งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

15. การวิจัยเชิง สำรวจ Survey Research. 2 หัวข้อบรรยาย การวิจัยเชิงสำรวจ ขั้นตอนการวิจัย การกำหนดหัวข้อการวิจัย การสำรวจเอกสาร การทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "15. การวิจัยเชิง สำรวจ Survey Research. 2 หัวข้อบรรยาย การวิจัยเชิงสำรวจ ขั้นตอนการวิจัย การกำหนดหัวข้อการวิจัย การสำรวจเอกสาร การทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 15. การวิจัยเชิง สำรวจ Survey Research

2 2 หัวข้อบรรยาย การวิจัยเชิงสำรวจ ขั้นตอนการวิจัย การกำหนดหัวข้อการวิจัย การสำรวจเอกสาร การทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การกำหนดปัญหาการวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดและสมมติฐานการ วิจัย การกำหนดตัวแปรและการวัดตัวแปร การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานผลการวิจัย

3 3 การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)  เป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์  รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (Sample)  วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล อย่างเป็นระบบ  ผลที่ได้นำมาอนุมาน (infer) ถึงกลุ่มประชากรที่ใช้ในการ วิจัย

4 4 ขั้นตอนการวิจัย 1. กำหนดหัวข้อวิจัย 2. สำรวจเอกสาร การทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3. กำหนดปัญหาการวิจัย 4. การสร้างกรอบแนวคิดและสมมติฐาน การวิจัย 5. กำหนดตัวแปรและการจัดตัวแปร 6. กำหนดตัวอย่าง (Sampling) 7. กำหนดเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม ข้อมูล 8 วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 9. รายงานผลการวิจัย

5 5 การกำหนดหัวข้อ การวิจัย ☞ เป็นเรื่องที่แคบพอที่จะศึกษา ไม่ควรเป็น เรื่องที่กว้างเกินไป ☞ ควรสื่อความหมายในประเด็นที่วิจัยอย่าง ชัดเจน ☞ เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยมีความรู้ ความสามารถ และมีความสนใจที่จะทำการวิจัยได้ ☞ จะต้องมีประโยชน์และตอบสนองความ ต้องการของหน่วยงานหรือชุมชน หรือ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้าน ใดด้านหนึ่ง ☞ คำนึงถึงระยะเวลา งบประมาณที่ เหมาะสม

6 6 การตรวจเอกสาร การทบทวน วรรณกรรม และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง อ่าน / เก็บรวบรวมประเด็นแนวคิด ที่เกี่ยวข้อง กับหัวข้อหรือ ประเด็นของปัญหาของการวิจัย ประโยชน์ 1. ป้องกันการวิจัยซ้ำซ้อนกับงานวิจัย ของบุคคลอื่นที่ทำมาแล้ว 2. ผู้วิจัยสามารถทำการวิจัยได้รอบคอบ ละเอียดตรงเป้าหมาย และมีคุณภาพ อย่างแท้จริง 3. ช่วยในการเสนอแนวความคิดและ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ หัวข้อเรื่อง

7 7 การกำหนดปัญหาการวิจัย ► ระบุประเด็นที่นักวิจัยสงสัยและ อยากหาคำตอบ แนวทางในการกำหนดปัญหา - ศึกษาเบื้องต้นในเนื้อหาที่ทำวิจัยอย่าง ละเอียด - ศึกษาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง - ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ในเรื่องที่ ศึกษา หลักเกณฑ์ - ปัญหาต้องกำหนดให้ชัดเจน / กำหนด ในรูปของคำถาม - ควรปรากฎในรูปความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร หรือ มากกว่า

8 8 การสร้างกรอบแนวคิดและ สมมติฐานการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ - กรอบของการวิจัยในด้านเนื้อหาสาระ - ประกอบด้วย ตัวแปร และการระบุ ความสัมพันธ์ของตัวแปร - ทำให้นักวิจัย จัดระเบียบของข้อมูล เพื่อ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูล สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) - ข้อความที่ใช้คาดคะเนความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร 2 ตัว แปรหรือมากกว่า - มีลักษณะเป็นข้อ ๆ - เป็นการเชื่อมโยงทฤษฎีและแนวคิดการ วิจัย

9 9 การกำหนดตัวแปรและการวัด ตัวแปร ► ตัวแปร (Variable) คือ ลักษณะ คุณสมบัติของหน่วยต่าง ๆ ► ประเภทของตัวแปร ▲ แบ่งตามหน้าที่ - ตัวแปรอิสระ / ตัวแปรต้น - ตัวแปรตาม - ตัวแปรคุม ▲ แบ่งตามลักษณะ - เชิงปริมาณ : สามารถบอกค่าเป็น ตัวเลขได้ - เชิงคุณภาพ : ไม่สามารถบอกค่าเป็นตัวเลขได้

10 10 การกำหนดตัวแปรและการวัด ตัวแปร ( ต่อ ) ► ระดับของการวัด - Nominal Scale - Ordinal Scale - Interval Scale - Ratio Scale ► การวัดตัวแปร คือ กระบวนการแปรสภาพ ความคิด (Concept) ที่เป็นนามธรรม ให้เป็นข้อมูลทางสถิติ

11 11 การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) เป็นการคัดเลือกตัวอย่างที่จะทำ การเก็บข้อมูล - เป็นตัวแทนที่ดี - มีขนาดมากพอที่จะเป็น ตัวแทนได้

12 12 เครื่องมือและวิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล ★ แบบสอบถาม (Questionnaire) ★ แบบสัมภาษณ์ (Interview)

13 13 การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล ► วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูล - วิเคราะห์ตัวแปรอย่างไร - ตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระ / ตัวแปรตาม - กำหนดสถิติที่จะใช้ - จัดเตรียมตารางรายงานผล ► การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ - สถิติพรรณาใช้บรรยายลักษณะของ ประชากร - สถิติวิเคราะห์ใช้ทดสอบสมมติฐาน ( การวิเคราะห์ข้อมูลอาจใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์โปรแกรม สำเร็จรูปทาง สถิติ )

14 14 การรายงาน ผลการวิจัย ★ เสนอผลการวิจัยอย่างละเอียดตาม รูปแบบที่กำหนด ( ตามแบบ ว -3 กรมส่งเสริม การเกษตร )


ดาวน์โหลด ppt 15. การวิจัยเชิง สำรวจ Survey Research. 2 หัวข้อบรรยาย การวิจัยเชิงสำรวจ ขั้นตอนการวิจัย การกำหนดหัวข้อการวิจัย การสำรวจเอกสาร การทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google