งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

VISION ONLY ONE FOR YOU CUSTOMER NUMBER ONE ONE STOP SERVICE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "VISION ONLY ONE FOR YOU CUSTOMER NUMBER ONE ONE STOP SERVICE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 VISION ONLY ONE FOR YOU CUSTOMER NUMBER ONE ONE STOP SERVICE

3 ธุรกิจบริการครบวงจร ธุรกิจบริการครบวงจร ที่ปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน (BOI Consultant) ที่ปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้องเพื่อความรวดเร็ว สำหรับ Customs Post Audit ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล ภาคอุตสาหกรรมการ ผลิต ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ เพื่อการลดต้นทุน ที่ปรึกษาด้านประกันวินาศภัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ เช่นกิจกรรมกลุ่ม สัมพันธ์ สัมมนาเชิงวิชาการ การออกแบบหลักสูตร สัมมนาการ ท่องเที่ยว การออกแบบหลักสูตร สัมมนาการ ท่องเที่ยว งานพิธีการต่างๆ เช่น การเปิดบริษัท ครบรอบการเปิด บริษัท จัดตั้งศาลเพื่อความ - เป็นศิริมงคลขององค์กร เป็นศิริมงคลขององค์กร งานการตลาด การเปิดตัวสินค้า กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ กิจกรรมสังสรรค์ต่าง กิจกรรมวันปีใหม่ ฉลองความสำเร็จ ต่างๆ

4 ขอบเขตความรับผิดชอบ ของงาน ขอบเขตความรับผิดชอบ ของงาน ที่ปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน (BOI Consultant) ที่ปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน (BOI Consultant) - การขอรับการส่งเสริมการลงทุน - การขอรับการส่งเสริมการลงทุน - การควบคุมและดูแลการใช้สิทธิประโยชน์ ต่างๆ - การควบคุมและดูแลการใช้สิทธิประโยชน์ ต่างๆ - การดูแลให้การดำเนินการกิจการเป็นไปตาม ระเบียบ - การดูแลให้การดำเนินการกิจการเป็นไปตาม ระเบียบ - การดูแลการจัดการเศษซากในสูตร - นอกสูตร อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - การดูแลการจัดการเศษซากในสูตร - นอกสูตร อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ พร้อมการ ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่า กรมสรรพากรและกรมศุลกากร - การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ พร้อมการ ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่า กรมสรรพากรและกรมศุลกากร

5 ขอบเขตความรับผิดชอบของ งาน ขอบเขตความรับผิดชอบของ งาน ที่ปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้องเพื่อความรวดเร็ว สำหรับ Customs Post Audit ที่ปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้องเพื่อความรวดเร็ว สำหรับ Customs Post Audit - ดูแลการใช้สิทธิประประโยชน์ให้ถูกต้องตามระเบียบ ส่งเสริมการลงทุน - ดูแลการใช้สิทธิประประโยชน์ให้ถูกต้องตามระเบียบ ส่งเสริมการลงทุน - แนะนำการจัดเก็บเอกสารให้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว สำหรับ Customs Post Audit - แนะนำการจัดเก็บเอกสารให้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว สำหรับ Customs Post Audit - แนะนำและเตรียมการการชี้แจงในระหว่าง Customs Post Audit - แนะนำและเตรียมการการชี้แจงในระหว่าง Customs Post Audit

6 ขอบเขตความรับผิดชอบของ งาน ขอบเขตความรับผิดชอบของ งาน ที่ปรึกษาการจัดโครงการพัฒนาทุนมนุษย์และการจัดการ ความรู้ ที่ปรึกษาการจัดโครงการพัฒนาทุนมนุษย์และการจัดการ ความรู้ - ร่างหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ - ร่างหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ - จัดรูปแบบการอบรมในหลักสูตรต่างๆ - จัดรูปแบบการอบรมในหลักสูตรต่างๆ - จัดหาวิทยากร ที่เหมาะกับหลักสูตร - จัดหาวิทยากร ที่เหมาะกับหลักสูตร - จัดทำฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้จากการ พัฒนาทุนมนุษย์ - จัดทำฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้จากการ พัฒนาทุนมนุษย์

7 งานพิธีต่างๆ เช่น ตั้งศาลพระ พรหม

8 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

9 กิจกรรมกลุ่ม สัมพันธ์

10 กลุ่มสัมพันธ์

11 สัมมนาทางวิชาการ

12 จัดอบรมภายในบริษัท

13 จัดอบรมภายในบริษัท

14 Night Party

15 ด้วยความขอบคุณอย่างสูง สำหรับโอกาสที่มอบให้ Tel Fax


ดาวน์โหลด ppt VISION ONLY ONE FOR YOU CUSTOMER NUMBER ONE ONE STOP SERVICE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google