งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมี บางประเภทเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมี บางประเภทเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมี บางประเภทเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1, 3 - บิวทาไดอีนออกสู่ บรรยากาศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ธันวาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  “ โรงงานอุตสาหกรรมเคมี ” หมายถึง โรงงานลำดับที่ 42 หรือลำดับที่ 44 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีหรือ ใช้สารอินทรีย์ระเหยในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ 36 ตัน ต่อปีขึ้นไป และมีการผลิตหรือใช้สารเบนซีน หรือสาร 1, 3 – บิวทาไดอีน  “ โรงงานอุตสาหกรรมเคมีใหม่ ” หมายความว่า โรงงาน อุตสาหกรรมเคมีซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรมเคมีเฉพาะในส่วนที่ ได้รับใบอนุญาตขยายโรงงานตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับ  “ โรงงานอุตสาหกรรมเคมีเก่า ” หมายความว่า โรงงาน อุตสาหกรรมเคมีซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานก่อนวันที่ประกาศ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมีจะต้องถูกควบคุมการปล่อย ทิ้งสารเบนซีน และสาร 1, 3 – บิวทาไดอีนออกสู่บรรยากาศ  2. ห้ามปล่อยทิ้งสารเบนซีน หรือสาร 1, 3 - บิวทาไดอีนอ อกสู่บรรยากาศ เว้นแต่อากาศเสียจะมีลักษณะเป็นไปตาม มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรมเคมีที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรฐานควบคุม การปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1, 3 - บิวทาไดอีน จาก โรงงานอุตสาหกรรมเคมี แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีทำให้เจือจาง (Dilution)  3. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับโรงงานอุตสาหกรรมเคมีภายใน ระยะเวลา ดังต่อไปนี้  (1) โรงงานอุตสาหกรรมเคมีใหม่ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มี ผลใช้บังคับ  (2) โรงงานอุตสาหกรรมเคมีเก่า ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสิบแปด เดือนนับจากวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  4. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมี บางประเภทเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google