งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนแผนการสอน ด้านปฏิบัติ 14. นายบัญญัติ สมสุพรรณ ครูเชี่ยวชาญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนแผนการสอน ด้านปฏิบัติ 14. นายบัญญัติ สมสุพรรณ ครูเชี่ยวชาญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนแผนการสอน ด้านปฏิบัติ 14. นายบัญญัติ สมสุพรรณ ครูเชี่ยวชาญ
นายบัญญัติ สมสุพรรณ ครูเชี่ยวชาญ

2 องค์ประกอบในแผนการสอนด้านปฏิบัติ
องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ 1. ขั้นตอน MIAP 2. ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน 3. วิธีการสอน 4. สื่อที่ใช้ 5. เวลา (นาที)

3 เวลาที่ใช้แต่ละขั้นตอนในการสอนปฏิบัติ
ขั้นสนใจปัญหา (Motivation : M) - ควรใช้เวลาสั้นๆ ประมาณ 1-2 นาที ขั้นศึกษาข้อมูล (Information : I) - เวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นพยายาม (Application : A) - ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามใบขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยใช้ เวลาตามที่กำหนดในใบสั่งงาน ขั้นสำเร็จผล (Progress : P) - ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานว่าเกิดความผิดพลาด มากหรือน้อย อย่างไร การสอนด้านปฏิบัติใน 1งานมี MAIP เดียวเท่านั้น

4 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการสอนปฏิบัติ

5 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงในแบบฟอร์มแผนการสอนปฏิบัติ

6 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงในแบบฟอร์มแผนการสอนปฏิบัติ
ระบุขั้นตอน ของ กระบวนการเรียนรู้

7 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงในแบบฟอร์มแผนการสอนปฏิบัติ
ระบุลำดับขั้น ตอนปฏิบัติงาน โดยนำมาจาก ใบลำดับขั้นการ ปฏิบัติงาน (OS)

8 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงในแบบฟอร์มแผนการสอนปฏิบัติ
ระบุวิธีการสอนในแต่ ละลำดับขั้นว่าสอนอย่างไร 1. อาจารย์สาธิต 2. อาจารย์ถามนักเรียนตอบ 3. อาจารย์แจก OS นักเรียน ลองทำทีละคน

9 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงในแบบฟอร์มแผนการสอนปฏิบัติ
ระบุชนิดของ สื่อที่ใช้ สอนแต่ละ ลำดับขั้น การปฏิบัติ

10 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงในแบบฟอร์มแผนการสอนปฏิบัติ
ระบุเวลา ที่คาดว่าจะ ใช้สอนแต่ละ ลำดับขั้นการ ปฏิบัติ

11 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 2. สาระสำคัญ 3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 4. เนื้อหาสาระ 5. กิจกรรมการเรียนรู้ 6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 7. การประเมินผล 8. บันทึกผลหลังการเรียนรู้

12 ธรรมใด ก็ไร้ค่า ถ้าไม่ทำ
ข้อคิด เตือนใจ ธรรมใด ก็ไร้ค่า ถ้าไม่ทำ


ดาวน์โหลด ppt การเขียนแผนการสอน ด้านปฏิบัติ 14. นายบัญญัติ สมสุพรรณ ครูเชี่ยวชาญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google