งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EXPERIMENTAL RESEARCH NON-EXPERIMENTAL RESEARCH

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EXPERIMENTAL RESEARCH NON-EXPERIMENTAL RESEARCH"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EXPERIMENTAL RESEARCH NON-EXPERIMENTAL RESEARCH
ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า 12 กรกฎาคม 2551

2 EXPERIMENTAL RESEARCH
ลักษณะสำคัญ เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาผลของตัวแปรอิสระที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตาม ด้วยการจัดกระทำตัวแปรอิสระ(สร้างสถานการณ์ขึ้น)และควบคุมตัวแปรที่ไม่เกี่ยวข้องอื่น แล้วศึกษาผลที่เกิดขึ้นตามมา Manipulation: an independent variable. Control: all other variables that might influence the DV Observation: effect of the manipulation of the IV on the DV.

3 ประเภทของงานวิจัยเชิงทดลอง
การวิจัยเชิงทดลองอย่างแท้จริง (True experimental research) เป็นการวิจัยเชิงทดลองที่สามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนต่างๆได้ทั้งหมด เพื่อที่จะวัดผลที่เกิดจากตัวแปรอิสระเท่านั้น ซึ่งในการควบคุมตัวแปรจะใช้วิธีจัดสมาชิกเข้ากลุ่มโดยการสุ่ม (random assignment) การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) เป็นการวิจัยเชิงทดลองที่ไม่สามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนในงานวิจัยได้ทั้งหมด และไม่สามารถที่จะจัดสมาชิกเข้ากลุ่มโดยการสุ่ม ได้ โดยเฉพาะการวิจัยเชิงทดลองในสภาพแวดล้อมภายนอก

4 ตัวแปรในงานวิจัยเชิงทดลอง
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรจัดกระทำ (manipulating variable) ตัวแปรตาม ตัวแปรแทรกซ้อน ตัวแปรควบคุม Y X Z3 Z1 Z4 Z2

5 วิธีการควบคุมตัวแปร Randomization (จัดกระทำแบบสุ่ม)
Building into design (นำตัวแปรแทรกซ้อนมาเป็นตัวแปรอิสระที่สนใจศึกษา) Holding constant (ทำให้ตัวแปรควบคุมคงที่) Statistical adjustments (ปรับค่าทางสถิติ)

6 ตัวแปรอิสระ (วิธีสอน) (ผลสัมฤทธิ์การเรียน)
Randomization การจัดกระทำแบบสุ่มทำให้ตัวแปรแทรกซ้อนส่งผลต่อตัวแปรเท่าๆ กัน ในแต่ละสถานการณ์ที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ (วิธีสอน) ตัวแปรตาม (ผลสัมฤทธิ์การเรียน) จัดกระทำแบบสุ่ม กลุ่ม 1 (30 คน) วิธีสอน1 (บรรยาย) ผลสัมฤทธิ์ A1 ประชากร นร.ชั้นม.1 สุ่ม สุ่ม กลุ่มตัวอย่าง 60 คน กลุ่ม 2 (30 คน) วิธีสอน2 (สัมมนา) ผลสัมฤทธิ์ A2 สุ่ม สอนโดยครูคนเดียวตลอดระยะ 1 ภาคการศึกษา การออกแบบการวิจัยที่ใช้วิธีจัดกระทำแบบสุ่มเพื่อควบคุมตัวแปร “พื้นความรู้เดิม”

7 ตัวแปรตาม (ผลสัมฤทธิ์การเรียน)
2. Building into design : เปลี่ยนสภาพตัวแปรแทรกซ้อนมาเป็นตัวแปรอิสระที่สนใจศึกษา ทำให้ศึกษาผลของตัวแปรนั้นได้ ตัวแปรอิสระ (วิธีสอน) ตัวแปรตาม (ผลสัมฤทธิ์การเรียน) H (10 คน) ประชากรนักเรียน ม1 สุ่ม H (20 คน) M(10 คน) วิธีสอน1 (บรรยาย) ผลสัมฤทธิ์ A1 พื้นฐานความรู้สูง สุ่ม L (10 คน) พื้นฐานความรู้ปานกลาง M (20 คน) พื้นฐานความรู้ต่ำ H (10 คน) วิธีสอน2 (สัมมนา) ผลสัมฤทธิ์ A2 L (20 คน) M(10 คน) L (10 คน) สอนโดยครูคนเดียวตลอดระยะ 1 ภาคการศึกษา การออกแบบการวิจัยที่ใช้วิธีนำตัวแปรแทรกซ้อน “ระดับพื้นความรู้เดิม” มาเป็นตัวแปรอิสระที่สนใจ

