งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวปฏิบัติที่ดีของ การประกันคุณภาพ การศึกษา. ที่องค์ประกอบ ผลการประเมิน ปี 52 ปี 53 ปี 54 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน ดำเนินการ 2.004.674.61 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวปฏิบัติที่ดีของ การประกันคุณภาพ การศึกษา. ที่องค์ประกอบ ผลการประเมิน ปี 52 ปี 53 ปี 54 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน ดำเนินการ 2.004.674.61 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฏิบัติที่ดีของ การประกันคุณภาพ การศึกษา

2 ที่องค์ประกอบ ผลการประเมิน ปี 52 ปี 53 ปี 54 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน ดำเนินการ 2.004.674.61 2 การเรียนการสอน 2.614.564.81 4 การวิจัย 2.804.325.00 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 2.674.67 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.005.00 7 การบริหารและการจัดการ 2.834.004.50 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.004.00 รวม 2.694.504.73 ผลการประเมินประกัน คุณภาพ 3 ปีย้อนหลัง

3

4 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน QA แต่งตั้งกรรมการ QA ของสถานฯ วางแผนการดำเนินงาน ประจำปี แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบ ประสานงานฝ่ายต่างๆ - ธุรการ  จัดเก็บข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ - อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  ข้อมูลการ เรียนการสอน - คณะกรรมการชุดต่างๆ  วางแผนดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะ, การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อ งาน QA, ประเมินและสรุปโครงการ - คณะกรรมการบริหารสถาน  วางแผน ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ, ใช้ตัวบ่งชี้ QA เป็นเกณฑ์ในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

5

6 แผนการดำเนินงาน ประกันคุณภาพ - เก็บรวบรวมข้อมูล  ตลอดปี - ประชุมแบ่งภาระงาน  กันยายน - ตุลาคม - ประเมินและหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาตาม ข้อเสนอแนะ  กันยายน - ตุลาคม - กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพ  ทุก 2 เดือน - ให้ข้อมูลย้อนกลับถึงผลการดำเนินการในแต่ ละรายวิชา  พฤศจิกายน, พฤษภาคม - เขียนรูปเล่ม SAR  มกราคม - พฤษภาคม - ส่งรูปเล่ม SAR  มิถุนายน - เตรียมพร้อมรับการประเมิน  กรกฎาคม - สิงหาคม

7

8

9

10

11 - อาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ภายนอก แยกตามสาขา - การเข้าร่วมประชุม / อบรม / นำเสนอ ผลงาน แยกตามสาขา โดยใบสรุปผล ไว้ด้านหน้า

12

13

14

15

16

17

18

19

20 สรุปผลการดำเนินงาน QA แจ้งผล QA ที่ประชุมสถานฯ / กรรมการบริหาร ส่งรูปเล่ม SAR ให้คณะ รับการตรวจประเมินจาก คณะกรรมการตรวจประเมิน สรุปผลการประเมินและ ข้อเสนอแนะ นำข้อมูลไปวางแผนการ ดำเนินงานเพื่อพัฒนางานประกัน คุณภาพในปีการศึกษาต่อไป


ดาวน์โหลด ppt แนวปฏิบัติที่ดีของ การประกันคุณภาพ การศึกษา. ที่องค์ประกอบ ผลการประเมิน ปี 52 ปี 53 ปี 54 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน ดำเนินการ 2.004.674.61 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google