งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hardware computer วินัย ปุริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ Monitor CD-ROM Mouse Hard Drive Extra Bay Floppy Drive Keyboard CPU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hardware computer วินัย ปุริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ Monitor CD-ROM Mouse Hard Drive Extra Bay Floppy Drive Keyboard CPU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hardware computer วินัย ปุริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ Monitor CD-ROM Mouse Hard Drive Extra Bay Floppy Drive Keyboard CPU Main Memory Graphics Card Graphics Connector Cache Memory Integrated Network Card Integrated Audio Card Additional Card Slots

2 2 Hardware เป็นอุปกรณ์ที่สามารถจับต้องได้ คือ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ มี องค์ประกอบที่สำคัญ 4 ส่วนคือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU (Central Processing unit) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยความจำหลัก (Primary Memory) หน่วยความเก็บข้อมูล

3 3 Hardware เป็น องค์ประกอบ ที่สำคัญของ เครื่องคอมพิวเตอร์ Input Unit Central Processing unit Output Unit Memory Unit

4 ตัวอย่างฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำงาน ประสานกัน เพื่อให้ได้งาน ตามที่ต้องการ รับข้อมูลเข้า ประมวลผลข้อมูล แสดงผล เก็บข้อมูล

5 5 ตัวอย่างอุปกรณ์ หน่วยรับข้อมูล แผ่นอ่านรหัสหมึกพิมพ์ แม่เหล็ก เมาส์ คีย์บอร์ด

6 6 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit ; CPU) หน่วยประมวลผลกลาง เปรียบได้ กับสมองของคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนที่ สำคัญที่สุด ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการ ประมวลผลและควบคุมระบบต่างๆ ของ คอมพิวเตอร์ ให้ทุกหน่วยทำงาน สอดคล้องสัมพันธ์กัน เทคโนโลยี CPU

7 7 หน่วยแสดงผลข้อมูล (OUTPUT UNIT) หน่วยแสดงผล ทำหน้าที่รับข้อมูลจาก หน่วยความจำ ซึ่งผ่านการประมวลผลแล้ว มาแสดงในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยอุปกรณ์ แสดงผล ได้แก่ จอภาพ (Monitor), เครื่องพิมพ์ (Printer), เครื่องวาดภาพ (Plotter) CRT LCD

8 8

9 9 ตัวอย่างอุปกรณ์หน่วย แสดงผล

10 10 Printer Speaker

11 11 หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) หน่วยความจำหลัก ซึ่งมีชื่อเรียกหลาย ชื่อ ได้แก่ Main Memory Unit, Primary Storage Unit, Internal Storage Unit เป็น หน่วยที่ใช้เก็บข้อมูล และคำสั่งเพื่อใช้ในการ ประมวลผล และเก็บข้อมูลตลอดจนคำสั่ง ชั่วคราวเท่านั้น ข้อมูลและคำสั่งจะถูกส่งมา จากหน่วยควบคุม แต่ข้อมูลและคำสั่งเหล่านั้น สามารถหายไปได้ เมื่อมีการรับข้อมูลหรือ คำสั่งใหม่ หรือปิดเครื่อง หรือกระแสไฟฟ้า ขัดข้อง หน่วยความจำแรม เป็นหน่วยความจำ ที่สำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์ จำเป็นจะต้อง เลือกซื้อให้มีขนาดใหญ่พอสมควรมิฉะนั้นจะ ทำงานไม่สะดวก หน่วยความจำ (Memory Unit)

12 12 ตัวอย่างหน่วยความจำหลัก RAM (Random Access Memory)

13 13 ความจุของหน่วยความจำ 8 Bits = 1 Byte 1 Byte ( ไบต์ )=1 ตัวอักษร 1 KB (KILOBYTE)= 1024 ตัวอักษร 1 MB (MEGABYTE)= 1024 KB 1 GB (GIGABYTE)= 1024 MB 1 TB (TARABYTE) = 1024 GB RAM

14 14 หน่วยเก็บข้อมูลรอง (Secondary Storage Unit) นอกจากองค์ประกอบที่ได้กล่าวไป แล้ว ยังมีส่วนการทำงานอีกส่วนหนึ่งที่ จำเป็น และสำคัญมากในการใช้ คอมพิวเตอร์ ได้แก่ " หน่วยเก็บข้อมูลรอง " เนื่องจากข้อมูลต่างๆ ที่ส่งเข้ามา ประมวลผล และผลลัพธ์จากการประมวลผล จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำแรม ซึ่งเมื่อ ปิดเครื่อง หรือมีปัญหาทางไฟฟ้า อาจจะทำ ให้ข้อมูลเหล่านั้นสูญหาย จึงจำเป็นต้องมี หน่วยเก็บข้อมูลรอง เพื่อนำข้อมูลจาก หน่วยความจำแรมมาเก็บไว้เพื่อเรียกใช้ งานต่อไป หน่วยเก็บข้อมูลรองที่นิยมใช้กันอย่าง แพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่ Floppy Disk (Diskette), Hard Disk และ CD-ROM

15 15 Diskettes หรือ Floppy Disk Hard Disk CD-ROM Flash Memory


ดาวน์โหลด ppt Hardware computer วินัย ปุริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ Monitor CD-ROM Mouse Hard Drive Extra Bay Floppy Drive Keyboard CPU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google