งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Analysis of Variance Dr. Tipsuda Janjamlha 30 AUG. 08.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Analysis of Variance Dr. Tipsuda Janjamlha 30 AUG. 08."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Analysis of Variance Dr. Tipsuda Janjamlha 30 AUG. 08

2 ANOVA: Analysis of Variance เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ค่าความแปรปรวนใน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป One-way anova : ตัวแปรต้น 1 ตัว ( มากกว่า 3 กลุ่ม ) Two-way anova : ตัวแปรต้น 2 ตัว n-way anova : ตัวแปรต้น n ตัว ตัวแปรตาม 1 ตัว Ho:  1 =  2 =  3 = …=  n Ha: มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน

3 Types of space garden water Space satisfaction Question- naire: 9 items 1.. 2.. … 9.. faculty A B C D leadership hard

4 Decorated types garden water Space satisfaction Question- naire: 9 items 1.. 2.. … 9.. hard close open Space types

5 faculty A B C D leadership female male gender

6 one-way anova

7 Steps in One-Way ANOVA Is the DV: interval/ratio and IV: nominal level? Find other methods Yes No To test assumption of normality: Compute the skewness, and kurtosis for the variable. Assumption of normality satisfied? (skew,kurtosis between -1.0 and + 1.0) Non- parametric stat. No Yes Assumption of normality

8 Assumption of Equal Variances: Is the p-value for the Levene’s test for equality of variances <= alpha? No Yes Add a caution to any true findings rather than conclude that this is an incorrect application of a statistic. Compute the one-way ANOVA Not reject Ho,no difference at all Is the p-value for the F test <= alpha? No Yes Decision about Hypotheses: There are at least one pair of group that are difference. Compute the Multiple comparison test (post hoc. test) Which pair of group has the p-value <= alpha? the Multiple comparison test:

9 ANOVA Practice – 1 Is there a relationship between beer brands and drunken duration, or whether the average drunken duration differs among groups of beer brands Beer types A drunken duration B C D

10 IV DV

11 To examine the distribution of the dependent variable: Analyze > Descriptive Statistics > Descriptives… normally distribution in SPSS (1)

12 normally distribution in SPSS (2)

13 normally distribution in SPSS (4)

14 ANOVA in SPSS (1) One-Way ANOVA : Analyze > Compare Means > One-Way ANOVA…

15 Dependent variable [time] goes to “Dependent List:” box and the independent variable [alcohol] goes to “Factor:” box. Then, click “Options…” button to select statistics options. ANOVA in SPSS (2) Then, click “Post Hoc…” button to examine multiple comparison.

16 Select “Descriptive” and “Homogeneity of variance test”. ANOVA in SPSS (3)

17 Select “Scheffe” in the “Equal Variances Assumed“ in “One-Way ANOVA: Post Hoc Multiple Comparisons. ANOVA in SPSS (4)

18 First of all, you have to check the equal variance assumption. with Levene's Test for Equality of Variances. So, the assumption of equal variances is satisfied. ANOVA in SPSS (5)

19 ค่า F ที่คำนวณ มีค่า 5.575 ค่า p =.005 < ค่า α (.05) ดังนั้น ปฏิเสธ Ho สรุปได้ว่า “ มีเบียร์อย่างน้อย 1 คู่ ที่มี ระยะเวลาการเมาเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ ”

20 เบียร์ยี่ห้อ 2 มีระยะเวลาการเมาเฉลี่ยนานกว่าเบียร์ ยี่ห้อ 3 และ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

21 Analyze > General Linear Model > Univariate… ชั้นปี ความคิดเห็น ความทันสมัย ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4

22

23

24

25 Assumption of equality : not reject Ho  equality is assumed แสดงค่า mean และ SD ของแต่ละกลุ่ม

26 ค่า F ที่คำนวณ มีค่า 11.947 ค่า p =.000 < ค่า α (.05) ดังนั้น ปฏิเสธ Ho สรุปได้ว่า “ มีชั้นปีอย่างน้อย 1 คู่ ที่มี ค่าเฉลี่ยความคิดห็นด้านความทันสมัยฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ”

