งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department ปฏิบัติการเรื่อง การสกัดของเหลวด้วย ของเหลว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department ปฏิบัติการเรื่อง การสกัดของเหลวด้วย ของเหลว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department ปฏิบัติการเรื่อง การสกัดของเหลวด้วย ของเหลว

3 Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department วัตถุประส งค์ 1. สร้างกราฟแสดงสมดุลของระบบของเหลว 3 ชนิด ที่ใช้ใน การทดลองได้ 2. หาเส้น tie line ซึ่งแสดงส่วนประกอบของสาร เมื่อระบบแยก ออกเป็น 2 วัฏภาค และหาจุด plait point ได้ 3. อธิบายความหมายและใช้งานกราฟได้ อย่างถูกต้อง

4 Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department เครื่องมือและอุปกรณ์ ขาตั้ง ขวดน้ำกลั่น volumetric flask กระบอก ตวง ปิเปต กรวยกรอง บีกเกอร์ ลูกยาง ขวดรูปชมพู่ บิว เรต

5 Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department สารเคมี 1. NaOH 2. Potassium hydrogen phthalate 3. Phenolphthalene indicator 4. Chloroform 5. Glacial acetic acid

6 Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department NaOH 1 mol/l Potassium hydrogen phthalate สารเคมีที่ต้องเตรียม

7 Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department acetic acidchloroformwater วิธีการทดลอง ตอนที่ 1 หา solubility curve ที่อุณหภูมิห้อง บันทึกอุณหภูมิห้องขณะทำ การทดลอง

8 Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department 1.2 ml2.0 ml3.5 ml6.5 ml 16 ml13 ml 9.5 ml 18.0 ml16.5 ml13.5 ml 10.5 ml 7 ml 4 ml 18.8 ml

9 Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department ตอนที่ 2 หาเส้น tie line เตรียม สารละล าย เขย่า ขวด 30 นาที

10 Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department ตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 20 นาที ชั่งน้ำหนักขวดเปล่า ปิเปตสารละลาย มา 5 ml ชั่งน้ำหนักอีกครั้ง หยดสารอินดิเค เตอร์ phenolphthalene ไตเตรตสารละลายด้วย NaOH

11 Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department การเสนอผลการทดลอง ตอนที่ 1 solubility curve 1. คำนวณองค์ประกอบของสารในระบบ เป็นเปอร์เซนต์ จากข้อมูลในตารางที่ 1 แล้วบันทึกผลลงในตารางที่ 2

12 Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department ขวด ใบที่ ปริมาตร Chloroform (ml) ปริมาตร Acetic acid (ml) ปริมาตร Water (ml) 1 2 3 4 5 6 ตารางที่ 1 ปริมาตร Chloroform – Acetic acid - Water อุณหภูมิห้อง............. o C

13 Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department ตารางที่ 2 Chloroform – Acetic acid – Water, Liquid – Liquid Extraction อุณหภูมิห้อง............. o C Chloroform Layer (%wt) Water Layer (%wt) AceticWaterChloroformAceticWaterChloroform

14 Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department 2. นำข้อมูลในตารางที่ 2 มาเขียนกราฟ แสดงองค์ประกอบในกราฟสามเหลี่ยม ด้านเท่าและสามเหลี่ยมมุมฉาก Chloroform Water Acetic acid Chloroform Water

15 Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department ตอนที่ 2 หาเส้น tie line 1. จากตัวอย่างที่นำมาไตเตรตกับ สารละลาย NaOH คำนวณค่าร้อยละโดย น้ำหนักของ Acetic acid ในสารละลายทุก ขวด 2. จากค่าร้อยละโดยน้ำหนักของ Acetic acid กำหนดจุดลงบน solubility curve ลากเส้นเชื่อมจุด 2 จุดที่ได้จาก สารละลายที่แยกชั้นกัน

16 Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department 3. นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปเขียน solubility curve ใหม่ โดยแสดง องค์ประกอบในรูปเศษส่วนโมล 4. รายงานจุด plait point เป็น % โดย น้ำหนักและเศษส่วนโมล

17 Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department ตารางที่ 3 ปริมาตร NaOH ที่ใช้ไต เตรต ขวด ใบที่ จำนวนครั้ง ที่จัด ระดับชั้น ของ สารไต เตรต ปริมาตรของ NaOH (ml.) 1 1 ชั้นบน ชั้นล่าง 2 ชั้นบน ชั้นล่าง 3 ชั้นบน ชั้นล่าง

18 Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department ตารางที่ 3 ปริมาตร NaOH ที่ใช้ไต เตรต ( ต่อ ) ขวด ใบที่ จำนวนครั้ง ที่จัด ระดับชั้น ของ สารไต เตรต ปริมาตรของ NaOH (ml) 2 1 ชั้นบน ชั้นล่าง 2 ชั้นบน ชั้นล่าง 3 ชั้นบน ชั้นล่าง

19 Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department ตารางที่ 3 ปริมาตร NaOH ที่ใช้ไต เตรต ( ต่อ ) ขวด ใบที่ จำนวนครั้ง ที่จัด ระดับชั้น ของ สารไต เตรต ปริมาตรของ NaOH (ml.) 3 1 ชั้นบน ชั้นล่าง 2 ชั้นบน ชั้นล่าง 3 ชั้นบน ชั้นล่าง

20 Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของปริมาตร NaOH ที่ใช้ไตเตรต ขวดใบที่ค่าเฉลี่ยของปริมาณ NaOH (ml) ที่ใช้ไตเตรต ชั้นบนชั้นล่าง 1 2 3


ดาวน์โหลด ppt Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department ปฏิบัติการเรื่อง การสกัดของเหลวด้วย ของเหลว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google