งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการบัญชาการในสถานการณ์ (Incident Command System: ICS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการบัญชาการในสถานการณ์ (Incident Command System: ICS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการบัญชาการในสถานการณ์ (Incident Command System: ICS)
กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี 19 กรกฏาคม 2555

2 หลักการบริหารจัดการอุบัติภัย
คาดการณ์ เฝ้าระวัง เตือนภัย รับมือ ฟื้นฟู ก่อน ระหว่าง หลัง Prevention Preparedness Response Recovery

3 หลักทั่วไปในการบริหารจัดการขณะเกิดอุบัติภัย
4C&1I Command & Control Co-operation Co-ordination Communication Information (Intelligence)

4 หลักทั่วไปในการบริหารจัดการขณะ เกิดอุบัติภัย
หลักทั่วไปในการบริหารจัดการขณะ เกิดอุบัติภัย ใช้ได้กับทุกอุบัติภัย ทุกเหตุการณ์ ทุก หน่วยงาน (all hazards, all incident, all agency) Incident Command System และ the Hospital Incident Command System จะช่วยตอบสนองการบริหารจัดการ J Am Acad Orthop Surg Jul;15(7):

5 ICS คืออะไร? ระบบการจัดองค์กรสำหรับ เพื่อตอบสนองต่อการที่
การบังคับบัญชา (Command), การควบคุม (Control), การประสานงาน (Co-ordination) เพื่อตอบสนองต่อการที่ หน่วยงานหลายๆหน่วยมาร่วมปฏิบัติงานในสถานการณ์เฉพาะ มีเป้าหมายร่วมกันในการระงับสถานการณ์, ปกป้อง ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

6 เมื่อใดจะใช้ ICS สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีหน่วยงานมากกว่าหนึ่งหน่วยงานปฏิบัติงานร่วมกัน อุบัติเหตุรถยนต์ที่มีผู้บาดเจ็บ ไฟไหม้และมีสารเคมีรั่วไหล ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ดินถล่ม, พายุ การก่อการร้ายโดยการวางระเบิด, การจี้จับตัวประกัน การระบาดของโรคติดต่อ

7 เมื่อใดจะใช้ ICS สถานการณ์ที่มีประชาชนมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก เช่น การแข่งขันกีฬา, การแสดงดนตรี, งานเทศกาลประเพณีประจำปี, การจัดประชุม ฯลฯ

8 Finance/ Administration Section
ICS Organization โครงสร้างองค์กรประกอบด้วย 5 ส่วนหลักคือ ส่วนบัญชาการ (Command) ส่วนวางแผน(Planning) ส่วนปฏิบัติการ(Operation) ส่วนสนับสนุน(Logistics) ส่วนงบประมาณ(Finance) Logistics Section Finance/ Administration Section Operations Section Planning Section Incident Command

9 สรุป: ใครทำ ใครช่วย ใครจ่าย
ภารกิจ 5 หน่วยหลัก Command : เราต้องทำอะไร? Planning/Intelligent : ขณะนี้เกิดอะไรขึ้น? อะไรคือสิ่งจำเป็น ที่ต้องทำ? Operations : เราต้องปฏิบัติการอย่างไร? Logistics : เราจะสนับสนุนอย่างไร? Finance/Admin : เราจะบันทึกและใครเป็นผู้จ่ายค่า ดำเนินการ? สรุป: ใครทำ ใครช่วย ใครจ่าย

10 ภารกิจ 5 หน่วยหลัก Planning/Intelligent : ขณะนี้เกิดอะไรขึ้น? อะไรคือ สิ่งจำเป็นที่ต้องทำ? Command : เราต้องทำอะไร? Operations : เราต้องปฏิบัติการอย่างไร? Logistics : เราจะสนับสนุนอย่างไร? Finance/Admin : เราจะบันทึกและใครเป็นผู้จ่ายค่า ดำเนินการ?

