งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ รายงานการประเมินความเสี่ยงในคลัง น้ำมัน พ. ศ. 2557 ประกาศราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ รายงานการประเมินความเสี่ยงในคลัง น้ำมัน พ. ศ. 2557 ประกาศราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ รายงานการประเมินความเสี่ยงในคลัง น้ำมัน พ. ศ. 2557 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ตุลาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับ แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ  1. รายงานการประเมินความเสี่ยง ต้องประกอบด้วย รายละเอียดดังต่อไปนี้  (1) ข้อมูลรายละเอียดการประกอบกิจการ ( ก ) ข้อมูลทั่วไปและแผนผังโดยสังเขปแสดงตำแหน่งที่ตั้งของ คลังน้ำมันพร้อมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่รอบเขตคลังน้ำมัน ( ข ) แผนผังบริเวณโดยสังเขปแสดงลักษณะของคลังน้ำมันตาม ข้อ ๕ และข้อ 6 ของกฎกระทรวงว่าด้วยคลังน้ำมัน ( ค ) ข้อมูลการเก็บน้ำมันและสารไวไฟอื่นภายในเขตคลังน้ำมัน ( ง ) ขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรับจ่าย การจัดเก็บ การ ขนส่ง การซ่อมบำรุงการตรวจวัดปริมาณน้ำมัน และกระบวนการอื่นที่ เกี่ยวข้อง ( จ ) จำนวนบุคลากรในคลังน้ำมัน และการจัดช่วงเวลาการทำงาน  (2) รายการสิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย  (3) วิธีการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง  (4) แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ  2. รายการสิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย ต้องครอบคลุม หัวข้ออย่างน้อยดังนี้  (1) อันตรายจากการดำเนินงานซึ่งมีลักษณะอาจก่อให้เกิดประกาย ไฟ ไฟไหม้หรือการระเบิดได้  (2) อันตรายที่อาจเกิดจากการเก็บ การรับจ่าย การบรรจุ การขนถ่าย ขนย้าย และการใช้น้ำมัน  (3) อันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากลักษณะและ สภาพแวดล้อมการทำงาน  (4) อันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  3. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  (1) การชี้บ่งอันตรายให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน ดังต่อไปนี้ ( ก ) Checklist ( ข ) What If Analysis ( ค ) Failure Modes and Effects Analysis ( ง ) Event Tree Analysis ( จ ) Hazard and Operability Study (HAZOP) ( ฉ ) Fault Tree Analysis

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ  (2) การประเมินความเสี่ยงให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ( ก ) ประเมินโอกาสการเกิดอันตรายจากรายการสิ่งที่เป็นความ เสี่ยงและอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน ทรัพย์สิน หรือ สิ่งแวดล้อม ( ข ) พิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่าจะก่อให้เกิด ถึงผลกระทบที่อาจเกิดต่อบุคคล ชุมชน ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม มากน้อยเพียงใด ( ค ) จัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ของระดับโอกาส กับระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน ทรัพย์สิน หรือ สิ่งแวดล้อม  4. จัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนด มาตรการการป้องกัน ควบคุมและระงับอันตราย  5. คลังน้ำมันให้แสดงรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อ ประกอบการขอรับใบอนุญาต  6. คลังน้ำมันที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ประกาศ กระทรวงนี้บังคับใช้ ให้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง ภายใน 270 วัน นับแต่วันที่ประกาศกระทรวงนี้บังคับใช้ และ จัดส่งให้กรมธุรกิจพลังงาน  7. ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถาน ประกอบการ ต้องจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงเก็บไว้ เพื่อให้กรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบได้ ตลอดเวลา

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ รายงานการประเมินความเสี่ยงในคลัง น้ำมัน พ. ศ. 2557 ประกาศราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google