งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์วัยรุ่นชาย - หญิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์วัยรุ่นชาย - หญิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์วัยรุ่นชาย - หญิง

3 ครูวิเชียร มีสม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2 รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง วัยรุ่นชายกับวัยรุ่นหญิง

4 ครูวิเชียร มีสม 3 การดูแลตนเอง ช่วยส่งเสริมสุขภาพ ความสมบูรณ์ทางร่างกาย การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพทางเพศ ความปลอดภัยการดำเนินชีวิต การวางแผนครอบครัว

5 4 การคบเพื่อน ในระยะวัยรุ่นตอนต้น เด็กจะยังคบเพื่อน คลุกคลีสนิทสนมอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน การมีเพื่อนสนิทหรือเพื่อนคู่หูในวัยนี้ เป็นลักษณะสำคัญและจำเป็น ทำให้วัยรุ่น เรียนรู้บทบาทและกฎเกณฑ์ของสังคม อันเป็นรากฐานของมนุษยสัมพันธ์ที่

6 5 ความสนใจเรื่องเพศ ความสนใจเรื่องเพศในช่วงต้นจะเป็น ไปในทางอ้อม เช่น เด็กหญิงจะค่อนขอด ว่ากล่าว เด็กชายต่อล้อต่อเถียงวิพากษ์ วิจารณ์ เด็กชายก็ยังไม่สนใจเพศตรงข้าม จริงจัง แต่จะชอบมาล้อเลียน เย้าแหย่ ดูถูก กล่าวหาอ่อนแอ

7 6 การคบเพื่อน สังคมวัยรุ่น เลือกเพื่อนด้วยตนเอง คบคนดีเป็นศรีแก่ตัว คบคนชั่วอัปราชัย

8 7 คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก

9 8 เพื่อนที่ดี - ขยันเรียน ขยันทำงาน - มารยาทเรียบร้อย - ซื่อสัตย์ กตัญญู - ไว้ใจได้ มีเมตตา - ไม่นินทาลับหลัง

10 การคบเพื่อนต่างเพศ 1. แฟน 2. คู่รัก 3. คู่ควง 4. สามีภรรยา 2. แฟนระยะเวลาสั้นๆ 9

11 10 มิตรภาพ 1. วัยรุ่นช่วง 12-14 ปี 2. วัยรุ่นช่วง 14-16 ปี 3. 16 ปี ขึ้นไป

12 ครูวิเชียร มีสม 11 การผูกมิตร 1. เลือกคบแต่มิตรดี 2. การสร้างมิตร 3. รักตัวเองให้เป็น 4. มีอารมณ์ขัน 5. ไม่เอาเปรียบเพื่อน 6. ให้อภัย ไม่โกรธ 7. ชวนเพื่อนไปในทางที่ดี

13 ครูวิเชียร มีสม 12 อนามัยเจริญพันธุ์ ความสมบูรณ์ของหญิงชายและ ที่พร้อมจะสืบทอดเผ่าพันธ์ มีความสุขทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ

14 ครูวิเชียร มีสม 13 อนามัยเจริญพันธุ์ - มีพัฒนาการทางเพศอย่างสมบูรณ์ - มีความพึงพอใจทางเพศ - มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย - ได้รับตรวจสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ - มีศักยภาพการมีบุตร - หญิงชายมีสิทธิเท่าเทียมกัน

15 ครูวิเชียร มีสม 14 องค์ประกอบอนามัยเจริญพันธุ์ 1. สุขภาพทางเพศ 2. การวางแผนครอบครัว 3. อนามัยแม่และเด็ก 4. โรคเอดส์ 5. โรคติดเชื้อทางเพศ

16 ครูวิเชียร มีสม 15 6. ความผิดปกติของระบบ อนามัยเจริญพันธ์ 7. เพศศึกษา 8. การทำแท้ง 9. อนามัยเจริญพันธ์ ในวัยรุ่น 10. ภาวะการณ์มีบุตรยาก 11. วัยหมดประจำเดือน

17 ครูวิเชียร มีสม 16 พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 1. แรงพลักดันของฮอร์โมน 2. การรับสิ่งเร้ากระตุ้นของอารมณ์ 3. สถานเริงรมย์ต่างๆ 4. โอกาสที่เอื้ออำนวย

18 ครูวิเชียร มีสม 17 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัจจุบันมีมากขึ้น ในวัยรุ่น เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ - วัยรุ่นไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ - ความผิดปกติของการตั้งครรภ์ - สภาพร่างกายของมารดา - การเตรียมตัว และความรับผิดชอบ

19 ครูวิเชียร มีสม 18 ใบงาน


ดาวน์โหลด ppt ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์วัยรุ่นชาย - หญิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google