งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ รหัสวิชา 3592211 อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. อนัญญา โปราณานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ รหัสวิชา 3592211 อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. อนัญญา โปราณานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ รหัสวิชา 3592211 อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. อนัญญา โปราณานนท์

2 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์

3 บทที่ 2 พฤติกรรม ผู้บริโภค พฤติกรรม ผู้บริโภค

4 บทที่ 3 การผลิตและต้นทุน

5 บทที่ 4 โครงสร้างตลาด ในทางเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างตลาด ในทางเศรษฐศาสตร์

6 บทที่ 5 บทที่ 5 อุปสงค์ อุปทาน และการกำหนด ราคา อุปสงค์ อุปทาน และการกำหนด ราคา

7 บทที่ 6 รายได้ ประชาชาติ รายได้ ประชาชาติ

8 บทที่ 7 เงินและสถาบัน สถาบันการเงิน เงินและสถาบัน สถาบันการเงิน

9 บทที่ 8 การคลัง สาธารณะ การคลัง สาธารณะ

10 บทที่ 9 เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศ

11 บทที่ 10 การพัฒนาศรษฐกิจและ ปรัชญาทางด้าน เศรษฐกิจ การพัฒนาศรษฐกิจและ ปรัชญาทางด้าน เศรษฐกิจ

12 การวัดและการประเมิน 1. การวัดผล 1.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน 60% - ทำแบบฝึกหัด 10% - รายงาน 20% - ทดสอบย่อย 30% 1.2 คะแนนสอบปลายภาคเรียน 40%

13 2. การประเมินผล คะแนน ระดับคะแนน คะแนน ระดับคะแนน คะแนน ระดับคะแนน คะแนน ระดับคะแนน 0 - 49 E 70 - 74 C+ 0 - 49 E 70 - 74 C+ 50 - 54 D 75 - 84B 55 - 59 D+ 85 - 89 B+ 60 - 69 C 90 - 100 A

14 สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน. เศรษฐสา สตร์สำหรับธุรกิจ. เอกสารประกอบการสอน. เศรษฐสา สตร์สำหรับธุรกิจ. โดย ผศ. ดร. อนัญญา โปราณานนท์ Website : https://sites.google.com/site/arnu nya/sersth-sastr-sahrab-thu-rki


ดาวน์โหลด ppt วิชา เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ รหัสวิชา 3592211 อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. อนัญญา โปราณานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google