งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic Statistical Tools

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic Statistical Tools"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic Statistical Tools
เครื่องมือทางสถิติทีใช้ในทาง การเกษตร

2 ERROR / PRECISION / ACCURACY / BIAS
แหล่งความคลาดเคลื่อน (Source of ERROR) จากเครื่องมือวัด, การไม่วางแผนการเก็บข้อมูล, ไม่ควบคุมมาตรฐานงานทดลอง, สิ่งแวดล้อมภายนอกที่กระทบ จากภายในหน่วยทดลองเอง, ตัวสัตว์, ความผันแปรของแมลง, พืชที่ทดลอง, สายพันธุ์ ฯลฯ

3 Accuracy + Precision No Accuracy + Precision Accuracy + No Precision No Accuracy + No Precision

4 Basic Statistical Analysis
First Tools Basic Statistical Analysis MEAN STANDARD DEVIATION %CV (Coefficient of Variation) MIN – MAX Histogram

5 Basic Testing Statistics
Second Tools Basic Testing Statistics t-TEST F-TEST Chi-square-TEST 2 กลุ่ม ทดสอบค่าเฉลี่ย >2 กลุ่ม ทดสอบอัตราส่วน/สัดส่วน

6 Relationship Analysis
Third Tools Relationship Analysis Correlation (การวัดความสัมพันธ์จากค่าสหสัมพันธ์) Regression (การสร้างสมการทำนาย)

7

8 Fourth Tools Analysis of Variance Experimental Design CRD, RCBD

9 Completely Randomized Design (CRD)
แผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ใช้ในกรณีที่หน่วยทดลองมีความสม่ำเสมอเหมือนกัน หรือสามารถที่จะควบคุมสภาพแวดล้อมให้หน่วยทดลองมีความเหมือนกันได้ โดยทั่วไปมักใช้กับการทดลองในกระถาง ในเรือนทดลองหรือในห้องปฏิบัติการ

10 Randomized Complete Block Design (RCBD)
แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ใช้ในกรณีที่หน่วยทดลองไม่มีความสม่ำเสมอเหมือนกันทั้งหมด แต่มีหน่วยทดลองบางส่วนเหมือนกันพอที่จะจัดหน่วยทดลองออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ โดยที่หน่วยทดลองในกลุ่มเดียวกันจะมีความแตกต่างกันน้อยที่สุด แต่จะมีความแตกต่างของหน่วยทดลองระหว่างกลุ่มมากที่สุด

11 Control of Experimental Error
การควบคุมความคลาดเคลื่อน วางแผนงานทดลองอย่างเหมาะสม เลือกหน่วยทดลองที่เหมาะสม ใช้จำนวนซ้ำที่พอเพียง ใช้เครื่องมือวัดที่ให้ค่าสังเกตถูกต้องแม่นยำ ใช้เครื่องมือสถิติที่ถูกต้อง

12 หลักการวางแผนการทดลอง
ความคลาดเคลื่อนของการทดลอง (Experimental error) ความแตกต่างระหว่างหน่วยทดลองที่ได้รับอิทธิพลของทรีตเมนต์เดียวกัน

13 หลักการวางแผนการทดลอง
การทำซ้ำ (Replication) ทำให้ประมาณค่าความคาดเคลื่อนของการทดลองได้ ทำให้การทดลองมีความเที่ยงตรงมากขึ้น ควบคุมความคลาดเคลื่อนของการทดลองได้

14


ดาวน์โหลด ppt Basic Statistical Tools

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google