งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงาน พัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อการขับเคลื่อนงาน อาหารและโภชนาการเชิง รุก โดย นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ 9 กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงาน พัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อการขับเคลื่อนงาน อาหารและโภชนาการเชิง รุก โดย นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ 9 กรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงาน พัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อการขับเคลื่อนงาน อาหารและโภชนาการเชิง รุก โดย นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ 9 กรมอนามัย

2 การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ ด้วยการลงทุนทาง โภชนาการ เป็นการลงทุน ต่ำ แต่ ได้ ผลคุ้มค่า และมีความจำเป็นที่ จะต้องลงทุน

3 อดีตพบ ปัญหา PEM IDD IDA VAD ปัจจุบัน ปัญหาที่พบ ขาดสารอาหารยังมี อยู่ แต่ ภาวะโภชนาการเกิน มาแรง

4

5 กรมอนามัย เป็นองค์กรหลักของ การส่งเสริม ควบคุมและป้องกัน ภาวะโภชนาการ ประสบผลสำเร็จใน ระดับหนึ่ง

6

7 กรมอนามัยร่วมกับ สมาคมโภชนาการฯ และ สสส. จัดเวที 4 ครั้ง ได้ทิศทางและ ยุทธศาสตร์ที่ จะต้องขับเคลื่อน เชิงรุกในระบบการ ทำงานแบบภาคี เครือข่ายด้าน โภชนาการ

8 ตกผลึกได้ แผนงานพัฒนา ศักยภาพ เครือข่ายเพื่อ การขับเคลื่อน งานโภชนาการ เชิงรุก เสนอขอ ทุน สสส.

9 ลงนามบันทึกความ เข้าใจร่วมกัน (MOU) กรม อนามัย สมาคม โภชนาก ารแห่ง ประเทศ ไทยฯ และ สสส. เมื่อ 14 กันยายน 2548

10 วัตถุประสงค์ ทั่วไป สร้างกลไกและ กระบวนการ ดำเนินงานโภชนาการ ที่สำคัญต่อการพัฒนา ศักยภาพคนไทย ผ่าน ภาคีเครือข่าย โภชนาการอย่างเป็น ระบบ

11

12 แนวคิด ขับเคลื่อนผ่านภาคี เครือข่ายโดยมี ศูนย์ประสานงานเป็น แกนกลาง (Hub) เชื่อมร้อยการ ดำเนินงานเชิงรุก อย่างเป็นระบบ

13

14

15

16

17

18

19

20

21 ขอบเขตการดำเนินงาน Sub-node ภาคี พัฒนา เด็ก (Node) ยุทธศาส ตร์ ศูนย์ ประสานงาน โภชนาการเชิง รุก (Hub) ภาคี พฤติกรร ม การ บริโภค (Node) ภาคีควบคุม โรคอ้วนใน เด็ก (Node) Sub-node 1. การพัฒนาองค์ ความรู้และ R+D 2. การพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย 3. การสื่อสารและ การตลาด 4. การผลักดัน เป็นนโยบาย ยุทธศาส ตร์ กรมอนามัย นโยบายระดับชาติ

22

23 การพัฒนาและ สร้างเครือข่าย 1.1 จัดตั้งศูนย์ประสานงาน โภชนาการเชิงรุก (HUB) เป็นแกนกลางเชื่อมประสาน Node และ สสส. เป็นแกนกลางเชื่อมประสาน Node และ สสส. ผลักดันให้เกิดกลไกและ กระบวนการ ผลักดันให้เกิดกลไกและ กระบวนการ

24 1.2 แสวงหาภาคี (Node) กลุ่มภาคี (Sub-node) สรรหา 3 (Node) สรรหา 3 (Node) แต่ละ Node มี Sub-node แต่ละ Node มี Sub-node

25 การพัฒนาและ ขับเคลื่อนโครงการ 2.1 วิเคราะห์องค์ ความรู้ วิเคราะห์จากแผน บริหารงานฯ วิเคราะห์จากแผน บริหารงานฯ วิเคราะห์ 3 ด้าน วิเคราะห์ 3 ด้าน - การพัฒนาเด็กด้าน โภชนาการ - การควบคุมภาวะ โภชนาการเกินในเด็ก - การพัฒนาพฤติกรรม โภชนาการ

26 2.2 จัดเวทีครั้งที่ 1 ภาคี เครือข่ายร่วมพลัง ขับเคลื่อนงาน โภชนาการเชิงรุก ได้องค์กรภาคีพร้อม กลุ่มภาคี ได้องค์กรภาคีพร้อม กลุ่มภาคี กรอบและภารกิจของ แต่และภาคี กรอบและภารกิจของ แต่และภาคี ทิศทางและร่าง แผนปฏิบัติการ ทิศทางและร่าง แผนปฏิบัติการ จัดเมื่อ 1 – 2 ธันวาคม 2548

27

28

29

30

31

32

33

34

35 โครงสร้างสำนักงานบริหารแผนงาน อาหารและโภชนาการ สสส. กรม อนามัย อาหาร ปลอดภัย สำนักงานบริหารแผนงานอาหารและ โภชนาการ ฐานทรัพยากร ทางอาหาร โภชนาการ เชิงรุก กรม อนามัย สมาคมโภชนาการ แห่งประเทศไทยฯ พัฒนา เด็กไทยตาม ศักยภาพ ด้านอาหาร และ โภชนาการ ควบคุม ปัจจัยเสี่ยง เพื่อป้องกัน ภาวะ โภชนาการ เกิน ส่งเสริม พฤติกรรม โภชนาการ เพื่อป้องกัน โรคเรื้อรัง

36 ขอบคุณ และสวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แผนงาน พัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อการขับเคลื่อนงาน อาหารและโภชนาการเชิง รุก โดย นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ 9 กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google