งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EXPERIMENTAL RESEARCH NON-EXPERIMENTAL RESEARCH ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า 12 กรกฎาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EXPERIMENTAL RESEARCH NON-EXPERIMENTAL RESEARCH ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า 12 กรกฎาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EXPERIMENTAL RESEARCH NON-EXPERIMENTAL RESEARCH ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า 12 กรกฎาคม 2551

2 EXPERIMENTAL RESEARCH ลักษณะสำคัญ เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาผลของตัวแปรอิสระที่เกิด ขึ้นกับตัวแปรตาม ด้วยการจัดกระทำตัวแปรอิสระ ( สร้างสถานการณ์ขึ้น ) และควบคุมตัวแปรที่ไม่ เกี่ยวข้องอื่น แล้วศึกษาผลที่เกิดขึ้นตามมา Manipulation: an independent variable. Control: all other variables that might influence the DV Observation: effect of the manipulation of the IV on the DV.

3 การวิจัยเชิงทดลองอย่างแท้จริง (True experimental research) เป็นการวิจัยเชิงทดลองที่สามารถควบคุมตัว แปรแทรกซ้อนต่างๆได้ทั้งหมด เพื่อที่จะวัดผลที่ เกิดจากตัวแปรอิสระเท่านั้น ซึ่งในการควบคุม ตัวแปรจะใช้วิธีจัดสมาชิกเข้ากลุ่มโดยการสุ่ม (random assignment) การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) เป็นการวิจัยเชิงทดลองที่ไม่สามารถควบคุมตัว แปรแทรกซ้อนในงานวิจัยได้ทั้งหมด และไม่ สามารถที่จะจัดสมาชิกเข้ากลุ่มโดยการสุ่ม ได้ โดยเฉพาะการวิจัยเชิงทดลองใน สภาพแวดล้อมภายนอก ประเภทของงานวิจัย เชิงทดลอง

4 ตัวแปรในงานวิจัยเชิงทดลอง ตัวแปรอิสระ ตัวแปรจัดกระทำ (manipulating variable) ตัวแปรตาม ตัวแปรแทรกซ้อน ตัวแปรควบคุม YX Z3 Z1 Z4 Z2

5 1.Randomization ( จัดกระทำแบบ สุ่ม ) 2.Building into design ( นำตัวแปร แทรกซ้อนมาเป็นตัวแปรอิสระที่ สนใจศึกษา ) 3.Holding constant ( ทำให้ตัวแปร ควบคุมคงที่ ) 4.Statistical adjustments ( ปรับค่า ทางสถิติ ) วิธีการควบคุมตัวแปร

6 1.Randomization การจัดกระทำแบบสุ่ม ทำให้ตัวแปรแทรกซ้อนส่งผลต่อตัวแปร เท่าๆ กัน ในแต่ละสถานการณ์ที่ศึกษา ประช ากร นร. ชั้น ม.1 กลุ่ม ตัวอย่าง 60 คน กลุ่ม 1 (30 คน ) วิธี สอน 1 ( บรรย าย ) ผลสัม ฤทธิ์ A1 กลุ่ม 2 (30 คน ) วิธี สอน 2 ( สัมมน า ) ผลสัม ฤทธิ์ A2 สุ่ม จัดกระทำ แบบสุ่ม ตัวแปร อิสระ ( วิธี สอน ) ตัวแปรตาม ( ผลสัมฤทธิ์การ เรียน ) สอนโดยครูคนเดียวตลอดระยะ 1 ภาคการศึกษา การออกแบบการวิจัยที่ใช้วิธีจัดกระทำแบบสุ่มเพื่อ ควบคุมตัวแปร “ พื้นความรู้เดิม ”

7 2. Building into design : เปลี่ยนสภาพตัว แปรแทรกซ้อนมาเป็นตัวแปรอิสระที่สนใจ ศึกษา ทำให้ศึกษาผลของตัวแปรนั้นได้ พื้น ฐานความรู้ สูง พื้น ฐานความรู้ ปานกลาง พื้น ฐานความรู้ ต่ำ สอนโดยครูคนเดียวตลอดระยะ 1 ภาคการศึกษา การออกแบบการวิจัยที่ใช้วิธีนำตัวแปรแทรกซ้อน “ ระดับพื้นความรู้ เดิม ” มาเป็นตัวแปรอิสระที่สนใจ ประชากร นักเรียน ม 1 H (20 คน ) M (20 คน ) L (20 คน ) สุ่ม H (10 คน ) M(10 คน ) L (10 คน ) H (10 คน ) M(10 คน ) L (10 คน ) วิธีสอน 1 ( บรรย าย ) ผลสัมฤ ทธิ์ A1 วิธีสอน 2 ( สัมมน า ) ผลสัมฤ ทธิ์ A2 ตัวแปร อิสระ ( วิธี สอน ) ตัวแปรตาม ( ผลสัมฤทธิ์ การเรียน ) สุ่ม