11 หน้าที่ของ Incident Commander
บังคับบัญชาและรับผิดชอบต่อภารกิจ. ดูแลให้เกิดความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน. ปกป้องชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารต่อภายในและภายนอกหน่วยงานตลอดจนสาธารณชน ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

12 ใครคือผู้บัญชาการเหตุการณ์
ผู้บังคับบัญชาอาวุโสที่มาถึงเหตุการณ์คนแรก ขึ้นกับสถานการณ์ จลาจล : ตำรวจ ไฟไหม้ : ดับเพลิง โรคติดต่อ : สาธารณสุข การก่อการร้าย : หน่วยงานความมั่นคง อาจส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญหรือเหมาะสมภายหลัง

13 ผู้ช่วยผบ.เหตุการณ์ Information Officer Safety Officer Liaison Officer

14 Information Officer เป็นผู้รับผิดชอบต่อข่าวสารสาธารณะ Incident
Commander Safety Officer Liaison Officer Information Officer เป็นผู้รับผิดชอบต่อข่าวสารสาธารณะ

15 Safety Officer Incident Commander
Liaison Officer Information Officer ประเมินและติดตามสถานการณ์เพื่อความปลอดภัย มีอำนาจยับยั้งการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

16 Liaison Officer Incident Commander
Safety Officer Liaison Officer Information Officer Agency Representative เป็นผู้ประสานงานหลักกับหน่วยงานอื่นๆ

17 Planning Section ช่วยเหลือการตัดสินใจของผบ. เหตุการณ์
ให้ข้อมูลเพื่อประเมินติดตามภารกิจและเป้าหมาย ใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผน ให้ข้อมูลเพื่อการประเมินทบทวน PLANNING SECTION

18 The Plan Consolidator Plans Section Chief Resource Situation Status
What Do We Do Next? Incident Action Plan (IAP) For All Functions Plans Section Chief

19 Prevention, surveillance and control
Operations Section OPERATIONS SECTION เป็นผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการในภารกิจ ดำเนินงานตาม Incident Action Plan Operation Prevention, surveillance and control Treatment and care Lab Treatment and care District SRRT Patient tracing Control Provincial SRRT Sanitation and environment control Support team

20 Sustains the emergency operations
Logistics Section ภารกิจ สนับสนุนทรัพยากรทุกประเภท บุคลากร ทรัพยากรสนับสนุนอื่นๆ Logistics Section Sustains the emergency operations

21 Finance Section ภารกิจ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
การเงินการบัญชี จำเป็นเฉพาะกรณีเหตุการณ์ใหญ่ๆ Finance Section

22 INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS)
ขนาดของโครงสร้างองค์กรขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และภารกิจ Unify command สายบังคับบัญชาสายเดียว รับคำสั่ง รายงานตรงเพียงบุคคลเดียว ระดับเขต ระดับกระทรวง/กรม ระดับจังหวัด/พื้นที่/หน่วยงานย่อย

23 ที่ตั้งการบัญชาการ Location is important บริเวณที่ปลอดภัย
มีห้องน้ำ ห้องสุขา หาอาหารได้ง่าย อยู่ห่างจากจุดปฏิบัติการพอเหมาะ กว้างขวางพอเพียง

24 การสื่อสาร โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์ภายของ วิทยุสื่อสาร
ทีวี, วิทยุ, จอควบคุม เครื่องคอมพิวเตอร์ กระดานระบุสถานการณ์

25 วัสดุพื้นฐานที่จำเป็น
ปากกา ดินสอ กระดาษ แบบฟอร์มต่างๆ แผนที่ โครงสร้างทางวิศวกรรม กระดานบอร์ด ป้ายเครื่องหมายระบุบุคคล เครื่องมือ ชุดปฏิบัติการ

26 โครงสร้างตาม ICS ในการควบคุมอหิวาตกโรค ตค.2550
Incident commander ผชชว. Liaisons Information officer Security Operation Financial District SRRT Patient tracing Control Provincial SRRT Logistic support Lab Treatment and care Planning (War room) Situation Analysis& sources identification M&E Operation analysis Public education Drug sensitivity Technical consultant Medical Public health Man power Volunteers Lab supplies Medical supply Food and beverage Transportation Documentation support Communication Provincial level District level Consultant/policy สสจ. Prevention, surveillance and control Sanitation and environment control Support team

27 Summary

28 Training Planning Risk Assessment Review Evaluation ซ้อมแผน

29 ซ้อมแผน Training Planning Risk Assessment Review Evaluation Prevention
Warning System ICS Operation Stockpile Finance Man ซ้อมแผน

30 Specific Dis./Disaster
Training Planning Risk Assessment Review Evaluation PHER Concept Specific Dis./Disaster Triage Communication Technical Skill ซ้อมแผน

31 Risk Assessment Review Planning Evaluation Training ซ้อมแผน Incident

32 ซ้อมแผน Risk Assessment Review Planning Evaluation Training ICS
Response Incident

33 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ระบบการบัญชาการในสถานการณ์ (Incident Command System: ICS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google