งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อธิบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ของไทยในอดีตและปัจจุบัน ได้

3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
อดีต ปัจจุบัน - เค้าโครงเศรษฐกิจแห่งชาติ - สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ

4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
อดีต ปัจจุบัน - มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติแล้ว 9 ฉบับ

5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
อดีต ปัจจุบัน ฉบับที่ 10 ( พ.ศ )

6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 - 7 (พ.ศ.2504-
2539)

7 ฉบับที่ 1 - 2 - เน้นการสร้างความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ - โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

8 - ลดอัตราการเพิ่มประชากร - การกระจายรายได้
ฉบับที่ 3 - ให้ความสำคัญการพัฒนาสังคม - ลดอัตราการเพิ่มประชากร - การกระจายรายได้

9 ฉบับที่ 4 - ความผันผวนทางการเมือง และวิกฤตการณ์น้ำมัน
- ขาดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัด

10 - เน้นการรักษาเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจ
ฉบับที่ 5 - 6 - เน้นการรักษาเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจ - ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ - แก้ไขปัญหาความยากจน

11 - แนวการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ฉบับที่ 7 - แนวการพัฒนาอย่างยั่งยืน - การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม - พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

12 สรุป 1. ประสบผลสำเร็จในการพัฒนา 2. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว
3. รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4. ไทยจัดเข้าสู่ประเทศกำลังพัฒนา

13 5. สัดส่วนคนยากจนลดลง 6. มีงานทำอยู่ในระดับเต็มที่ 7. ได้รับบริการโครงสร้างพื้นฐาน และบริการทางสังคมมากขึ้น

14 ปัญหา 1. ขาดความสมดุลเรื่องการ กระจายรายได้ 2. ผลประโยชน์จากการพัฒนา ไม่ทั่วถึง

15 ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) มีความสุข เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีขึ้น ให้ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมพัฒนา

16 การแก้ไขปัญหา 1. ปรับแผนเพื่อแก้ปัญหา 2. เน้นการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ

17 3. ปรับโครงสร้างให้เข้มแข็งและ
กลับสู่สมดุล 4. ปรับระบบบริหารจัดการเพื่อ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

18 ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้
ผลกระทบ ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ปัญหาคุณภาพชีวิต ยากจน การว่างงาน ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้

19 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 -2549)

20 ได้อัญเชิญแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
ฉบับที่ 9 ได้อัญเชิญแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อนำทางในการพัฒนาและ บริหารประเทศ

21 สมานฉันท์และเอื้ออาทร สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
วิสัยทัศน์ร่วม สังคม สมานฉันท์และเอื้ออาทร สังคม คุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

22 คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ฉบับที่ 9 คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา - สามารถพึ่งตนเองได้ - พร้อมที่จะเรียนรู้ ยึดหลักทางสายกลางและมีภูมิคุ้มกัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

23 การพัฒนาที่สมดุล ด้านตัวคน สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google