งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

THE STAR TALENT Academy Nida Challenge Project

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "THE STAR TALENT Academy Nida Challenge Project"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 THE STAR TALENT Academy Nida Challenge Project
โครงการ พัฒนาภาวะผู้นำ และกล้าแสดงออกของเยาวชน

2 340.- (สามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

3

4 เด็กผู้เข้าร่วมโครงการ
รายการ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เด็กผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความ เด็กผู้เข้าร่วมโครงการมีความสุข เด็กผู้เข้าร่วมโครงการมีความทรงจำที่ดี สนุกสนาน จากการทำกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมได้ใช้ความสามารถและมี ผู้จัดกิจกรรมเกิดความชำนาญ ผู้จัดกิจกรรมนำไปประยุกต์ใช้ในการ ทักษะเฉพาะตัวในการดำเนินกิจกรรม ในเรื่องการโน้มน้าวใจ ปฏิบัติงานต่อไป คนในชุมชนบริเวณห้าง คนในชุมชนบริเวณห้างเดอะมอลล์ คนในชุมชนบริเวณห้างเดอะมอลล์บางกะปิมี เดอะมอลล์บางกะปิ บางกะปิได้รับความบันเทิงจากการ บางกะปิได้ผ่อนคลายจากการรับชม สุขภาพจิตที่ดีเนื่องจากได้รับการผ่อนคลายความ แสดงของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ การแสดงของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ เครียดจากการแสดงคนเด็กทีเข้าร่วมโครงการ

5 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
1. นายชัยวัฒน์ ศิริโต 2. น.ส.รัตนวดี กรุดภู่ 3. น.ส.สุภาวดี เธียรวัตรกุล 4. น.ส.ปราณี จันทรีย์ 5. น.ส.รชนีกร ปลั่งกลาง 6. น.ส.สุภัตรา สุนทรประทุม


ดาวน์โหลด ppt THE STAR TALENT Academy Nida Challenge Project

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google