งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Integrated Network Card

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Integrated Network Card"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Integrated Network Card
Hardware computer Monitor CD-ROM Mouse Hard Drive Extra Bay Floppy Drive Keyboard CPU Main Memory Graphics Card Graphics Connector Cache Memory Integrated Network Card Integrated Audio Card Additional Card Slots วินัย ปุริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 Hardware เป็นอุปกรณ์ที่สามารถจับต้องได้ คือตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ส่วนคือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU (Central Processing unit) หน่วยแสดงผล(Output Unit) หน่วยความจำหลัก(Primary Memory) หน่วยความเก็บข้อมูล

3 Hardware เป็นองค์ประกอบ ที่สำคัญของ เครื่องคอมพิวเตอร์
Central Processing unit Input Unit Output Unit Memory Unit

4 ตัวอย่างฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำงาน ประสานกัน เพื่อให้ได้งานตามที่ต้องการ
แสดงผล แสดงผล เก็บข้อมูล แสดงผล ประมวลผลข้อมูล รับข้อมูลเข้า

5 ตัวอย่างอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล
คีย์บอร์ด เมาส์ แผ่นอ่านรหัสหมึกพิมพ์แม่เหล็ก

6 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit ; CPU)
หน่วยประมวลผลกลาง เปรียบได้กับสมองของ คอมพิวเตอร์ เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการ ประมวลผลและควบคุมระบบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ให้ทุกหน่วย ทำงานสอดคล้องสัมพันธ์กัน เทคโนโลยี CPU

7 หน่วยแสดงผลข้อมูล (OUTPUT UNIT)
หน่วยแสดงผล ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยความจำ ซึ่งผ่าน การประมวลผลแล้วมาแสดงในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยอุปกรณ์แสดงผล ได้แก่ จอภาพ (Monitor), เครื่องพิมพ์ (Printer), เครื่องวาดภาพ (Plotter) CRT LCD

8

9 ตัวอย่างอุปกรณ์หน่วยแสดงผล

10 Printer Speaker

11 หน่วยความจำ (Memory Unit)
หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) หน่วยความจำหลัก ซึ่งมีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ Main Memory Unit, Primary Storage Unit, Internal Storage Unit เป็น หน่วยที่ใช้เก็บข้อมูล และคำสั่งเพื่อใช้ในการประมวลผล และเก็บ ข้อมูลตลอดจนคำสั่งชั่วคราวเท่านั้น ข้อมูลและคำสั่งจะถูกส่งมาจาก หน่วยควบคุม แต่ข้อมูลและคำสั่งเหล่านั้นสามารถหายไปได้ เมื่อมี การรับข้อมูลหรือคำสั่งใหม่ หรือปิดเครื่อง หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หน่วยความจำแรม เป็นหน่วยความจำที่สำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์ จำเป็นจะต้องเลือกซื้อให้มีขนาดใหญ่พอสมควรมิฉะนั้นจะทำงานไม่ สะดวก

12 ตัวอย่างหน่วยความจำหลัก
RAM (Random Access Memory)

13 ความจุของหน่วยความจำ 8 Bits = 1 Byte
1 KB (KILOBYTE) = ตัวอักษร 1 MB (MEGABYTE)= KB 1 GB (GIGABYTE) = MB 1 TB (TARABYTE) = GB RAM

14 หน่วยเก็บข้อมูลรอง (Secondary Storage Unit)
นอกจากองค์ประกอบที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีส่วนการทำงานอีก ส่วนหนึ่งที่จำเป็น และสำคัญมากในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ "หน่วย เก็บข้อมูลรอง" เนื่องจากข้อมูลต่างๆ ที่ส่งเข้ามาประมวลผล และ ผลลัพธ์จากการประมวลผล จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำแรม ซึ่งเมื่อ ปิดเครื่อง หรือมีปัญหาทางไฟฟ้า อาจจะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นสูญหาย จึง จำเป็นต้องมีหน่วยเก็บข้อมูลรอง เพื่อนำข้อมูลจากหน่วยความจำแรม มาเก็บไว้เพื่อเรียกใช้งานต่อไป หน่วยเก็บข้อมูลรองที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่ Floppy Disk (Diskette), Hard Disk และ CD-ROM

15 Diskettes หรือ Floppy Disk
Flash Memory Hard Disk CD-ROM


ดาวน์โหลด ppt Integrated Network Card

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google