8 3. Holding constant เมื่อตัวแปรแทรกซ้อนถูก ทำให้คงที่ จัดเป็นการขจัดอิทธิพลของตัวแปร แทรกซ้อนนั้นที่จะส่งผลต่อตัวแปรตามที่สนใจ กลุ่ม ตัวอย่าง 60 คน กลุ่ม 1 (30 คน ) วิธี สอน 1 ( บรร ยาย ) ผลสัม ฤทธิ์ A1 กลุ่ม 2 (30 คน ) วิธี สอน 2 ( สัมม นา ) ผลสัม ฤทธิ์ A2 สุ่ม จัดกระทำ แบบสุ่ม ตัวแปร อิสระ ( วิธีสอน ) ตัวแปรตาม ( ผลสัมฤทธิ์ การเรียน ) พื้น ฐานความรู้ สูง พื้น ฐานความรู้ ปานกลาง พื้น ฐานความรู้ ต่ำ ประชากร นักเรียน ม 1 สุ่ม การออกแบบการวิจัยที่ใช้วิธีนำตัวแปรแทรกซ้อน “ ระดับพื้นความรู้ เดิม ” โดยการทำให้เป็นตัวคงที่

9 4. Statistical adjustments ( ปรับค่า ทางสถิติ )  การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)  การวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis)

10 แบบแผนการทดลอง 1 Pre-Experimental Design - loose in structure, could be biased Aim of the Research Name of the Design Design To attempt to explain a consequent by an antecedent One-shot experiment al case study X O To evaluate the influence of a variable One group pretest- posttest O X O To determine the influence of a variable on one group and not on another Static group comparison X O O

11 Experimental Designs Aim of the Research Name of the Design Design To study the effect of an influence on a carefully controlled sample Pretest- posttest control group R O X O R O O 2 True Experimental Design - greater control and refinement.

12 Experimental Designs Aim of the Research Name of the Design Design To minimize the effect of pretesting Solomon four-group design R O X O R O O R X O R O To evaluate a situation that cannot be pretested Posttest only control group R X O R O 2 True Experimental Design

13 Experimental Designs 3 Quasi-Experimental Design - not randomly selected/assigned Aim of the Research Name of the Design Design To investigate a situation in which random selection and assignment are not possible Nonrandomi zed control group pretest- posttest O X O O - O To determine the influence of a variable introduced only after a series of initial observations and only where one group is available Time series experimentO O X O O To bolster the validity of the above design with the addition of a control group Control group time series O O X O O O O - O O

14 Creswell, John W. 2003. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 2 nd edition. California. Sage Publications, Inc.

15 NON-EXPERIMENTAL RESEARCH ลักษณะสำคัญ เป็นการวิจัยที่มุ่งหาคำตอบของปัญหาวิจัย ด้วย การรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นอยู่แล้วตาม ธรรมชาติในสภาพการณ์จริง ไม่มีการดัดแปลง หรือจัดกระทำใด ๆ ประเภท 1. Survey research/Descriptive research 2. Ex-post Facto research 3. Case study research

16 Survey research/Descriptive research มุ่งหาคำตอบเพื่ออธิบาย บรรยายสภาพ / ลักษณะปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่เน้นความซับซ้อน ไม่เน้นข้อมูลเชิงลึก นิยมการเก็บข้อมูลในปริมาณมาก - การสำรวจความพึงพอใจ - การสำรวจความต้องการ - การสำรวจสภาพปัญหา - การสำรวจความคิดเห็น

17 Ex-post Facto research เป็นการศึกษาที่เน้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรอย่างน้อย 2 ตัวขึ้นไป ศึกษาจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ ( มีอยู่แล้ว ) เน้นการอธิบายว่าตัวแปรแต่ละตัวมีความสัมพันธ์ กันอย่างไร อธิบายความเป็นสาเหตุอย่างแท้จริงไม่ได้ - การศึกษาเปรียบเทียบ............. - การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง........... - การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ.......

18 Case study research เป็นการศึกษาที่ต้องการความรู้หรือคำตอบที่ ละเอียด ลึกซึ้งจาก case ที่เลือก เน้นการสร้างความเข้าใจกับ case นั้นทั้ง กระบวนการ (as a whole) Information: specific > general individuals buildings institutions processes communities methods: Delineate boundaries of objects Observe/interview/device elements relation of the elements development of objects contextual influences objects:

19 To describe and diagnose the complex objects Information: specific > general individuals buildings institutions processes communities methods: Delineate boundaries of objects Observe/interview/device elements relation of the elements development of objects contextual influences objects:

20 MAX-MIN-CON PRINCIPLE: ………. Internal validity: ………………………….. External validity:……………………… ……


ดาวน์โหลด ppt EXPERIMENTAL RESEARCH NON-EXPERIMENTAL RESEARCH ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า 12 กรกฎาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google