ทฤษฎี ขณะที่ MIAP เหมาะสมกับ รูปแบบการสอนเชิงปฏิบัติ

8


ดาวน์โหลด ppt  เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนที่กำหนดขึ้นหรือ จัดกระบวนการเรียนการสอนในวิทยาลัยเป็น ลักษณะการสอนแบบ MIAP ซึ่งพบว่าบางหัวข้อ การสอนในวิชาเดียวกัน มีผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google