งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ระบบสารสนเทศที่แบ่งตาม ลักษณะการสนับสนุนการ ทำงาน : ระบบสารสนเทศทางการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ระบบสารสนเทศที่แบ่งตาม ลักษณะการสนับสนุนการ ทำงาน : ระบบสารสนเทศทางการผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ระบบสารสนเทศที่แบ่งตาม ลักษณะการสนับสนุนการ ทำงาน : ระบบสารสนเทศทางการผลิต

2 เนื้อหา  ความหมาย  การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน  สารสนเทศทางการผลิต  กระบวนการทางธุรกิจ  เทคโนโลยีทางการผลิต

3 ความหมายของระบบสารสนเทศ ทางการผลิต  ระบบที่พัฒนาเพื่อใช้สนับสนุนหน้าที่ ทางการผลิตและดำเนินงาน ได้แก่ กิจกรรม การวางแผน การควบคุม กระบวนการผลิต การจัดระบบการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบำรุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับระบบ สารสนเทศของธุรกิจขนส่ง ผู้ค้าส่ง ผู้ค้า ปลีก สถาบันการเงินและธุรกิจต่างๆ ใน ฐานะคู่ค้า  จำแนกเป็นระบบย่อยได้ 3 ระบบ คือ ระบบในระดับกลยุทธ์ กลวิธี และ ปฏิบัติการ

4 การจัดการผลิตและดำเนินงาน  ความหมาย  กิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ใต้โซ่คุณค่า ขององค์กร เป็นกระบวนการที่สร้างมูลค่า ให้กับการแปรรูปปัจจัยการผลิตให้กลายเป็น ผลิตภัณฑ์ แล้วส่งถึงมือผู้บริโภคหรือลูกค้า  การนำปัจจัยการผลิต ได้แก่ แรงงาน เงินทุน เครื่องจักร เทคโนโลยี วิธีการ วัตถุดิบ ความ ต้องการของตลาด การจัดการและเวลา ให้ ผ่านกระบวนการผลิตเพื่อแปรรูปเป็นสินค้า หรือบริการ  กระบวนการผลิต คือ กิจกรรมการแปรรูปและ เพิ่มมูลค่าให้กับปัจจัยการผลิต ซึ่งมีกิจกรรม ย่อยๆ หลายกิจกรรมและมีความเกี่ยวข้องกัน

5 วิวัฒนาการการผลิต  Make-to-Stock  Make-to-Order หรือ Assemble-to-Order  Collaborative Manufacturing

6 กลยุทธ์การผลิตและดำเนินงาน  สามารถจำแนกได้ 3 กลยุทธ์  การผลิตเก็บเป็นสินค้าคงคลัง  การผลิตตามสั่ง  การประกอบสินค้าตามสั่ง

7 หน้าที่ทางการผลิตและ ดำเนินงาน  สามารถจำแนกได้ 2 ด้าน  หน้าที่ด้านการผลิต  หน้าที่ด้านโรงงาน

8 หน้าที่ทางการผลิต  สามารถจำแนกได้ 12 ด้าน  การวางแผนและ พัฒนาผลิตภัณฑ์  การออกแบบ กระบวนการผลิต  การวางแผนทำเลที่ตั้ง โรงงาน  การวางแผนการผลิต และดำเนินงาน  การจัดการวัสดุและ สินค้าคงเหลือ  การควบคุมคุณภาพ สินค้า  การลดต้นทุนการ ผลิต  การขจัดความสูญ เปล่า  ความปลอดภัยใน โรงงาน  การเพิ่มผลิตภาพ ทางการผลิต  การบำรุงรักษา  การประสานงานกับ หน่วยงานอื่น

9 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิ สติกส์  การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) คือ การกำหนดกระบวนการ บูรณาการด้านการวางแผน การจัดหา การผลิต การจัดส่ง และการคืนสินค้า โดยเริ่มตั้งแต่ผู้ขาย ทุกระดับจนถึงผู้ซื้อทุกระดับ วางกลยุทธ์การ ปฏิบัติขององค์กร เพื่อลดต้นทุนให้ต่ำสุด สร้าง ความพอใจให้ลูกค้าสูงสุด  การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโซ่อุปทาน เน้น ประสิทธิผลการไหลของสินค้า การจัดเก็บสินค้า การบริการตั้งแต่จุดกำเนิดถึงจุดบริโภค  การจัดการโลจิสติกส์ครอบคลุมเฉพาะในองค์กร แต่การจัดการโซ่อุปทาน คือ การจัดการโลจิ สติกส์ทั้งภายในและนอกองค์กร

10 ระบบการผลิตยุคใหม่  ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี  ระบบการผลิตแบบลีน

11 สารสนเทศทางการผลิต  ความหมาย  ประเภทของสารสนเทศ  สารสนเทศเชิงปฏิบัติการ  สารสนเทศเชิงบริหาร  สารสนเทศภายนอกองค์กร

12 กระบวนการทางธุรกิจของระบบ สารสนเทศทางการผลิต  ระบบออกแบบการผลิต  ออกแบบผลิตภัณฑ์  ออกแบบระบบการผลิต

13 กระบวนการทางธุรกิจของระบบ สารสนเทศทางการผลิต  ระบบออกแบบการผลิต

14 กระบวนการทางธุรกิจของระบบ สารสนเทศทางการผลิต  ระบบวางแผนการผลิต  การวางแผนการผลิตรวม  การจัดตารางการผลิต  การวางแผนความต้องการวัสดุ  การวางแผนทรัพยากรการผลิต

15 กระบวนการทางธุรกิจของระบบ สารสนเทศทางการผลิต  ระบบจัดการโลจิสติกส์  โลจิสติกส์ขาเข้า การจัดหาวัสดุ การตรวจรับวัสดุ การควบคุมวัสดุ  การจัดการสินค้าคงเหลือ

16 กระบวนการทางธุรกิจของระบบ สารสนเทศทางการผลิต  ระบบดำเนินงานการผลิต

17 กระบวนการทางธุรกิจของระบบ สารสนเทศทางการผลิต  ระบบควบคุมการผลิต  การควบคุมปฏิบัติการการผลิต  การควบคุมคุณภาพ  การควบคุมต้นทุน  การบำรุงรักษา

18 เทคโนโลยีทางการผลิต  โปรแกรมสำเร็จรูป ทางการผลิต  การใช้หุ่นยนต์ (Robotic)  การใช้รหัสแท่ง (Barcode)  Internet  CAD  CAM  ระบบการผลิต แบบยืดหยุ่น  การผลิตแบบ ผสมผสานด้วย คอมพิวเตอร์  ระบบบูรณาการ ทางการผลิต  ระบบสับเปลี่ยน ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ระบบสารสนเทศที่แบ่งตาม ลักษณะการสนับสนุนการ ทำงาน : ระบบสารสนเทศทางการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google