งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย.................................. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย.................................. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย.................................. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

2  บทที่ 1 บทนำ บทที่ 1 บทนำ  ที่มาของปัญหา  ขอบเขตงานวิจัย  บทที่ 2 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง บทที่ 2 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  ทฤษฎี A  ทฤษฎี B  บทที่ 3 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน บทที่ 3 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน  ขั้นตอน  ระยะเวลา  เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิง

3  ที่มาและขอบเขตงานวิจัย  จากการศึกษาการมีงานทำของบัณฑิต ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย พบ ว่า.......................................

4  ขอบเขตของการวิจัย 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง - ประชาชนในเขตอำเภอ เมืองเลย 2. ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย - 1 ปี

5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ...................

6  ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ศึกษา ข้อมูล 2. จัดทำ เครื่องมือ 3. พัฒนา รูปแบบ 4. วิเคราะห์ ผล 5. สรุปและ อภิปรายผล

7 .............................


ดาวน์โหลด ppt โดย.................................. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google