งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 โครงสร้างของเว็บ. บทนำ ตามที่กล่าวไว้แล้วในหน่วยที่ 1 เว็บไซต์ หมายถึง ที่อยู่ของเว็บที่นำทุกหน้าของเว็บมารวมไว้ เพื่อจะ นำไปไว้ในระบบอินเตอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 โครงสร้างของเว็บ. บทนำ ตามที่กล่าวไว้แล้วในหน่วยที่ 1 เว็บไซต์ หมายถึง ที่อยู่ของเว็บที่นำทุกหน้าของเว็บมารวมไว้ เพื่อจะ นำไปไว้ในระบบอินเตอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 โครงสร้างของเว็บ

2 บทนำ ตามที่กล่าวไว้แล้วในหน่วยที่ 1 เว็บไซต์ หมายถึง ที่อยู่ของเว็บที่นำทุกหน้าของเว็บมารวมไว้ เพื่อจะ นำไปไว้ในระบบอินเตอร์เน็ต ฉะนั้นการสร้างเว็บไซต์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในที่นี้จะอธิบายขั้นตอนการ สร้างเว็บไซต์ที่ควรปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. การสร้างโฟลเดอร์ (Folder) 2. การสร้างและแก้ไขไซต์ (Site) 3. การสร้างและแก้ไขไฟล์ (File) 4. การเตรียมการก่อนลงมือเขียนเว็บ

3 1. การสร้าวโฟล์เดอร์ (Folder) การสร้างโฟล์เดอร์สำหรับป็นแหล่งเก็บข้อมูล ทั้งหมด เช่น ไฟล์ที่เป็น.html ไฟล์อื่นๆ ตลอดจน รูปภาพ เพื่อความสะดวกในการคัดลอกไฟล์และการ Upload File มีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเมาส์ข้างขวาบริเวณ Desktop ( พื้นที่ว่าง หน้าจอ ) ในกรณีที่ต้องการให้เห็นเด่นชัด หรือจะ สร้างไว้ในโฟล์เดอร์อื่นๆ ก็ได้ เช่น My Document เป็นต้น 2. คลิกที่ New 3. คลิกที่ Folder 4. พิมพ์ชื่อโฟล์เดอร์ที่ต้องการ ในกรณีนี้ให้พิมพ์ชื่อ mywork 5. คลิกตรงพื้นที่ว่าง

4 2. การสร้าวและแก้ไขไซต์ (Site)

5 5. เลือก Advance

6 2. การสร้าวและแก้ไขไซต์ (Site) 6. กำหนดชื่อ เลือก ( ในที่นี้ให้กำหนดชื่อ Showmywork) และเลือกแหล่ง ( ในที่นี้คือ Desktop)

7 2. การสร้าวและแก้ไขไซต์ (Site) 7. เลือกโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ ( ในที่นี้คือ mywork) ใน ช่อง Select 8. คลิก OK 9. คลิก Done

8 2. การสร้าวและแก้ไขไซต์ (Site)

9 3. การสร้าวและแก้ไฟล์ (File)

10

11

12 FOLDER SITE FILE

13 3. การสร้าวและแก้ไฟล์ (File) จากโครงสร้างข้างต้น ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูล ทั้งหมดไปไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่น เช่น ใน Flashdrive สามารถทำการคัดลอกได้ที่โฟลเดอร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเมาส์ข้างขวาบริเวณโฟลเดอร์ที่ต้องการ 2. คลิกที่ Sent to 3. คลิกที่ช่อง Flashdrive ที่ต้องการ 4. รอสักครู่ จนทำการคัดลอกเสร็จ ซึ่งข้อมูลที่ทำการคัดลอกสามารถนำไปสร้างต่อที่ เครื่องอื่น หรือนำไปเปิดดูได้

14 การเปิดและปิดไฟล์

15 การเปิดไซต์ การเปิด Site เมื่อเข้าโปรแกรมแล้ว Site ที่ ทำงานล่าสุดจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติแต่ถ้าต้องการเปิด Site อื่น ให้คลิกที่ชื่อ Site เพื่อเลือก Site ที่ต้องการ

16 4. การเตรียมการก่อนลงมือเขียนเว็บ เปิดไฟล์ชื่อ index.html ( ปิดไฟล์ชื่อ Unitiled..1)

17 4. การเตรียมการก่อนลงมือเขียนเว็บ เปิดไฟล์แล้วควรกำหนดค่าต่างๆ โดยคลิกที่เมนู Modify  Page Properties แล้วกำหนดดังนี้

18 4. การเตรียมการก่อนลงมือเขียนเว็บ 1. กำหนดที่ Appearance 2. กำหนดที่ Left margin = 0, Top margin = 0

19 4. การเตรียมการก่อนลงมือเขียนเว็บ 3. คลิก OK 4. ทำการบันทึก โดยคลิกที่เมนู File  Save

20 4. การเตรียมการก่อนลงมือเขียนเว็บ ข้อแตกต่างระหว่างยังไม่ได้กำหนดค่าเป็น 0 กับ กำหนดค่าเป็น 0 แล้ว

21 The End


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 โครงสร้างของเว็บ. บทนำ ตามที่กล่าวไว้แล้วในหน่วยที่ 1 เว็บไซต์ หมายถึง ที่อยู่ของเว็บที่นำทุกหน้าของเว็บมารวมไว้ เพื่อจะ นำไปไว้ในระบบอินเตอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google