งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. หลักการ วิจัย. การสร้างความรู้ ๒ แนว ความรู้ ปัญหา ความ สำเร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. หลักการ วิจัย. การสร้างความรู้ ๒ แนว ความรู้ ปัญหา ความ สำเร็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. หลักการ วิจัย

2 การสร้างความรู้ ๒ แนว ความรู้ ปัญหา ความ สำเร็จ

3 หมายถึงการค้นคว้าหา คำตอบ ข้อสงสัย หรือปัญหา อย่างมีระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่ง คำตอบ / ความรู้ที่เชื่อถือได้ การ วิจัย หมายถึงกระบวนการค้นคว้า หาความรู้ใหม่ ด้วย วิธีการที่เป็น ระบบหรือวิธีการที่ เชื่อถือได้

4 หมายถึง การอภิปราย เชื่อมโยงกับองค์ ความรู้ที่ เคยมีมา เช่น จากผลงาน วิจัยในอดีต ทฤษฎีที่มีอยู่ ภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้ว ความรู้ใหม่ หมายถึงอะไร

5 หมายถึง ข้อมูลที่ ได้มาจาก เชื่อถือได้ หมายถึงอะไร เครื่องมือวัดที่ได้ค่า Validity, Reliability และ Objectively Validity ของเครื่องมือวัด คือ ข้อมูล จากเครื่องมือ ตรงกับที่ต้องการ Reliability ของเครื่องมือวัด คือ ข้อมูล จากเครื่องมือสม่ำเสมอ คงเส้นคงวา ไม่แปรเปลี่ยนตาม เวลาและสถานที่ Objectively ของเครื่องมือวัด คือ ข้อมูล จากเครื่องมือวัด ใครจะตรวจให้คะแนน ตีความก็ ได้ค่าเท่ากัน

6 อะไร เรียกว่า วิจัย อะไร เรียกว่า วิจัย องค์ประกอบ หรือ Component ที่ เรียกกันเรียกว่า วิจัย ประกอบด้วย 1. การระบุปัญหาที่ต้องวิจัย (Research Problem) 2. การรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้ (Methodology) 3. การอภิปราย โดยเชื่อมโยง กับความรู้เดิม (Discussion)

7 ทดลอง จัดเวที สังเกต สัมภาษณ์ สำรวจ PRA/PAR ฯลฯ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก mind map การประชุมกลุ่ม สงสัย / ไม่มี คำตอบ โจทย์ / คำถาม วัตถุประสงค์การวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการได้ข้อมูลวิธีการได้ข้อมูล ข้อมูล วิเคราะห์วิเคราะห์สังเคราะห์สังเคราะห์ ข้อมูล ตัวเลข ไม่ใช่ตัวเลข ตัวหนังสือ คำพูด ภาพ ~ เปรียบเทียบ ~ ความหมาย ~ หาเหตุผล ~ หาความสัมพันธ์ ~ จัดหมวดหมู่ +-× ÷ เครื่องมือเก็บข้อมูล ได้คำตอบโจทย์ สร้างความรู้ นำไปพัฒนางาน กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

8 การพัฒนา (Development) การพัฒนา คือ การทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการดำเนินการเพื่อ ทำให้ดีขึ้น

9 ลำดับขั้นของการ พัฒนา ขั้นที่ 1 กำหนดเป้าหมายของ การพัฒนา ขั้นที่ 2 ประเมินสภาวะ เบื้องต้น ขั้นที่ 3 กำหนดรูปแบบการ พัฒนา ขั้นที่ 4 ประเมินผลการ พัฒนา

10 การวิจัยและ พัฒนา การพัฒนารูปแบบ หนึ่งที่ใช้การวิจัยเป็น เครื่องมือโดยผู้วิจัย หาวิธีหรือนวัตกรรมมา แก้ปัญหา / ปรับปรุง / พัฒนางานที่ รับผิดชอบ

11 1. ด้วยวิธีการที่ เป็นระบบ อย่า งไร 1. กำหนด ปัญหา 2. กำหนด นวัตกรรม 3. ทดลองใช้ 4. สรุป

12 2. ด้วยวิธีการทำงาน ตามวงจร PAOR ของ Kemmis PAOR ของ Kemmis อย่า งไร Plan Act Observe Reflect + Revise และ

13 P = Plan 1. การกำหนด ปัญหา 1. การกำหนด ปัญหา 3. การวางแผนการ แก้ปัญหา 3. การวางแผนการ แก้ปัญหา 2. การกำหนด นวัตกรรม 2. การกำหนด นวัตกรรม

