งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. หลักการวิจัย หลักการวิจัย : สำราญ สาราบรรณ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. หลักการวิจัย หลักการวิจัย : สำราญ สาราบรรณ์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. หลักการวิจัย หลักการวิจัย : สำราญ สาราบรรณ์

2 ความรู้ การสร้างความรู้ ๒ แนว งานสำเร็จ/บรรลุเป้าหมาย วิจัย KM ความ
ปัญหา วิจัย ความรู้ KM ความ สำเร็จ การสร้างความรู้ ๒ แนว หลักการวิจัย : สำราญ สาราบรรณ์

3 การวิจัย หมายถึงกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ด้วยวิธีการที่เป็นระบบหรือวิธีการที่ เชื่อถือได้ หมายถึงการค้นคว้าหาคำตอบ ข้อสงสัย หรือปัญหาอย่างมีระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ/ความรู้ที่เชื่อถือได้

4 ความรู้ใหม่ หมายถึงอะไร
หมายถึง การอภิปรายเชื่อมโยงกับองค์ ความรู้ที่เคยมีมา เช่น จากผลงาน วิจัยในอดีต ทฤษฎีที่มีอยู่ ภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้ว

5 เชื่อถือได้ หมายถึงอะไร
หมายถึง ข้อมูลที่ได้มาจาก เครื่องมือวัดที่ได้ค่า Validity, Reliability และ Objectively Validity ของเครื่องมือวัด คือ ข้อมูลจากเครื่องมือ ตรงกับที่ต้องการ Reliability ของเครื่องมือวัด คือ ข้อมูลจากเครื่องมือสม่ำเสมอ คงเส้นคงวา ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาและสถานที่ Objectively ของเครื่องมือวัด คือ ข้อมูลจากเครื่องมือวัด ใครจะตรวจให้คะแนน ตีความก็ได้ค่าเท่ากัน

6 อะไร เรียกว่าวิจัย องค์ประกอบ หรือ Component ที่เรียกกันเรียกว่า วิจัย
ประกอบด้วย 1.การระบุปัญหาที่ต้องวิจัย(Research Problem) 2.การรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้ (Methodology) 3.การอภิปราย โดยเชื่อมโยงกับความรู้เดิม (Discussion)

7 วัตถุประสงค์การวิจัย เครื่องมือเก็บข้อมูล
สงสัย/ไม่มีคำตอบ ข้อมูล ตัวเลข ไม่ใช่ตัวเลข ตัวหนังสือ คำพูด ภาพ ~เปรียบเทียบ ~ความหมาย ~หาเหตุผล ~หาความสัมพันธ์ ~จัดหมวดหมู่ โจทย์/คำถาม + - × ÷ วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อมูล วิธีการได้ข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้คำตอบโจทย์ สร้างความรู้ นำไปพัฒนางาน ทดลอง จัดเวที สังเกต สัมภาษณ์ สำรวจ PRA/PAR ฯลฯ เครื่องมือเก็บข้อมูล แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก mind map การประชุมกลุ่ม หลักการวิจัย : สำราญ สาราบรรณ์ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

8 การพัฒนา (Development)
การพัฒนา คือ การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการดำเนินการเพื่อทำให้ดีขึ้น

9 ลำดับขั้นของการพัฒนา
ขั้นที่ 1 กำหนดเป้าหมายของการพัฒนา ขั้นที่ 2 ประเมินสภาวะเบื้องต้น ขั้นที่ 3 กำหนดรูปแบบการพัฒนา ขั้นที่ 4 ประเมินผลการพัฒนา

10 การวิจัยและพัฒนา การพัฒนารูปแบบหนึ่งที่ใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือโดยผู้วิจัย หาวิธีหรือนวัตกรรมมาแก้ปัญหา/ปรับปรุง/พัฒนางานที่รับผิดชอบ

11 อย่างไร 1. กำหนดปัญหา 2. กำหนดนวัตกรรม 3. ทดลองใช้ 4. สรุป
1. ด้วยวิธีการที่เป็นระบบ 1. กำหนดปัญหา 2. กำหนดนวัตกรรม 3. ทดลองใช้ 4. สรุป

