งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการบัญชาการใน สถานการณ์ (Incident Command System: ICS) กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการบัญชาการใน สถานการณ์ (Incident Command System: ICS) กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการบัญชาการใน สถานการณ์ (Incident Command System: ICS) กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี 19 กรกฏาคม 2555

2 หลักการบริหารจัดการอุบัติภัย คาดการ ณ์ เฝ้าระวัง เตือนภัย รับมือ ฟื้นฟู ก่อน ระหว่ าง หลัง Prevention Preparedness Recov ery Respo nse

3 หลักทั่วไปในการบริหารจัดการ ขณะเกิดอุบัติภัย 4C&1I 1.Command & Control 2.Co-operation 3.Co-ordination 4.Communication 5.Information (Intelligence)

4 หลักทั่วไปในการบริหารจัดการ ขณะเกิดอุบัติภัย  ใช้ได้กับทุกอุบัติภัย ทุกเหตุการณ์ ทุก หน่วยงาน (all hazards, all incident, all agency)  Incident Command System และ the Hospital Incident Command System จะช่วยตอบสนองการบริหาร จัดการ  J Am Acad Orthop Surg. 2007 Jul;15(7):388-96. J Am Acad Orthop Surg.

5 ICS คืออะไร ? ระบบการจัดองค์กรสำหรับ – การบังคับบัญชา (Command), – การควบคุม (Control), – การประสานงาน (Co-ordination) เพื่อตอบสนองต่อการที่ – หน่วยงานหลายๆหน่วยมาร่วมปฏิบัติงาน ในสถานการณ์เฉพาะ – มีเป้าหมายร่วมกันในการระงับ สถานการณ์, ปกป้อง ชีวิต ทรัพย์สิน และ สิ่งแวดล้อม

6 เมื่อใดจะใช้ ICS สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีหน่วยงาน มากกว่าหนึ่งหน่วยงานปฏิบัติงาน ร่วมกัน – อุบัติเหตุรถยนต์ที่มีผู้บาดเจ็บ – ไฟไหม้และมีสารเคมีรั่วไหล – ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ดินถล่ม, พายุ – การก่อการร้ายโดยการวางระเบิด, การจี้ จับตัวประกัน – การระบาดของโรคติดต่อ

7 เมื่อใดจะใช้ ICS สถานการณ์ที่มีประชาชนมาชุมนุมกันเป็น จำนวนมาก เช่น การแข่งขันกีฬา, การ แสดงดนตรี, งานเทศกาลประเพณีประจำปี, การจัดประชุม ฯลฯ

8 ICS Organization โครงสร้างองค์กรประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก คือ 1. ส่วนบัญชาการ (Command) 2. ส่วนวางแผน (Planning) 3. ส่วนปฏิบัติการ (Operation) 4. ส่วนสนับสนุน (Logistics) 5. ส่วนงบประมาณ (Finance) Logisti cs Sectio n Finance/ Administr ation Section Operati ons Section Planni ng Sectio n Incident Command

9 ภารกิจ 5 หน่วยหลัก Command : เราต้องทำ อะไร ? Planning/Intelligent : ขณะนี้เกิด อะไรขึ้น ? อะไรคือสิ่งจำเป็น ที่ต้องทำ ? Operations : เราต้อง ปฏิบัติการอย่างไร ? Logistics : เราจะ สนับสนุนอย่างไร ? Finance/Admin : เราจะบันทึก และใครเป็นผู้จ่ายค่า ดำเนินการ ? สรุป : ใครทำ ใครช่วย ใคร จ่าย

10 ภารกิจ 5 หน่วยหลัก Planning/Intelligent : ขณะนี้เกิด อะไรขึ้น ? อะไรคือ สิ่งจำเป็นที่ต้องทำ ? Command : เราต้องทำ อะไร ? Operations : เราต้อง ปฏิบัติการอย่างไร ? Logistics : เราจะ สนับสนุนอย่างไร ? Finance/Admin : เราจะ บันทึกและใครเป็นผู้จ่ายค่า ดำเนินการ ?

