งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2332 % % % % % % % % % จำนว น ร้อย ละ % ≤100 mg/dl 100- 125mg/ dl <125 mg/dl FBS125- 154mg/dl HbA1C<7 FBS155 - 182mg/ dl HbA1C 7-7.9 FBS≥183 mg/dl.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2332 % % % % % % % % % จำนว น ร้อย ละ % ≤100 mg/dl 100- 125mg/ dl <125 mg/dl FBS125- 154mg/dl HbA1C<7 FBS155 - 182mg/ dl HbA1C 7-7.9 FBS≥183 mg/dl."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 2332 % % % % % % % % % จำนว น ร้อย ละ % ≤100 mg/dl 100- 125mg/ dl <125 mg/dl FBS125- 154mg/dl HbA1C<7 FBS155 - 182mg/ dl HbA1C 7-7.9 FBS≥183 mg/dl HbA1C> 8 โรคแทรก ซ้อน - หัวใจ / หลอด เลือด - สมอง - ตา - ไต - เท้า จำนวนประชากร 35 ปีทั้งหมดไม่รวมผู้ป่วย.......... คน จำนวนผู้ป่วย DM ทั้งหมด.......... คน

6 2332 % % % % % % % จำนว น ร้อย ละ % 120/80 - 139/89 mmHg <139/8 9 mmHg 140/90 - 159/99 mmHg 160/100 - 179/109 mmHg โรคแทรก ซ้อน - หัวใจ / หลอด เลือด - สมอง - ตา - ไต - เท้า จำนวนประชากร 35 ปีทั้งหมดไม่รวมผู้ป่วย.......... คน จำนวนผู้ป่วย HT ทั้งหมด.......... คน

7

8 ระดับ ความสำเร็จ ระดั บ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดั บ 5 การดำเนินงานข้อ 1- 3 ข้อ 1-5 ข้อ 1-6 ข้อ 1-7 ข้อ 1- 8 ระดับ 1 1. มีการกำหนดนโยบายการป้องกันควบคุม และรักษาโรคหัวใจ และหลอดเลือด 2. มีคณะกรรมการ NCD Board ระดับอำเภอ / ตำบล 3. มีการประชุมคณะกรรมการ NCD Board ระดับอำเภอโดยนำปัญหาโรคหัวใจและหลอด เลือดเข้าที่ประชุมเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา อย่างน้อย 2 ครั้ง / ปี

9 ระดับ 2 มีข้อ 1- 3 และ 4. มีแผนงานโครงการป้องกันและรักษา โรคหัวใจและหลอดเลือดและมีการ ดำเนินงานตามแผน 5. มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ ความรู้และสร้างความตระหนักในการ ป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคหัวใจและ หลอดเลือด ระดับ 3 มีข้อ 1- 5 และ 6. ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได้รับการประเมินจัดทำทะเบียนผู้ที่ ได้รับโอกาสประเมินเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด (CVD Risk) อย่างน้อย ร้อยละ 80

10 ระดับ 4 มีข้อ 1-6 และ 7. ผู้ที่ได้รับประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด (CVD Risk) และมีความ เสี่ยงสูงมาก (CVD Risk≥30%) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อย่างเข้มข้นและ / ได้รับยารักษาเพื่อลด ความเสี่ยง ระดับ 5 มีข้อ 1-7 และ 8. ผู้ที่ได้รับประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) และมี ความเสี่ยงสูงมาก (CVD Risk≥30%) ร้อย ละ 80 ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าง เข้มข้นและ / ได้รับยารักษาเพื่อลดความ เสี่ยง

11


ดาวน์โหลด ppt 2332 % % % % % % % % % จำนว น ร้อย ละ % ≤100 mg/dl 100- 125mg/ dl <125 mg/dl FBS125- 154mg/dl HbA1C<7 FBS155 - 182mg/ dl HbA1C 7-7.9 FBS≥183 mg/dl.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google