12 Plan Act Observe และ Reflect + Revise
อย่างไร 2. ด้วยวิธีการทำงานตามวงจร PAOR ของ Kemmis Plan Act Observe และ Reflect + Revise

13 3. การวางแผนการ แก้ปัญหา
P = Plan 1. การกำหนดปัญหา 2. การกำหนดนวัตกรรม 3. การวางแผนการ แก้ปัญหา

14 A = Act การดำเนินการตามแผน ที่วางไว้ การลงมือปฏิบัติจริง

15 การวัดผล / การเก็บรวบรวมข้อมูล
O = Observe การวัดผล / การเก็บรวบรวมข้อมูล

16 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
R = Reflect + Revise การสะท้อนผล การสรุปผล การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

17 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
1.แต่ละท่านช่วยตอบคำถาม 4 ข้อ ลงในกระดาษ โดยแต่ละข้อขอให้ได้คำตอบ 5 คำตอบ 5 เหตุผลที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำ/ไม่อยากทำวิจัย 5 เหตุผลที่งานวิจัยไม่เป็นที่ยอมรับ/ไม่ได้นำไปใช้ 5 เงื่อนไขที่จะทำให้งานวิจัยประสบผลสำเร็จเร็ว 5 ข้อเสนอต่อการดำเนินงานวิจัยส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร หลักการวิจัย : สำราญ สาราบรรณ์

18 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
2. แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่มแต่ละกลุ่ม สรุปคำตอบรวมเป็นของกลุ่ม 3. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลของกลุ่ม หลักการวิจัย : สำราญ สาราบรรณ์ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

19 R2R (Routine to Research) คืออะไร
การวิจัยที่ดำเนินการโดยผู้ปฏิบัติงานประจำนั้นๆ โจทย์วิจัยมาจากงานประจำ เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนางานประจำ ผลลัพธ์ดูที่ผลต่อ “ลูกค้า” การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ – ใช้พัฒนางานประจำ การทำ Routine Development ให้มีข้อมูล/หลักฐานอ้างอิงได้ (Evidence-Based) เครื่องมือพัฒนาคน

20 10 “ไม่” ใน R2R 1. “ไม่”ใช่ระเบียบวิธีวิจัยใหม่
2. “ไม่”ใช่งานวิจัยขึ้นหิ้ง 3. “ไม่”ใช่งานวิจัยที่ทำคนเดียว ควรทำร่วมกับทีมที่รับผิดชอบเพราะเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนางาน 4. “ไม่”จำกัดอยู่เฉพาะงานวิชาการอย่างเดียว งานด้านบริหารก็นำ R2R ไปพัฒนาได้ 5. “ไม่”จำกัดเฉพาะคนที่มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย คนที่ไม่เคยทำงานวิจัยก็ทำได้

21 6. “ไม่”ได้เริ่มจากความอยากทำวิจัย แต่ควรเริ่มจากใจที่อยากพัฒนางานที่รับผิดชอบให้ดีขึ้น
7. “ไม่”ควรเริ่มด้วยการอบรมระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ควรเริ่มจากการค้นหาปัญหาในงานประจำที่รับผิดชอบร่วมกันของทีมงาน และผ่านการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม 8. “ไม่”ต้องการทุนวิจัยหรืองบประมาณจำนวนมาก 9. “ไม่”ได้วัดผลที่จำนวนผลงานวิจัย 10. “ไม่”ใช่ผลงานวิจัยชั้นสอง แต่งานวิจัย R2R ต้องแม่นยำและเชื่อถือได้ คือเชื่อถือได้ทั้งกระบวนการเก็บข้อมูลและการแปลผล

22 ทำให้งานเป็นเครื่องมือสู่ความสุข ปัญญา และไมตรี
R2R : หวังผลอะไร พัฒนางานประจำ พัฒนาคนที่อยู่หน้างาน พัฒนาองค์กร วัฒนธรรมองค์กร สู่องค์กรเรียนรู้ องค์ความรู้ขององค์กร ยกระดับขึ้น ทำให้งานเป็นเครื่องมือสู่ความสุข ปัญญา และไมตรี


ดาวน์โหลด ppt 3. หลักการวิจัย หลักการวิจัย : สำราญ สาราบรรณ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google