11 หน้าที่ของ Incident Commander บังคับบัญชาและรับผิดชอบต่อภารกิจ. ดูแลให้เกิดความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน. ปกป้องชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของ ชุมชน เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารต่อภายในและ ภายนอกหน่วยงานตลอดจนสาธารณชน ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ หน่วยงาน

12 ใครคือผู้บัญชาการเหตุการณ์ ผู้บังคับบัญชาอาวุโสที่มาถึงเหตุการณ์คน แรก ขึ้นกับสถานการณ์ – จลาจล : ตำรวจ – ไฟไหม้ : ดับเพลิง – โรคติดต่อ : สาธารณสุข – การก่อการร้าย : หน่วยงานความมั่นคง อาจส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญหรือเหมาะสม ภายหลัง

13 ผู้ช่วยผบ. เหตุการณ์ Information Officer Safety Officer Liaison Officer

14 Information Officer Incid ent Comman der เป็นผู้รับผิดชอบต่อข่าวสารสาธารณะ Safety Officer Information Officer Liaison Officer

15 Safety Officer Incid ent Comman der ประเมินและติดตามสถานการณ์เพื่อความ ปลอดภัย มีอำนาจยับยั้งการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด อันตราย Safety Officer Information Officer Liaison Officer

16 Incident Comman der เป็นผู้ประสานงานหลักกับหน่วยงานอื่นๆ Agency Representative Safety Officer Information Officer Liaison Officer

17 Planning Section ช่วยเหลือการตัดสินใจของผบ. เหตุการณ์ ให้ข้อมูลเพื่อประเมินติดตามภารกิจและ เป้าหมาย ใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผน ให้ข้อมูลเพื่อการประเมินทบทวน PLANNING SECTION

18 Plans: What Do We Do Next? Incident Action Plan (IAP) For All Functions Resource Status Situation Status Plans Section Chief The Plan Consolidator

19 Operations Section OPERATIONS SECTION เป็นผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการใน ภารกิจ ดำเนินงานตาม Incident Action Plan Operation District SRRT  Patient tracing  Control Provincial SRRT  Lab  Treatment and care Prevention, surveillance and control Treatment and care  Sanitation and environme nt control  Support team

20 Logistics Section ภารกิจ สนับสนุนทรัพยากรทุกประเภท บุคลากร ทรัพยากรสนับสนุนอื่นๆ Sustains the emergency operations Logistics Section

21 Finance Section  ภารกิจ  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  การเงินการบัญชี  จำเป็นเฉพาะกรณีเหตุการณ์ใหญ่ๆ Finance Section

22 INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS) ขนาดของโครงสร้างองค์กรขึ้นอยู่กับ เหตุการณ์และภารกิจ Unify command สายบังคับบัญชาสาย เดียว รับคำสั่ง รายงานตรงเพียงบุคคลเดียว ระดับ เขต ระดับ กระทรวง / กรม ระดับจังหวัด / พื้นที่ / หน่วยงานย่อย

23 ที่ตั้งการบัญชาการ Location is important – บริเวณที่ปลอดภัย – มีห้องน้ำ ห้องสุขา – หาอาหารได้ง่าย – อยู่ห่างจากจุดปฏิบัติการพอเหมาะ – กว้างขวางพอเพียง

24 การสื่อสาร โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์ภายของ วิทยุสื่อสาร ทีวี, วิทยุ, จอควบคุม เครื่องคอมพิวเตอร์ กระดานระบุสถานการณ์

25 วัสดุพื้นฐานที่จำเป็น ปากกา ดินสอ กระดาษ แบบฟอร์มต่างๆ แผนที่ โครงสร้างทางวิศวกรรม กระดานบอร์ด ป้ายเครื่องหมายระบุบุคคล เครื่องมือ ชุดปฏิบัติการ

26 โครงสร้างตาม ICS ในการควบคุมอหิวาตกโรค ตค.2550 Incident commander ผชชว.  Liaisons  Information officer  Security OperationFinancial District SRRT  Patient tracing  Control Provincial SRRT Logistic support  Lab  Treatment and care Planning (War room)  Situation Analysis& sources identification  M&E o Operation analysis o Public education o Drug sensitivity  Technical consultant o Medical o Public health  Man power  Volunteers  Lab supplies  Medical supply  Food and beverage  Transportation  Documentation support  Communication  Provincial level  District level Consultant/policy สสจ. Prevention, surveillance and control Treatment and care  Sanitation and environment control  Support team

27 SUMMARY

28 Training Planning Risk Assessment Review Evaluation ซ้อมแผน

29 Training Planning Risk Assessment Review Evaluation ซ้อมแผน Preventio n Warning System ICSOperationStockpileFinanceMan

30 Training Planning Risk Assessment Review Evaluation ซ้อมแผน PHER Concept Specific Dis./Disaster TriageCommunicationTechnical Skill

31 Training Planning Risk Assessment Review Evaluation Incident ซ้อมแผน

32 Training Planning Risk Assessment Review Evaluation Inciden t Response ซ้อมแผน ICS

33 ขอบคุณครับ 33


ดาวน์โหลด ppt ระบบการบัญชาการใน สถานการณ์ (Incident Command System: ICS) กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google