งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ชีวิตมีคุณค่า พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ชีวิตมีคุณค่า พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ชีวิตมีคุณค่า พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง”

2 ดำเนินชีวิตตามรอยพ่อพาครอบครัวอยู่สบาย
1.อธิบายหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง 2.นำหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

3 ฟังเพลง“ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา”

4 พระราชดำรัสฯ ทรงขอให้ทุกคนในชาติมี “ความรัก-ความสามัคคี” ๔ ประการ
ประการที่๑ คือการที่ทุกคนคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกายต่อใจต่อกัน ประการที่๒ คือการที่แต่ละคนต่าง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชน์กันให้งานที่ทำ สำเร็จผล ทั้งแก่ตนเอง แก่ผู้อื่นและกับประเทศชาติ ประการที่๓ คือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน

5 ประเทศชาติจะดำรง มั่นคงอยู่ตลอดไป
ประการที่๔ คือการที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิดความเห็นของตน - ให้ถูกต้องเที่ยงตรงมั่นคงอยู่ในเหตุผล - หากความคิดจิตใจ และการประพฤติปฏิบัติ - ที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังพร้อมมูลในกายในใจของคนไทย “ก็มั่นใจได้ว่า” ประเทศชาติจะดำรง มั่นคงอยู่ตลอดไป

6 มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี
หลักการ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสายกลาง  พอเพียง พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี มีเหตุผล เงื่อนไขความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง เงื่อนไขคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน เพียร มีสติ ปัญญา นำสู่ สมดุล/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

7 จากปรัชญาสู่การดำเนินชีวิต

8 เศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตไทย ยึดเส้นทางสายกลางของความพอดี
โดยมีวิถีชีวิตไทย วิถีชีวิตไทย ยึดเส้นทางสายกลางของความพอดี ใช้ธรรมะ เป็นเครื่องกำกับและใจตนเป็นที่สำคัญ เศรษฐกิจพอเพียง คือ วิถีแห่งการดำรงชีพที่สมบูรณ์และศานติสุข

9 ผลของ " ความพอเพียง" 2.ความพอประมาณ 1.เดินสายกลาง
อย่างมีเหตุผล 2.ความพอประมาณ 1.เดินสายกลาง สู่ความยั่งยืน แนวทางปฏิบัติ เศรษฐกิจพอเพียง 3.ความสมดุล 5.เป็นคนดี 4.สร้างภูมิคุมกัน รู้เท่าทันโลก

10 พอประมาณ-สมเหตุผล (การประหยัด) ความสมดุล (ลดรายจ่าย- เพิ่มรายได้)
ความสมดุล (ลดรายจ่าย- เพิ่มรายได้) จากปรัชญา สู่ แนวการปฏิบัติ ภูมิคุ้มกัน (การออม)

11


ดาวน์โหลด ppt “ชีวิตมีคุณค่า พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google