งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า อธิบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ของไทยในอดีตและปัจจุบัน ได้ อธิบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ของไทยในอดีตและปัจจุบัน ได้ ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า แผนพัฒนา เศรษฐกิจของไทย อดีตอดีตปัจจุบันปัจจุบัน - เค้าโครงเศรษฐกิจแห่งชาติ - สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า แผนพัฒนา เศรษฐกิจของไทย อดีตอดีตปัจจุบันปัจจุบัน - มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติแล้ว 9 ฉบับ - มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติแล้ว 9 ฉบับ

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า แผนพัฒนา เศรษฐกิจของไทย อดีตอดีตปัจจุบันปัจจุบัน ฉบับที่ 10 ( พ. ศ.2550-2554 ) ฉบับที่ 10 ( พ. ศ.2550-2554 )

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 1 - 7 ( พ. ศ.2504- 2539) แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 1 - 7 ( พ. ศ.2504- 2539)

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ฉบับที่ 1 - 2 - เน้นการสร้างความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ - เน้นการสร้างความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ - โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ฉบับที่ 3 - ให้ความสำคัญการพัฒนาสังคม - การกระจายรายได้ - ลดอัตราการเพิ่มประชากร

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ฉบับที่ 4 - ความผันผวนทางการเมือง และวิกฤตการณ์น้ำมัน - ความผันผวนทางการเมือง และวิกฤตการณ์น้ำมัน - ขาดดุลการค้าและดุล บัญชีเดินสะพัด

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ฉบับที่ 5 - 6 - เน้นการรักษาเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจ - เน้นการรักษาเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจ - ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ - แก้ไขปัญหาความยากจน

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ฉบับที่ 7 - แนวการพัฒนาอย่างยั่งยืน - การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม - พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม - พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. ประสบผลสำเร็จในการพัฒนา สรุป 2. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว 3. รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4. ไทยจัดเข้าสู่ประเทศกำลังพัฒนา

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 5. สัดส่วนคนยากจนลดลง 6. มีงานทำอยู่ในระดับเต็มที่ 7. ได้รับบริการโครงสร้างพื้นฐาน และบริการทางสังคมมากขึ้น 7. ได้รับบริการโครงสร้างพื้นฐาน และบริการทางสังคมมากขึ้น

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. ขาดความสมดุล เรื่องการ กระจายรายได้ 1. ขาดความสมดุล เรื่องการ กระจายรายได้ ปัญห า 2. ผลประโยชน์จากการพัฒนา ไม่ทั่วถึง 2. ผลประโยชน์จากการพัฒนา ไม่ทั่วถึง

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ให้ทุกฝ่ายในสังคมมี ส่วนร่วมพัฒนา ฉบับที่ 8 ( พ. ศ.2540-2544) มี ความสุ ข คุณภาพชีวิตดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้น เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. ปรับแผนเพื่อแก้ปัญหา การแก้ไขปัญหา 2. เน้นการรักษาเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจ 2. เน้นการรักษาเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจ

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. ปรับระบบบริหารจัดการเพื่อ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 4. ปรับระบบบริหารจัดการเพื่อ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 3. ปรับโครงสร้างให้เข้มแข็งและ กลับสู่สมดุล 3. ปรับโครงสร้างให้เข้มแข็งและ กลับสู่สมดุล

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลกระทบ ปัญหา คุณภา พชีวิต ยากจน ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ การว่างงาน ทรัพยาก รธรรมชา ติเสื่อม โทรม

19 ครูศรีวรรณ ปานสง่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ( พ. ศ.2545 - 2549)

20 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ฉบับที่ 9 ได้อัญเชิญแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อนำทางในการพัฒนาและ บริหารประเทศ

21 ครูศรีวรรณ ปานสง่า วิสัยทัศน์ร่วม สังค ม คุณ ภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคม สมานฉัน ท์และเอื้อ อาทร

22 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ฉบับที่ 9 คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา - สามารถพึ่งตนเองได้ - พร้อมที่จะเรียนรู้ - ยึดหลักทางสายกลางและมีภูมิคุ้มกัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ยึดหลักทางสายกลางและมีภูมิคุ้มกัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

23 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การพัฒนาที่ สมดุล ด้าน ตัวคน สังคมสังคม เศรษฐกิจเศรษฐกิจ สิ่งแวด ล้อม


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google