27 ชั้นปี 4 มีความคิดเห็นด้านความทันสมัยฯ น้อยที่สุด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

28

29 two-way anova

30 career farmer teacher doctor HAPPINESS female male gender

31 Hypothesis testing…. 1.Main effect of ‘IV1’ Ho: ไม่มีความแตกต่างระหว่างระดับต่างๆ ของ IV1 Ha: มีอย่างน้อย 1 ระดับที่แตกต่างจากระดับอื่นๆ ของ IV1 2. Main effect of ‘IV2’ Ho: ไม่มีความแตกต่างระหว่างระดับต่างๆ ของ IV2 Ha: มีอย่างน้อย 1 ระดับที่แตกต่างจากระดับอื่นๆ ของ IV2 3.Interaction effect of ‘IV1’ and ‘IV2’ Ho: ไม่มีความแตกต่างระหว่างระดับร่วมของ IV1 และ IV2 Ha: มีอย่างน้อย 1 ระดับร่วมของ IV1 และ IV2 ที่ แตกต่างจากระดับอื่น

32 Interaction effect… a1a2a3 b1 b2 มีอิทธิพลร่วมของตัว แปรต้น DV a1a2a3 b1 b2 มีอิทธิพลร่วมของตัว แปรต้น DV

33 Hypothesis testing…. 1.Main effect of ‘career’ Ho: ไม่มีความแตกต่างของความสุขเฉลี่ยระหว่าง อาชีพ Ha: มีอย่างน้อย 1 อาชีพที่มีความสุขเฉลี่ยแตกต่าง จากอาชีพอื่น 2. Main effect of ‘gender’ Ho: ไม่มีความแตกต่างของความสุขเฉลี่ยระหว่าง เพศ Ha: เพศชายมีความสุขเฉลี่ยแตกต่างจากเพศหญิง 3.Interaction effect of ‘gender’ and ‘career’ Ho: ไม่มีความแตกต่างของความสุขระหว่างระดับ ร่วมของอาชีพและเพศ Ha: มีอย่างน้อย 1 ระดับร่วมของอาชีพและเพศที่มี ความสุขแตกต่างจากระดับอื่น

34 Analyze > General Linear Model > Univariate… IV1,IV2 DV

35 เป็นคำสั่งให้ plot กราฟ Horizontal Axis: เลือก ‘career’ Separate Lines: เลือก ‘gender’ จะได้กราฟแสดงระดับ happiness ของแต่ละอาชีพ ( แกน X) แยกตามเพศ ( แสดงเป็นเส้น )

36 เลือก gender*career ลงใน กล่อง Display Means for: เลือก Descriptive statistics เพื่อแสดงค่าสถิติพื้นฐาน เลือก Homogeneity tests เพื่อทดสอบความเท่ากันของ ความแปรปรวน

37 เป็นคำสั่งเปรียบเทียบรายคู่ (multiple comparison) สำหรับ main effects

38 ข้อมูลพื้นฐาน

39 Equality of variance is assumed. main eff. interaction eff.

40 Main effect: เพศ : เพศหญิงมีความสุขเฉลี่ยมากกว่าเพศ ชายอย่างมีนัยสำคัญ อาชีพ : ชาวนามีความสุขเฉลี่ยมากกว่าอาชีพ อื่นอย่างมีนัยสำคัญ แพทย์เป็นอาชีพที่มีความสุขเฉลี่ยน้อย ที่สุดอย่างมีนัยสำคัญ

41

42

43 แต่ละเส้นแสดงระดับความสุขของเพศต่าง ๆ แกน X แสดงอาชีพ 1. เพศหญิงมีความสุขเฉลี่ยมากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะอาชีพชาวนา และ ครู 2. อาชีพแพทย์มีความสุขเฉลี่ยไม่ต่างกันใน เพศหญิงและชาย


ดาวน์โหลด ppt Analysis of Variance Dr. Tipsuda Janjamlha 30 AUG. 08.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google