8 ตัวแปรอิสระ (วิธีสอน) ตัวแปรตาม (ผลสัมฤทธิ์การเรียน)
3. Holding constant เมื่อตัวแปรแทรกซ้อนถูกทำให้คงที่ จัดเป็นการขจัดอิทธิพลของตัวแปรแทรกซ้อนนั้นที่จะส่งผลต่อตัวแปรตามที่สนใจ ตัวแปรอิสระ (วิธีสอน) ตัวแปรตาม (ผลสัมฤทธิ์การเรียน) จัดกระทำแบบสุ่ม ประชากรนักเรียน ม1 กลุ่ม 1 (30 คน) วิธีสอน1 (บรรยาย) ผลสัมฤทธิ์ A1 สุ่ม สุ่ม พื้นฐานความรู้สูง พื้นฐานความรู้ปานกลาง กลุ่มตัวอย่าง 60 คน กลุ่ม 2 (30 คน) วิธีสอน2 (สัมมนา) ผลสัมฤทธิ์ A2 พื้นฐานความรู้ต่ำ สุ่ม การออกแบบการวิจัยที่ใช้วิธีนำตัวแปรแทรกซ้อน “ระดับพื้นความรู้เดิม” โดยการทำให้เป็นตัวคงที่

9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)
4. Statistical adjustments (ปรับค่าทางสถิติ) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) การวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis)

10 แบบแผนการทดลอง 1 Pre-Experimental Design - loose in structure, could be biased Aim of the Research Name of the Design Design To attempt to explain a consequent by an antecedent One-shot experimental case study X  O To evaluate the influence of a variable One group pretest-posttest O X O To determine the influence of a variable on one group and not on another Static group comparison X O O

11 Experimental Designs 2 True Experimental Design - greater control and refinement. Aim of the Research Name of the Design Design To study the effect of an influence on a carefully controlled sample Pretest-posttest control group R O X O R O O

12 Experimental Designs 2 True Experimental Design Aim of the Research
Name of the Design Design To minimize the effect of pretesting Solomon four-group design R O X O R O O R X O R O To evaluate a situation that cannot be pretested Posttest only control group

13 Experimental Designs 3 Quasi-Experimental Design - not randomly selected/assigned Aim of the Research Name of the Design Design To investigate a situation in which random selection and assignment are not possible Nonrandomized control group pretest-posttest O X O O - O To determine the influence of a variable introduced only after a series of initial observations and only where one group is available Time series experiment O O X O O To bolster the validity of the above design with the addition of a control group Control group time series O O - O O

14 Creswell, John W Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches nd edition. California. Sage Publications, Inc.

15 NON-EXPERIMENTAL RESEARCH
ลักษณะสำคัญ เป็นการวิจัยที่มุ่งหาคำตอบของปัญหาวิจัย ด้วยการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นอยู่แล้วตามธรรมชาติในสภาพการณ์จริง ไม่มีการดัดแปลงหรือจัดกระทำใด ๆ ประเภท 1. Survey research/Descriptive research 2. Ex-post Facto research 3. Case study research

16 Survey research/Descriptive research
มุ่งหาคำตอบเพื่ออธิบาย บรรยายสภาพ/ลักษณะปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่เน้นความซับซ้อน ไม่เน้นข้อมูลเชิงลึก นิยมการเก็บข้อมูลในปริมาณมาก การสำรวจความพึงพอใจ การสำรวจความต้องการ การสำรวจสภาพปัญหา การสำรวจความคิดเห็น

17 Ex-post Facto research
เป็นการศึกษาที่เน้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างน้อย 2 ตัวขึ้นไป ศึกษาจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ(มีอยู่แล้ว) เน้นการอธิบายว่าตัวแปรแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างไร อธิบายความเป็นสาเหตุอย่างแท้จริงไม่ได้ การศึกษาเปรียบเทียบ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

18 Case study research Information: specific > general
เน้นการสร้างความเข้าใจกับ case นั้นทั้งกระบวนการ(as a whole) Information: specific > general objects: methods: individuals buildings institutions processes communities Delineate boundaries of objects Observe/interview/device elements relation of the elements development of objects contextual influences

19 To describe and diagnose the complex objects
Information: specific > general objects: methods: individuals buildings institutions processes communities Delineate boundaries of objects Observe/interview/device elements relation of the elements development of objects contextual influences

20 MAX-MIN-CON PRINCIPLE: ……….
Internal validity: ………………………….. External validity:……………………………


ดาวน์โหลด ppt EXPERIMENTAL RESEARCH NON-EXPERIMENTAL RESEARCH

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google