งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับ ประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอัน มิใช่เนื่องจากการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับ ประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอัน มิใช่เนื่องจากการทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับ ประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอัน มิใช่เนื่องจากการทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 เมษายน 2552

2 สาระสำคัญ ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ. ศ. 2552 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ยกเลิก " ประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบ อันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการ ทำงาน กรณีบำบัดทดแทนไต ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547“ ยกเลิก " ประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอัน มิใช่เนื่องจากการทำงาน กรณีบำบัด ทดแทนไต ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2548 "

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ให้ใช้ความดังต่อไปนี้เป็น (4) ดังใน ประกาศ ของข้อ 8 แห่งประกาศ คณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน กรณีบำบัดทดแทนไต ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ (4) การบำบัดทดแทนไตกรณีไตวายเรื้อรัง ยกเว้น กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไตวาย เรื้อรังระยะสุดท้ายให้มีสิทธิได้รับบริการ ทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต ด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ด้วยวิธีการล้างช่อง ท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร (Chronic Peritoneal Dialysis) และด้วยวิธีการ ปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราแนบ ท้ายประกาศฉบับนี้

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ เอกสารแนบท้ายประกาศ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการบริการ ทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต ประกอบด้วย 1. หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิยื่นขอรับบริการทาง การแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต 2. ผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะ สุดท้ายที่มีสิทธิรับบริการทางการแพทย์ โดยการบำบัดทดแทนไต 3. ผู้ประกันตนที่ประสงค์จะขอรับบริการทาง การแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 4. ให้คณะกรรมการการแพทย์หรือผู้ที่ คณะกรรมการการแพทย์มอบหมายเป็นผู้ มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม ข้อ 2 และเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการได้รับ สิทธิบริการทางการแพทย์โดยการบำบัด ทดแทนไต 5. ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับการบำบัด ทดแทนไตเท่าที่จ่ายจริงหรือเหมาจ่าย แล้วแต่กรณีและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ กำหนด 6. กรณีที่ผู้ประกันตนที่ได้รับการผ่าตัดปลูก ถ่ายไตก่อน วันที่ 5 ธันวาคม 2547 7. กรณีการให้ยา Erythropoietin

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับ ประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอัน มิใช่เนื่องจากการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google