14 A = Act การดำเนินการ ตามแผน การดำเนินการ ตามแผน ที่วางไว้ ที่วางไว้ การลงมือ ปฏิบัติจริง

15 O = Observe การวัดผล / การเก็บ รวบรวมข้อมูล

16 การสะท้อน ผล การสะท้อน ผล การสรุปผล การสรุปผล การ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ การ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ R = Reflect + Revise R = Reflect + Revise

17 1. แต่ละท่านช่วยตอบคำถาม 4 ข้อ ลงในกระดาษ โดยแต่ละข้อขอให้ได้คำตอบ 5 คำตอบ 1. แต่ละท่านช่วยตอบคำถาม 4 ข้อ ลงในกระดาษ โดยแต่ละข้อขอให้ได้คำตอบ 5 คำตอบ 5 เหตุผลที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำ/ไม่อยากทำวิจัย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 5 เหตุผลที่งานวิจัยไม่เป็นที่ยอมรับ/ไม่ได้นำไปใช้ 5 เงื่อนไขที่จะทำให้งานวิจัยประสบผลสำเร็จเร็ว 5 ข้อเสนอต่อการดำเนินงานวิจัยส่งเสริมการเกษตร

18 2. 2. แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่มแต่ละกลุ่ม สรุปคำตอบรวมเป็นของกลุ่ม 2. 2. แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่มแต่ละกลุ่ม สรุปคำตอบรวมเป็นของกลุ่ม กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 3. 3. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลของกลุ่ม

19 การวิจัยที่ดำเนินการโดยผู้ปฏิบัติงาน ประจำนั้นๆ โจทย์วิจัยมาจากงานประจำ เพื่อแก้ไข ปัญหา / พัฒนางานประจำ ผลลัพธ์ดูที่ผลต่อ “ ลูกค้า ” การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ – ใช้ พัฒนางานประจำ การทำ Routine Development ให้มี ข้อมูล / หลักฐานอ้างอิงได้ (Evidence- Based) เครื่องมือพัฒนาคน R2R (Routine to Research) คืออะไร

20 10 “ ไม่ ” ใน R2R 1. “ ไม่ ” ใช่ระเบียบวิธีวิจัยใหม่ 2. “ ไม่ ” ใช่งานวิจัยขึ้นหิ้ง 3. “ ไม่ ” ใช่งานวิจัยที่ทำคนเดียว ควร ทำร่วมกับทีมที่รับผิดชอบเพราะ เป้าหมายอยู่ที่การพัฒนางาน 4. “ ไม่ ” จำกัดอยู่เฉพาะงานวิชาการ อย่างเดียว งานด้านบริหารก็นำ R2R ไปพัฒนาได้ 5. “ ไม่ ” จำกัดเฉพาะคนที่มีความรู้ เกี่ยวกับงานวิจัย คนที่ไม่เคยทำงาน วิจัยก็ทำได้

21 6. “ ไม่ ” ได้เริ่มจากความอยากทำวิจัย แต่ ควรเริ่มจากใจที่อยากพัฒนางานที่ รับผิดชอบให้ดีขึ้น 7. “ ไม่ ” ควรเริ่มด้วยการอบรมระเบียบ วิธีการวิจัยและสถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูล แต่ควรเริ่มจากการค้นหาปัญหา ในงานประจำที่รับผิดชอบร่วมกันของ ทีมงาน และผ่านการวิเคราะห์อย่าง เหมาะสม 8. “ ไม่ ” ต้องการทุนวิจัยหรืองบประมาณ จำนวนมาก 9. “ ไม่ ” ได้วัดผลที่จำนวนผลงานวิจัย 10. “ ไม่ ” ใช่ผลงานวิจัยชั้นสอง แต่ งานวิจัย R2R ต้องแม่นยำและเชื่อถือได้ คือเชื่อถือได้ทั้งกระบวนการเก็บข้อมูล และการแปลผล

22 R2R : หวัง ผลอะไร พัฒนางานประจำ พัฒนางานประจำ พัฒนาคนที่อยู่หน้างาน พัฒนาคนที่อยู่หน้างาน พัฒนาองค์กร วัฒนธรรมองค์กร สู่องค์กรเรียนรู้ พัฒนาองค์กร วัฒนธรรมองค์กร สู่องค์กรเรียนรู้ องค์ความรู้ขององค์กร ยกระดับ ขึ้น องค์ความรู้ขององค์กร ยกระดับ ขึ้น ทำให้งานเป็นเครื่องมือสู่ความสุข ปัญญา และไมตรี


ดาวน์โหลด ppt 3. หลักการ วิจัย. การสร้างความรู้ ๒ แนว ความรู้ ปัญหา ความ สำเร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google