งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือทางสถิติทีใช้ ในทาง การเกษตร. Accuracy + PrecisionNo Accuracy + Precision Accuracy + No PrecisionNo Accuracy + No Precision.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือทางสถิติทีใช้ ในทาง การเกษตร. Accuracy + PrecisionNo Accuracy + Precision Accuracy + No PrecisionNo Accuracy + No Precision."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือทางสถิติทีใช้ ในทาง การเกษตร

2

3 Accuracy + PrecisionNo Accuracy + Precision Accuracy + No PrecisionNo Accuracy + No Precision

4 Basic Statistical Analysis  MEAN  STANDARD DEVIATION  %CV (Coefficient of Variation)  MIN – MAX  Histogram

5 Basic Testing Statistics  t-TEST  F-TEST  Chi-square-TEST ทดสอบค่าเฉลี่ย ทดสอบอัตราส่วน / สัดส่วน 2 กลุ่ม >2 กลุ่ม

6 Relationship Analysis  Correlation ( การวัดความสัมพันธ์จากค่า สหสัมพันธ์ )  Regression ( การสร้างสมการทำนาย )

7

8 Analysis of Variance  Experimental Design CRD, RCBD

9 Completely Randomized Design (CRD) แผนการ ทดลองแบบ ใช้ในกรณีที่หน่วยทดลองมี ความสม่ำเสมอเหมือนกัน หรือ สามารถที่จะควบคุมสภาพแวดล้อม ให้หน่วยทดลองมีความเหมือนกันได้ โดยทั่วไปมักใช้กับการทดลองใน กระถาง ในเรือนทดลองหรือใน ห้องปฏิบัติการ

10 Randomized Complete Block Design (RCBD) แผนการ ทดลองแบบ ใช้ในกรณีที่หน่วยทดลองไม่มี ความสม่ำเสมอเหมือนกันทั้งหมด แต่ มีหน่วยทดลองบางส่วนเหมือนกัน พอที่จะจัดหน่วยทดลองออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ โดยที่หน่วยทดลองในกลุ่ม เดียวกันจะมีความแตกต่างกันน้อย ที่สุด แต่จะมีความแตกต่างของ หน่วยทดลองระหว่างกลุ่มมากที่สุด

11

12 หลักการวางแผนการทดลอง ความคลาดเคลื่อนของการทดลอง (Experimental error) ความแตกต่างระหว่างหน่วยทดลองที่ ได้รับอิทธิพลของทรีตเมนต์เดียวกัน

13 หลักการวางแผนการทดลอง การทำซ้ำ (Replication) o ทำให้ประมาณค่าความคาดเคลื่อนของการ ทดลองได้ o ทำให้การทดลองมีความเที่ยงตรงมากขึ้น o ควบคุมความคลาดเคลื่อนของการทดลอง ได้

14


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือทางสถิติทีใช้ ในทาง การเกษตร. Accuracy + PrecisionNo Accuracy + Precision Accuracy + No PrecisionNo Accuracy + No Precision.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google