งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยที่คณะกรรมการการแพทย์ จะ พิจารณาให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยที่คณะกรรมการการแพทย์ จะ พิจารณาให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยที่คณะกรรมการการแพทย์ จะ พิจารณาให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพิ่มขึ้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 กุมภาพันธ์ 2558

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่จะ พิจารณาจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตาม ความจำเป็นเกินกว่า 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท ได้แก่  (1) การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตามประกาศกระทรวง แรงงาน ว่าด้วยลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่น ซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรัง และ  ( ก ) มีการรักษาที่ยุ่งยาก สลับซับซ้อน เช่น มีการผ่าตัดหลาย ครั้งหรือต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือ  ( ข ) มีภาวะแทรกซ้อนซึ่งทำให้ระยะเวลาการรักษาพยาบาล ยาวนานขึ้นหรือผู้ป่วยมีอาการรุนแรงขึ้น  (2) การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นตามความเห็นของ คณะกรรมการการแพทย์

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  2. สำหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของ ลูกจ้างที่มีค่ารักษาพยาบาลเกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องเข้ารับการ รักษาพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ตามข้อ 1 และมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  (1) มีบาดแผลผิวหนังไหม้ในระดับลึกถึงหนังแท้ตั้งแต่ร้อยละยี่สิบ ห้าของพื้นที่ผิวของร่างกาย  (2) ผลการรักษาพยาบาลลูกจ้างเสียชีวิต  (3) มีลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเข้าข่ายตาม กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ. ศ. 2558 ข้อ 3 (1) - 3 (7) ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ  (4) มีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นตามความเห็นของ คณะกรรมการการแพทย์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กองทุนเงินทดแทน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยที่คณะกรรมการการแพทย์ จะ พิจารณาให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google