งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของ พฤติกรรม 1. เกณฑ์ “ สังเกต ” พฤติกรรมภายนอก (OVERT BEHAVIOR) พฤติกรรมภายใน (COVERT BEHAVIOR) 2. เกณฑ์ “ รู้ตัว ” ผู้กระทำรู้ตัว ผู้กระทำไม่รู้ตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของ พฤติกรรม 1. เกณฑ์ “ สังเกต ” พฤติกรรมภายนอก (OVERT BEHAVIOR) พฤติกรรมภายใน (COVERT BEHAVIOR) 2. เกณฑ์ “ รู้ตัว ” ผู้กระทำรู้ตัว ผู้กระทำไม่รู้ตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของ พฤติกรรม 1. เกณฑ์ “ สังเกต ” พฤติกรรมภายนอก (OVERT BEHAVIOR) พฤติกรรมภายใน (COVERT BEHAVIOR) 2. เกณฑ์ “ รู้ตัว ” ผู้กระทำรู้ตัว ผู้กระทำไม่รู้ตัว 3. เกณฑ์ “ การยอมรับทางสังคม ” พฤติกรรมพึงประสงค์ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์

2 สาเหตุของพฤติกรรม สัญชาตญาณ สัญชาตญาณ การทำงานของระบบสมอง การทำงานของระบบสมอง ความรู้ ความเข้าใจ การคิด ความรู้ ความเข้าใจ การคิด แรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจ เงื่อนไขการเสริมแรง ลงโทษ เงื่อนไขการเสริมแรง ลงโทษ ตัณหา ตัณหา

3 หลักในการประเมิน พฤติกรรม 1. ตัวแปรทางสังคม 2. ตัวแปรทางปัญญา 3. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก 4. ตัวแปรทางร่างกาย 5. ตัวแปรทางความสามารถทาง พฤติกรรมและปัญญา 6. ตัวแปรทางวัฒนธรรม 7. พฤติกรรมลูกโซ่ 8. ความคาดหวังของผู้กระทำ พฤติกรรม

4 เครื่องมือที่ใช้ประเมิน พฤติกรรม 1. ประเมินโดยตรง 1.1 การสังเกตพฤติกรรม (OBSERVATION) 1.1 การสังเกตพฤติกรรม (OBSERVATION) 1.2 การวัดทางจิตสรีระ 1.2 การวัดทางจิตสรีระ (PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASSESSMENT) 2. ประเมินทางอ้อม 2.1 การรายงานตนเอง (SELF-REPORT) 2.2 การสัมภาษณ์ (INTERVIEW)


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของ พฤติกรรม 1. เกณฑ์ “ สังเกต ” พฤติกรรมภายนอก (OVERT BEHAVIOR) พฤติกรรมภายใน (COVERT BEHAVIOR) 2. เกณฑ์ “ รู้ตัว ” ผู้กระทำรู้ตัว ผู้กระทำไม่รู้ตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google