งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ชีวิตมีคุณค่า พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง ”. ดำเนินชีวิตตามรอยพ่อพาครอบครัวอยู่สบาย 1. อธิบายหลักแนวคิดของเศรษฐกิจ พอเพียงได้ถูกต้อง 2. นำหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ชีวิตมีคุณค่า พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง ”. ดำเนินชีวิตตามรอยพ่อพาครอบครัวอยู่สบาย 1. อธิบายหลักแนวคิดของเศรษฐกิจ พอเพียงได้ถูกต้อง 2. นำหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ชีวิตมีคุณค่า พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง ”

2 ดำเนินชีวิตตามรอยพ่อพาครอบครัวอยู่สบาย 1. อธิบายหลักแนวคิดของเศรษฐกิจ พอเพียงได้ถูกต้อง 2. นำหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงไป ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

3 ฟังเพลง “ ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา ฟังเพลง “ ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา ”

4 ประการที่๑ คือการที่ทุกคนคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดีมุ่ง เจริญต่อกายต่อใจต่อกัน ประการที่๒ คือการที่แต่ละคนต่าง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชน์กันให้ งานที่ทำ สำเร็จผล ทั้งแก่ตนเอง แก่ผู้อื่นและกับประเทศชาติ ประการที่๓ คือการที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต ในกฎ กติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเท่า เทียมเสมอกัน ประการที่๑ คือการที่ทุกคนคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดีมุ่ง เจริญต่อกายต่อใจต่อกัน ประการที่๒ คือการที่แต่ละคนต่าง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชน์กันให้ งานที่ทำ สำเร็จผล ทั้งแก่ตนเอง แก่ผู้อื่นและกับประเทศชาติ ประการที่๓ คือการที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต ในกฎ กติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเท่า เทียมเสมอกัน พระราชดำรัสฯ ทรงขอให้ ทุกคนในชาติมี “ ความรัก - ความสามัคคี ” ๔ ประการ

5 ประการที่๔ คือการที่ต่างคนต่างพยายาม ทำความคิดความเห็นของตน - ให้ถูกต้องเที่ยงตรงมั่นคง อยู่ในเหตุผล - หากความคิดจิตใจ และการ ประพฤติปฏิบัติ - ที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ ยังพร้อมมูลในกายในใจ ของคนไทย “ ก็มั่นใจได้ว่า ” ประการที่๔ คือการที่ต่างคนต่างพยายาม ทำความคิดความเห็นของตน - ให้ถูกต้องเที่ยงตรงมั่นคง อยู่ในเหตุผล - หากความคิดจิตใจ และการ ประพฤติปฏิบัติ - ที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ ยังพร้อมมูลในกายในใจ ของคนไทย “ ก็มั่นใจได้ว่า ” ประเทศชาติจะดำรง มั่นคงอยู่ตลอดไป

6 หลักการ ความพอเพียง ความพอประมาณ ความมี เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน หมายถึง ความพอประมาณ ความมี เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน เงื่อนไข คุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน เพียร มี สติ ปัญญา เงื่อนไข ความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีเหตุผล พอประม าณ มี ภูมิคุ้มกั น ในตัวที่ดี ทางสายกลาง  พอเพียง นำสู่ สมดุล / พร้อมรับต่อการ เปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม

7

8 วิถีชีวิตไทย ยึดเส้นทางสายกลาง ของความพอดี ใช้ธรรมะ เป็นเครื่องกำกับและใจ ตนเป็นที่สำคัญ เศรษฐกิจพอเพียง คือ วิถีแห่งการดำรงชีพที่สมบูรณ์ และศานติสุข คือ วิถีแห่งการดำรงชีพที่สมบูรณ์ และศานติสุข วิถีชีวิตไทย ยึดเส้นทางสายกลาง ของความพอดี ใช้ธรรมะ เป็นเครื่องกำกับและใจ ตนเป็นที่สำคัญ เศรษฐกิจพอเพียง คือ วิถีแห่งการดำรงชีพที่สมบูรณ์ และศานติสุข คือ วิถีแห่งการดำรงชีพที่สมบูรณ์ และศานติสุข โดยมีวิถีชีวิต ไทย โดยมีวิถีชีวิต ไทย

9 ผลของ " ความ พอเพียง " แนวทาง ปฏิบัติ เศรษฐกิจ พอเพียง 1. เดินสาย กลาง 4. สร้างภูมิ คุมกัน 3. ความ สมดุล 2. ความ พอประมาณ 5. เป็น คนดี อย่างมีเหตุผล สู่ความยั่งยืน รู้เท่าทัน โลก

10 จาก ปรัชญา สู่ แนวการ ปฏิบัติ พอประม าณ - สม เหตุผล พอประม าณ - สม เหตุผล ( การ ประหยัด ) ภูมิคุ้ม กัน ( การ ออม ) ความ สมดุล ความ สมดุล ( ลด รายจ่าย - เพิ่ม รายได้ )

11


ดาวน์โหลด ppt “ ชีวิตมีคุณค่า พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง ”. ดำเนินชีวิตตามรอยพ่อพาครอบครัวอยู่สบาย 1. อธิบายหลักแนวคิดของเศรษฐกิจ พอเพียงได้ถูกต้อง 2. นำหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google