งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโครงการ

2 หลัก 5 W 1 H 5W =1. WHAT 2. WHY 3. WHEN 4. WHERE 5. WHO 1 H = HOW

3 โครงการ เหตุผลความจำเป็น จะทำอย่างไร ทำเพื่ออะไร ที่ต้องทำ(ปัญหา)
(วิธีแก้ปัญหา) ทำเพื่ออะไร (วัตถุประสงค์) โครงการ ทำเท่าไร (เป้าหมาย) ทำที่ไหน เมื่อไร ใครทำ ได้อะไร

4 การเขียนโครงการ ๑. ชื่อโครงการ
๑. ชัดเจน กระชับ และไม่ยาวเกินไป ๒. เข้าใจง่าย ๓. สื่อถึงกิจกรรม หรือผลลัพธ์หรือเป้าหมาย ๔. ความต้องการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข ๕. แสดงลักษณะของสิ่งที่จะทำ ๖. นำกลุ่มเป้าหมายมาพิจารณาด้วย ๗. ถ้อยคำกินใจ

5 การเขียนโครงการ ๒.หลักการและเหตุผล
๑. แสดงปัญหา ความจำเป็น ที่ต้องทำโครงการ เสนอแนวคิด หลักการ ความต้องการ การแก้ปัญหา ๒. ควรนำเสนอสาระสำคัญ (จากกว้างไปสู่ประเด็น) คือ - ความเป็นมา หรือแนวคิด - ปัญหา/ประเด็นความต้องการ - แนวทางแก้ปัญหา/ความจำเป็นของโครงการ ๓. มีทฤษฎี เหตุผล ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการ ๔. มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ ๕. นำไปสู่ชื่อโครงการ

6 การเขียนโครงการ ๓.วัตถุประสงค์ ๑. มีได้มากกว่า ๑ ข้อ
๒. ระบุความต้องการที่จะกระทำ ๓. มีลักษณะเป็นเชิงปฏิบัติการ ชี้แนวทางในการปฏิบัติ ๔. ชัดเจน สื่อความต้องการได้ ๕. วัดได้ ประเมินได้ ๖. วัตถุประสงค์ ต้อง “SMART”

7 การเขียนโครงการ “SMART”
๑. Sensible / Significant / Specific (สำคัญ จำเป็น เด่นชัด) ๒. Measurable (วัดได้-ตรวจสอบได้) ๓. Accessible (ทำ/ปฏิบัติแล้ว บรรลุผลได้จริง) ๔. Reasonable (สมเหตุสมผล ตรงตามหลักการและเหตุผล) ๕. Time (เหมาะสมด้านเวลา และช่วงเวลาที่ปฏิบัติ)

8 คำที่ควรใช้ในวัตถุประสงค์
เพื่อให้ เพื่อจำแนก เพื่อสร้างเสริม -เพื่อกำหนด -เพื่อแก้ปัญหา ฯลฯ

9 คำที่ควรหลีกเลี่ยง เพื่อให้เข้าใจ เพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง -เพื่อทราบ
-เพื่อให้เกิดความสนใจ ฯลฯ

10 การเขียนโครงการ ๔.วิธีดำเนินการ ๑. นำวัตถุประสงค์มาจำแนกแจกแจง
๒. ระบุงาน (Task) หรือ กิจกรรม (Activity) ที่ชัดเจน ของ โครงการ ๓. กิจกรรมที่กำหนดต้องก่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของโครง หรือ ทุกวัตถุประสงค์มีกิจกรรมรองรับ ๔. กิจกรรมเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากร และบริบท ของโครงการ

11 การเขียนโครงการ ๕.การกำหนดกิจกรรม ๑. บอกรายละเอียดสิ่งที่จะทำ
๒. โครงการใหญ่ๆ อาจมีหลายกิจกรรม ๓. ทำได้ตามวัตถุประสงค์ ตามเวลา และมีผลกระทบสูง

12 การเขียนโครงการ ๖. ระยะเวลาดำเนินการ ๑. เหมาะสมกับกิจกรรมโครงการ
๒. กำหนดเป็นช่วงเวลา หรือวันเริ่ม และสุดท้าย

13 การเขียนโครงการ ๗. แผนปฏิบัติการ ๑. นำขั้นตอนการดำเนินงานมาแจกแจง
๒. กำหนดรายละเอียด - งาน กิจกรรม - การดำเนินงาน - สถานที่ - เวลา - ผู้รับผิดชอบ

14 ๘.งบประมาณและทรัพยากรที่ใช้
การเขียนโครงการ ๘.งบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ ๑. จำแนกเป็นตามแหล่งที่มา (งบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) หรือตามประเภทค่าใช้จ่าย (งบลงทุน/งบดำเนินการ) ๒. สอดคล้องกับกิจกรรม ๓. แจกแจงรายละเอียด ๔. ควรศึกษาระเบียบการเงิน พัสดุ ฯลฯ ๕. ใช้หลัก 4E

15 4E ๑. Economy - ประหยัด ๒. Efficiency - ประสิทธิภาพ
๓. Effectiveness - ประสิทธิผล ๔. Equity - ยุติธรรม

16 ๙.ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
การเขียนโครงการ ๙.ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต OUTPUTS ผลลัพธ์ OUTCOMES ผลสัมฤทธิ์ RESULTS ผลผลิต : เป้าหมายเชิงปริมาณ เป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของโครงการที่เป็นรูปธรรม ผลลัพธ์ : เป้าหมายเชิงคุณภาพ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผลผลิต ส่งผลไปสู่การแก้ไขปัญหา/ความต้องการ ผลสัมฤทธิ์ = ผลผลิต + ผลลัพธ์

17 การเขียนโครงการ ๑๐.ผู้รับผิดชอบ ๑. มีเจ้าภาพชัดเจน
๒. คำนึงถึงศักยภาพ ความเหมาะสม ความตั้งใจ ๓. ควรเป็นทีมงาน

18 ๑๒. การประเมิน/ติดตามโครงการ
การเขียนโครงการ ๑๒. การประเมิน/ติดตามโครงการ กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ การประเมิน ระบุวิธีการ/ช่วงเวลา/ผู้รับผิดชอบ

19 การเขียนโครงการ ๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ระบุผลที่ต่อเนื่องจากผลลัพธ์ (Outcome) ที่กลุ่มเป้าหมายหรือส่วนรวมได้รับประโยชน์ - ผลมีทั้งทางตรง ทางอ้อม และผลกระทบ ๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

20 สรุปโครงการที่ดี ๑. ตอบสนองความต้องการ ๒. วัตถุประสงค์ เป้าหมายชัดเจน
๓. รายละเอียดของโครงการสอดคล้องกัน ๔. นำไปปฏิบัติได้ ๕. เข้าใจง่าย ดำเนินการได้สะดวก ๖. ติดตามประเมินผลได้ ๗. เกิดขึ้นจากข้อมูลจริง ๘. มีแผนปฏิบัติการชัดเจน ๙. ประหยัด ๑๐. ได้ผลคุ้มค่า

21 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google