งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการตอบโต้ภัยพิบัติ เขตบริการสุขภาพที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการตอบโต้ภัยพิบัติ เขตบริการสุขภาพที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการตอบโต้ภัยพิบัติ เขตบริการสุขภาพที่ 1
ร่างผังโครงสร้าง คณะกรรมการตอบโต้ภัยพิบัติ เขตบริการสุขภาพที่ 1

2 สรุปจากการประชุม ICS วันที่ 11-13 มิ.ย. 57
ทุก model อิงตามกรอบ ICS ที่เป็นมาตรฐานสากล ปัจจุบัน จ. เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำปาง ได้ทำเป็นรูปธรรม หลังการประชุม มิ.ย. 57 ที่ผ่านมา กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดทำผัง ICS ระดับจังหวัดและอำเภอ ส่งสำนักงานผู้ตรวจฯ

3 Finance/ Administration Section
ICS Organization โครงสร้างองค์กรประกอบด้วย ๕ ส่วนหลักคือ ส่วนบัญชาการ (Command) ส่วนวางแผน(Planning) ส่วนปฏิบัติการ(Operation) ส่วนสนับสนุน(Logistics) ส่วนงบประมาณ(Finance) Logistics Section Finance/ Administration Section Operations Section Planning Section Incident Command

4 Public Information Officer
Incident Commander Safety Officer Liaison Officer Information Officer

5 Model 1 อิงตามกรอบ ที่ให้ CSO CFO CIO COO ทำหน้าที่เป็น ศูนย์บัญชาการ ให้กับ Commander โดยต้องสามารถสรุปข้อมูลเพื่อให้ ผู้ตรวจราชการสามารถสั่งการกับสสจ.ได้ทันที

6

7 Model 2 กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ CSO เป็น Commander ร่วมในกรณีที่ผู้ตรวจราชการมอบหมาย หรือ กรณีต้องการ การสั่งการเบื้องต้นทันที

8

9 Model 3 เป็นการสั่งการ โดยตรงของ ผู้ตรวจฯ ผ่านกลุ่มล้านนา 1,2 และ 3 ภายใต้กรอบ CIS ของแต่ละกลุ่ม โดยการจัดแบบนี้แต่ละกลุ่มจะต้องมีการจัดตั้ง CIS ของกลุ่มให้ชัดเจนก่อน

10

11 Model 4 เหมือนกับ Model3 แต่เพียงให้ CSO เป็น Commander ร่วมในกรณีที่ผู้ตรวจฯมอบหมาย หรือ กรณีต้องการ การสั่งการเบื้องต้นทันที

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการตอบโต้ภัยพิบัติ เขตบริการสุขภาพที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google