งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน แผนการสอน ด้านปฏิบัติ นายบัญญัติ สมสุพรรณ ครูเชี่ยวชาญ www.utcbanyat.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน แผนการสอน ด้านปฏิบัติ นายบัญญัติ สมสุพรรณ ครูเชี่ยวชาญ www.utcbanyat.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน แผนการสอน ด้านปฏิบัติ นายบัญญัติ สมสุพรรณ ครูเชี่ยวชาญ www.utcbanyat.com

2 องค์ประกอบในแผนการสอน ด้านปฏิบัติ องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ 1. ขั้นตอน MIAP 2. ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน 3. วิธีการสอน 4. สื่อที่ใช้ 5. เวลา ( นาที ) www.utcbanyat.com

3 เวลาที่ใช้แต่ละขั้นตอนในการ สอนปฏิบัติ การสอนด้านปฏิบัติใน 1 งานมี MAIP เดียวเท่านั้น ขั้นสนใจปัญหา (Motivation : M) - ควรใช้เวลาสั้นๆ ประมาณ 1-2 นาที ขั้นศึกษาข้อมูล (Information : I) - เวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นพยายาม (Application : A) - ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามใบขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยใช้ เวลาตามที่กำหนดในใบสั่งงาน ขั้นสำเร็จผล (Progress : P) - ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานว่าเกิดความผิดพลาด มากหรือน้อย อย่างไร www.utcbanyat.com

4 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการ สอนปฏิบัติ www.utcbanyat.com

5 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงใน แบบฟอร์มแผนการสอนปฏิบัติ www.utcbanyat.com

6 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงใน แบบฟอร์มแผนการสอนปฏิบัติ ระบุขั้นตอน ของ กระบวนการเรียนรู้ ระบุขั้นตอน ของ กระบวนการเรียนรู้ www.utcbanyat.com

7 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงใน แบบฟอร์มแผนการสอนปฏิบัติ ระบุลำดับขั้น ตอนปฏิบัติงาน โดยนำมาจาก ใบลำดับขั้นการ ปฏิบัติงาน (OS) ระบุลำดับขั้น ตอนปฏิบัติงาน โดยนำมาจาก ใบลำดับขั้นการ ปฏิบัติงาน (OS) www.utcbanyat.com

8 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงใน แบบฟอร์มแผนการสอนปฏิบัติ ระบุวิธีการสอนในแต่ ละลำดับขั้นว่าสอนอย่างไร 1. อาจารย์สาธิต 2. อาจารย์ถามนักเรียนตอบ 3. อาจารย์แจก OS นักเรียน ลองทำทีละคน ระบุวิธีการสอนในแต่ ละลำดับขั้นว่าสอนอย่างไร 1. อาจารย์สาธิต 2. อาจารย์ถามนักเรียนตอบ 3. อาจารย์แจก OS นักเรียน ลองทำทีละคน www.utcbanyat.com

9 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงใน แบบฟอร์มแผนการสอนปฏิบัติ ระบุชนิดของ สื่อที่ใช้ สอนแต่ละ ลำดับขั้น การปฏิบัติ ระบุชนิดของ สื่อที่ใช้ สอนแต่ละ ลำดับขั้น การปฏิบัติ www.utcbanyat.com

10 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงใน แบบฟอร์มแผนการสอนปฏิบัติ ระบุเวลา ที่คาดว่าจะ ใช้สอนแต่ละ ลำดับขั้นการ ปฏิบัติ ระบุเวลา ที่คาดว่าจะ ใช้สอนแต่ละ ลำดับขั้นการ ปฏิบัติ www.utcbanyat.com

11 องค์ประกอบของแผนการ จัดการเรียนรู้ 1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 2. สาระสำคัญ 3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 4. เนื้อหาสาระ 5. กิจกรรมการเรียนรู้ 6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 7. การประเมินผล 8. บันทึกผลหลังการเรียนรู้ www.utcbanyat.com

12 ข้อคิด เตือนใจ ธรรมใด ก็ไร้ค่า ถ้าไม่ทำ www.utcbanyat.com


ดาวน์โหลด ppt การเขียน แผนการสอน ด้านปฏิบัติ นายบัญญัติ สมสุพรรณ ครูเชี่ยวชาญ www.utcbanyat.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google