งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา สถานศึกษาและองค์ความรู้ จัด English Bilingual Education (EBE) จัดโปรแกรมมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านอาชีพ (Career Prep.) ประสานสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มีการบ่มเพาะนักเรียนเข้า สู่ระบบรับตรง (Direct Admission) ส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านวิทยศาสตร์ เทคโนโลยี ICT, Graphic Animation, ดนตรี, กีฬา และ การแสดง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ศูนย์วิสาหกิจเพื่อการศึกษา ( ตามกลุ่มอาชีพของแต่ละโรงเรียน ) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ศูนย์วิสาหกิจเพื่อการศึกษา ( ตามกลุ่มอาชีพของแต่ละโรงเรียน ) โครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ Upgrade โรงเรียนในฝันสู่ World Class Standard 500 โรง พัฒนาครูโรงเรียนในฝันและทีม ขับเคลื่อน (Roving Teams)

3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา สถานศึกษาและองค์ความรู้ ( ต่อ ) โครงการอ่านอย่างสร้างสรรค์ ( เดิม โครงการรักการอ่าน ) 1. พัฒนาตำราแห่งชาติ เพื่อนักเรียน ครู เข้าถึงแหล่งความรู้เพื่อการเรียนรู้ และเพิ่มสมรรถนะด้านอาชีพ 2. จัดหาหนังสือที่มีคุณค่า เป็นแหล่งค้นคว้าใน ห้องสมุดโรงเรียน เพื่อต่อยอดงานอาชีพของโรงเรียน 3. พัฒนาตัวชี้วัด คุณภาพการอ่าน ไม่ใช่จำนวน ชั่วโมง หรือจำนวนเล่ม ของหนังสือที่อ่าน แต่คิดจากการนำความรู้ไป ก่อให้เกิดประโยชน์

4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา สถานศึกษาและองค์ความรู้ ( ต่อ ) การพัฒนาหลักสูตรมัธยมศึกษาเชิง ปฏิบัติการ 1. จัดทำคู่มือ 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 3. อบรม พัฒนาครู ร่วมกับอุดมศึกษา ในการ ทำหลักสูตร 4. ฝึกปฏิบัติด้านอาชีพ ครบวงจร เช่น การเพิ่ม ผลผลิต การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ ออกแบบ เพิ่มมูลค่า การตลาด การเงินและ บัญชี ในรูป Mini Company

5 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา สถานศึกษาและองค์ความรู้ ( ต่อ ) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ใน นิยามที่กว้างของ Sufficiency Economy คือ เศรษฐกิจพึ่งพาตนเองได้ นำร่องพื้นที่ที่มีความพร้อมปฏิบัติการ ด้านอาชีพ ครบวงจร ก่อให้เกิดรายได้ ครู นักเรียน โรงเรียน มีรายได้ นักเรียน เกิดการเรียนรู้ ครูเจริญก้าวหน้าใน วิชาชีพ คุณภาพชีวิตดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google