งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝัง จิตสำนึก สร้างความตระหนักด้านการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝัง จิตสำนึก สร้างความตระหนักด้านการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝัง จิตสำนึก สร้างความตระหนักด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัด พลังงาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การพัฒนาองค์ความรู้ (KM) อำนาจหน้าที่ 1. จัดทำแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจด้านสา ธารณภัยของกรมและ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจและความตระหนัก เพื่อการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านทางสื่อทุกประเภท ตลอดจนผลงานของกรมและ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 3. จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4. ประสานงานกับสื่อมวลชนอย่างใกล้ชิด เพื่อเผยแพร่ ความรู้และข่าวสารด้าน สาธารณภัย ให้แก่ ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องและ ทันต่อเหตุการณ์ 5. ผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์ เพื่อการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กองเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายน้ำหนัก ( ร้อย ละ ) 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก สร้างความ ตระหนัก ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 1. ร้อยละของความสำเร็จของการ ผลิตสื่อความรู้ด้านสาธารณภัย เพื่อเผยแพร่ สู่สาธารณชน ครบร้อยละ 100 20 2. จำนวนครั้งของกิจกรรมรณรงค์ ด้านการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย จำนวนกิจกรรม รณรงค์ 18 ครั้ง 20 3. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร จำนวนช่องทางการ เผยแพร่ 5 ช่องทาง 15

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายน้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการ ประหยัดพลังงานของ หน่วยงาน 4. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายใน การลดการใช้พลังงาน 15 1) ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามมาตรการประหยัด พลังงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 ระดับ 5 2) ร้อยละของเครื่องปรับอากาศ ที่ได้ทำความสะอาดประจำปี (2 ครั้ง / ปี ) ร้อยละ 100 3) ใช้หลอดไฟฟ้าแสงสว่างแบบ ประหยัดพลังงาน ร้อยละ 100 3. การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management) 5. ระดับความสำเร็จของการจัดทำ เว็บไซด์เผยแพร่ องค์ความรู้ของกองเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ (Public Relation Division’sKM Website) ครบ 5 ระดับ 15 4. ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 6. ร้อยละความพึงพอใจในการ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 80 15


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝัง จิตสำนึก สร้างความตระหนักด้านการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google