งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 การสร้างความ เชื่อมโยง (Link). บทนำ กิจกรรมที่ 10.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 การสร้างความ เชื่อมโยง (Link). บทนำ กิจกรรมที่ 10.1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 การสร้างความ เชื่อมโยง (Link)

2 บทนำ

3 กิจกรรมที่ 10.1

4 การเชื่อมโยงไปยังหน้าต่างๆ ที่อยู่ ภายในเว็บเดียวกัน 1. ทำแถบสีคลุมข้อความที่ต้องการ 2. คลิกที่รูปเครื่องมือ Browse for file ตรงช่อง Link ของกรอบ Properties

5 การเชื่อมโยงไปยังหน้าต่างๆ ที่อยู่ ภายในเว็บเดียวกัน 3. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการในช่อง Look in (mywork) 4. เลือกไฟล์ที่ต้องการ (Star1.html)

6 การเชื่อมโยงไปยังหน้าต่างๆ ที่อยู่ ภายในเว็บเดียวกัน

7 กิจกรรมที่ 10.2

8 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น 1. ทำแถบสีคลุมข้อความที่ต้องการ 2. คลิกข้อความต่อไปนี้ในช่อง Link คือ http:// ตาม ด้วยชื่อเว็บ เช่น http:// www.edutou.com 3. กำหนด Target ให้เป็นแบบ _blank

9 กิจกรรมที่ 10.3

10 การเชื่อมโยงไปยังอีเมล์ 1. ทำแถบสีคลุมข้อความที่ต้องการ 2. พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ในช่อง Link คือ mailto: ตามด้วยชื่ออีเมล์ เช่น mailto:info@edutou.com หรือ 1. คลิกที่ตำแหน่งที่ต้องการวางชื่ออีเมล์ 2. คลิกรูปเครื่องมือ E-mail link 3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการแสดงในช่อง Text 4. พิมพ์ชื่อ e-mail address ในช่อง e-mail address 5. คลิก OK

11 การสร้าง Link ด้วยรูปภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ Link ไปยังหน้าต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บ เดียวกัน หรือ Link ไปยังเว็บอื่นให้ปฏิบัติดังนี้ 1. คลิกที่รูปภาพที่ต้อง 2. คลิกที่ Browse for file เพื่อเลือกชื่อไฟล์ที่ต้องการ หรือพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ในช่อง Link 3. กำหนด Target

12 กิจกรรมที่ 10.4

13 การสร้าง Link ในหน้าเดียวกัน 1. กำหนดข้อความต้นทางและปลายทาง 2. คลิกที่หลังข้อความปลายทาง 3. คลิกที่เมนู Insert 4. Invisible 5. Name Anchor 6. พิมพ์ชื่อที่ต้องการ เช่น a 7. คลิก Ok 8. ทำขั้นตอนที่ 2-7 จนครบ ( โดยกำหนดชื่อใหม่ ไม่ให้ซ้ำกัน ) 9. ทำแถบสีคลุมข้อความที่ต้องการ 10. พิมพ์เครื่องหมาย # ตามด้วย Name Anchor เช่น #a, #b 11. ทำขั้นตอนที่ 9-10 จนครบ

14 การกำหนดสีของตัวอักษรที่ทำ Link 1. คลิกที่เมนู Modify 2. คลิกที่ Properties 3. กำหนดสีตามต้องการดังนี้ Text = สีของข้อความปกติ Links = สีของข้อความที่ทำ Link ไว้ Visited Links = สีของข้อความที่ได้คลิกดู แล้ว Active Links = สีของข้อความระหว่างกด เมาส์ค้างไว้ตรงข้อความ ที่ทำ Link 4. คลิก OK การกำหนดสีต่างๆ เหล่านี้ ให้คำนึงถึงพื้นที่ได้ กำหนดไว้ด้วย ไม่ควรเป็นสีที่กลมกลืน กัน ควรจะเป็นสีที่ตัดกัน

15 การตรวจสอบรายการต่างๆ Local View = รายชื่อไฟล์ต่างๆ Remote View = Upload File Testing Server = ตรวจสอบ Server Map View = ดูเส้นทางแผนผังเว็บไซต์

16 การตรวจสอบรายการต่างๆ ในกรณีที่เลือก Map View จะปรากฏเส้นทางเดินดังนี้

17 The End


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 การสร้างความ เชื่อมโยง (Link). บทนำ กิจกรรมที่ 10.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google