งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pro/DesktopPro/Desktop โปรแกรม Pro/Desktop คืออะไร โปรแกรม Pro/Desktop คืออะไร Pro/DESKTOP เป็นโปรแกรม คอมพิวเตอร์ทางการศึกษาที่ใช้ สอนนักเรียนในเรื่องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pro/DesktopPro/Desktop โปรแกรม Pro/Desktop คืออะไร โปรแกรม Pro/Desktop คืออะไร Pro/DESKTOP เป็นโปรแกรม คอมพิวเตอร์ทางการศึกษาที่ใช้ สอนนักเรียนในเรื่องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Pro/DesktopPro/Desktop

3 โปรแกรม Pro/Desktop คืออะไร โปรแกรม Pro/Desktop คืออะไร Pro/DESKTOP เป็นโปรแกรม คอมพิวเตอร์ทางการศึกษาที่ใช้ สอนนักเรียนในเรื่องการ ออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ ซึ่ง ง่ายต่อการใช้งาน และมีความ เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของ นักเรียน อีกทั้งนักเรียนสามารถ เรียนรู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ ชิ้นงาน และออกแบบผลิตภัณฑ์ ในเชิงการตลาดได้

4 ความสามารถของ โปรแกรม Pro/Desktop 1. การออกแบบโครงร่าง ชิ้นงาน 2. การทำรูปทรง 3 มิติ ต่าง ๆ 3. การออกแบบทางด้าน วิศวกรรม สถาปัตยกรรม 4. การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 5. การออกแบบชิ้นงาน Animation 6. การจัดทำภาพฉาย ( Projection )

5 แถบเครื่องมือในโปรแกรม Pro/Desktop  แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard Toolbar) Update Design

6 Proje ct Profil e Sweep Profile Along Profile Roun d Edge s Shel l Draft Faces Use Compon ents Cham fer Edges Hole Revolv e Profile Extru de Profil e  แถบเครื่องมือสร้างและ ปรับแต่งรูปทรง (Features Toolbar)

7 Shad ed Enhan ced Autos cale Select ion ViewP oints Previ ous View s Free Rotate Tum ble Isom etric Trimet ric View Onto Face Fron t Righ t Plan View Onto Workpl ane Autos cal e Section View Transpa rent Wire Fra me  แถบเครื่องมือมุมมอง (Views Toolbar)

8 Select Lines Select Constr aints Select Workpl anes Select Edges Select Faces Select Features Select Parts Straig ht Circl e Recta ngle Ellips e Arc/Fil let Spli ne Delete Line Segme nt Sketch Dimen sion  แถบเครื่องมือออกแบบ (Design Toolbar)

9 น. ส. อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : 51106010028 Sec : B068 เหตุผลที่สนใจโปรแกรม Pro/DESKTOP ดิฉันเคยเรียนโปรแกรม Pro/DESKTOP ตอน มัธยมศึกษาตอนปลาย จึงเกิด ความสนใจโปรแกรมนี้ เพราะ ส่วนตัวแล้วดิฉันชอบการ ออกแบบ Model ต่างๆ และ โปรแกรม Pro/DESKTOP สามารถสร้างงานแบบ 3 มิติได้ เหมือนจริง อีกทั้งง่ายต่อการใช้ งาน และสามารถทำความเข้าใจ ได้ง่าย

10 น. ส. อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : 51106010028 Sec : B069 ประเภทของซอฟต์แวร์ Pro/DESKTOP โปรแกรม Pro/Desktop มี 2 ระดับ คือ โปรแกรมที่ใช้ใน ระดับมัธยมศึกษา และระดับ มหาวิทยาลัย ประเทศไทย ได้รับมอบโปรแกรม Pro/Desktop เพื่อใช้งานฟรี จำนวน 20 ชุด สำหรับระดับ มัธยมศึกษา โดยอนุญาตให้ นักเรียนไทยทุกคนสามารถ ใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัด ยกเว้นในเชิงธุรกิจ

11 น. ส. อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : 51106010028 Sec : B0610 เริ่มต้นใช้ โปรแกรม Pro/DESKTOP

12 น. ส. อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : 51106010028 Sec : B0611 ข้อแนะนำเบื้องต้น ด้าน : View Workplane = ฐานส่วนพื้นที่ รองรับวัสดุ ฐานล่าง (base) ฐานหน้า (frontal) ฐานข้าง (lateral)

13 น. ส. อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : 51106010028 Sec : B0612 เริ่มต้นใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP การเปิดชิ้นงานใหม่ : New Design  คลิกเมาส์ที่ (New Design) เพื่อเปิดชิ้นงานใหม่  ปรับหน้าต่างให้ใหญ่ที่สุด

14 น. ส. อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : 51106010028 Sec : B0613   คลิก เพื่อแสดงให้เห็น Workplanes ทั้ง 3 ด้าน ที่อยู่ใน Pro/DESKTOP Base Workplane จะมี กรอบโครงร่าง ที่เรียกว่า Initial ซึ่งกำหนดให้เป็นค่า เริ่มต้นแสดงให้เห็นด้านบน ของงาน Lateral Workplane จะแสดงให้เห็น ด้านข้างของงาน Frontal Workplane จะแสดงให้เห็น ด้านหน้าของงาน

15 น. ส. อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : 51106010028 Sec : B0614 ให้คลิกที่เส้น กรอบของ Workplane จะ เปลี่ยนเป็นสี เหลืองและสีแดง คลิกขวา เลือก New sketch  การเลือกทำงานใน Workplane อื่น ให้คลิกที่เส้นกรอบของ Workplane โดยเส้นกรอบจะ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีแดง > คลิกขวา ที่เมนูเลือก New Sketch หรือไปที่ Workplane > New Sketch

16 น. ส. อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : 51106010028 Sec : B0615 การจัดเก็บ แฟ้มข้อมูลลงดิสก์  การจัดเก็บแฟ้มข้อมูล ในดิสก์อื่น สามารถ ทำได้เหมือนปกติ เมื่อ จัดเก็บแฟ้มหลัก จะ จัดเก็บเฉพาะส่วนที่ เชื่อมโยงกับไฟล์ย่อย ทำให้ไฟล์ที่จัดเก็บ เล็กคล้ายกับ e-mail

17 น. ส. อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : 51106010028 Sec : B0616 การแก้ไขและ ปรับเปลี่ยน Features  Features สามารถ แก้ไขและเปลี่ยน ข้อผิดพลาดจากการ กำหนดค่าที่ผิดได้ โดย - ที่เมนู Browser เลือก Features

18 น. ส. อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : 51106010028 Sec : B0617 - คลิกขวาที่ Feature > เลือก Redefine จากเมนู - คลิกขวาที่ Feature > เลือก Redefine จากเมนู  แก้ไขแล้ว > OK  คลิก (Update Icon) ทุกครั้งที่มีการ แก้ไข

19 น. ส. อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : 51106010028 Sec : B0618 แหล่งอ้างอิง http://www.kr.ac.th/trirat/ptc/index.html http://www.kr.ac.th/trirat/ptc/index.html แหล่งอ้างอิง http://www.kr.ac.th/trirat/ptc/index.html http://www.kr.ac.th/trirat/ptc/index.html


ดาวน์โหลด ppt Pro/DesktopPro/Desktop โปรแกรม Pro/Desktop คืออะไร โปรแกรม Pro/Desktop คืออะไร Pro/DESKTOP เป็นโปรแกรม คอมพิวเตอร์ทางการศึกษาที่ใช้ สอนนักเรียนในเรื่องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google