งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท ฯ ครั้งที่ 1/2549  กำหนดแนวทางการดำเนินการ ขั้นตอนต่อไป  กำหนดผู้ที่จะร่วมในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมด้าน ICT 17 มีนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท ฯ ครั้งที่ 1/2549  กำหนดแนวทางการดำเนินการ ขั้นตอนต่อไป  กำหนดผู้ที่จะร่วมในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมด้าน ICT 17 มีนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท ฯ ครั้งที่ 1/2549  กำหนดแนวทางการดำเนินการ ขั้นตอนต่อไป  กำหนดผู้ที่จะร่วมในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมด้าน ICT 17 มีนาคม 2549 ประชุมสัมมนา ICT เพื่อให้ความรู้ กับหน่วยงาน 31 มีนาคม 2548 การประชุมคณะทำงานจัดทำแผน แม่บทฯ  ครั้งที่ 2/2548  ครั้งที่ 3/2548 -7 มิถุนายน 2548 -19 กรกฎาคม 2548 การประชุมคณะทำงานจัดทำแผน แม่บทฯ ครั้งที่ 1/2548 16 มีนาคม 2548 ปฏิทินการจัดทำแผนแม่บทไอซีที มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ( พ. ศ. 2550 – 2554) A

2 การบรรยายเพื่อให้ข้อมูลสภาพ ปัจจุบันด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย ให้กับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ และทีมงาน MIS 31 มีนาคม 2549 ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ด้านไอซีที ของมหาวิทยาลัยโดยผู้แทนจาก หน่วยงานต่างๆ เมษายน 2549 * A ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทฯ ครั้งที่ 2/2549  เพื่อพิจารณา SWOT  กำหนดผู้แทนเพื่อดำเนินการจัดทำ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ผลผลิตและตัวชี้วัด เมษายน 2549 * ดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ หลัก ผลผลิต และตัวชี้วัดความสำเร็จ เมษายน 2549 * A

3 2-3 พฤษภาคม 2549 * จัดประชาพิจารณ์แผนแม่บท ไอซีที มิถุนายน 2549 * ประชุมคณะทำงานจัดทำแผน แม่บทฯ ครั้งที่ 3/2549  เพื่อพิจารณาวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก และตัวชี้วัด  กำหนดแนวทางในการยกร่าง ยุทธศาสตร์ มิถุนายน 2549 * หน่วยงานจัดทำรายละเอียด งาน / โครงการ 30 พฤษภา คม 2549* ( นอก พื้นที่ ) ยกร่างยุทธศาสตร์ มาตรการและ แนวทาง A A

4 มิถุนายน 2549 * เสนอสภาวิชาการและ สภามหาวิทยาลัย กำหนดเริ่มใช้แผนแม่บท ไอซีที 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป หมายเหตุ : * เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนฯ ในแต่ละ ขั้นตอนได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถดำเนินการได้ แล้วเสร็จภายในเวลาที่เหมาะสม ฝ่ายเลขานุการจึงจะได้ ประสานนัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกกระบวนการเป็นการ ล่วงหน้าและจะได้มีหนังสือแจ้งนัดหมายจัดส่งให้อย่างเป็น ทางการในแต่ละช่วงต่อไป A


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท ฯ ครั้งที่ 1/2549  กำหนดแนวทางการดำเนินการ ขั้นตอนต่อไป  กำหนดผู้ที่จะร่วมในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมด้าน ICT 17 มีนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google