งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน โครงการ. 5W =1. WHAT 2. WHY 3. WHEN 4. WHERE 5. WHO หลัก 5 W 1 H 1 H = HOW.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน โครงการ. 5W =1. WHAT 2. WHY 3. WHEN 4. WHERE 5. WHO หลัก 5 W 1 H 1 H = HOW."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน โครงการ

2 5W =1. WHAT 2. WHY 3. WHEN 4. WHERE 5. WHO หลัก 5 W 1 H 1 H = HOW

3 เหตุผลความจำเป็น ที่ต้องทำ ( ปัญหา ) โครงการ จะทำอย่างไร ( วิธีแก้ปัญหา ) ทำเพื่ออะไร ( วัตถุประสงค์ ) ทำเท่าไร ( เป้าหมาย ) ทำที่ไหน เมื่อไร ใครทำ ได้อะไร

4 การเขียนโครงการ ๑. ชื่อโครงการ ๑. ชัดเจน กระชับ และไม่ยาวเกินไป ๒. เข้าใจง่าย ๓. สื่อถึงกิจกรรม หรือผลลัพธ์หรือเป้าหมาย ๔. ความต้องการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข ๕. แสดงลักษณะของสิ่งที่จะทำ ๖. นำกลุ่มเป้าหมายมาพิจารณาด้วย ๗. ถ้อยคำกินใจ

5 การเขียน โครงการ ๑. แสดงปัญหา ความจำเป็น ที่ต้องทำโครงการ เสนอแนวคิด หลักการ ความต้องการ การแก้ปัญหา ๒. ควรนำเสนอสาระสำคัญ ( จากกว้างไปสู่ ประเด็น ) คือ - ความเป็นมา หรือแนวคิด - ปัญหา / ประเด็นความต้องการ - แนวทางแก้ปัญหา / ความจำเป็นของ โครงการ ๓. มีทฤษฎี เหตุผล ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการ จัดทำโครงการ ๔. มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ ๕. นำไปสู่ชื่อโครงการ ๒. หลักการและเหตุผล

6 การเขียน โครงการ ๑. มีได้มากกว่า ๑ ข้อ ๒. ระบุความต้องการที่จะกระทำ ๓. มีลักษณะเป็นเชิงปฏิบัติการ ชี้แนวทางในการปฏิบัติ ๔. ชัดเจน สื่อความต้องการได้ ๕. วัดได้ ประเมินได้ ๖. วัตถุประสงค์ ต้อง “SMART” ๓. วัตถุประสงค์

7 การเขียน โครงการ ๑. Sensible / Significant / Specific ( สำคัญ จำเป็น เด่นชัด ) ๒. Measurable ( วัดได้ - ตรวจสอบ ได้ ) ๓. Accessible ( ทำ / ปฏิบัติแล้ว บรรลุผลได้จริง ) ๔. Reasonable ( สมเหตุสมผล ตรง ตามหลักการและเหตุผล ) ๕. Time ( เหมาะสมด้านเวลา และ ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ ) “SMART”

8 คำที่ควรใช้ใน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ - เพื่อจำแนก - เพื่อสร้างเสริม - เพื่อกำหนด - เพื่อแก้ปัญหา ฯลฯ

9 คำที่ควร หลีกเลี่ยง - เพื่อให้เข้าใจ - เพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง - เพื่อทราบ - เพื่อให้เกิดความสนใจ ฯลฯ

10 การเขียน โครงการ ๔. วิธีดำเนินการ ๑. นำวัตถุประสงค์มาจำแนกแจกแจง ๒. ระบุงาน (Task) หรือ กิจกรรม (Activity) ที่ชัดเจน ของ โครงการ ๓. กิจกรรมที่กำหนดต้องก่อให้เกิดผล ตามวัตถุประสงค์ของโครง หรือ ทุกวัตถุประสงค์มีกิจกรรม รองรับ ๔. กิจกรรมเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากร และบริบท ของโครงการ

11 การเขียน โครงการ ๕. การกำหนดกิจกรรม ๑. บอกรายละเอียดสิ่งที่จะทำ ๒. โครงการใหญ่ๆ อาจมี หลายกิจกรรม ๓. ทำได้ตามวัตถุประสงค์ ตามเวลา และมีผลกระทบ สูง

12 การเขียน โครงการ ๖. ระยะเวลาดำเนินการ ๑. เหมาะสมกับกิจกรรม โครงการ ๒. กำหนดเป็นช่วงเวลา หรือวันเริ่ม และสุดท้าย

13 การเขียน โครงการ ๗. แผนปฏิบัติการ ๑. นำขั้นตอนการดำเนินงานมา แจกแจง ๒. กำหนดรายละเอียด - งาน กิจกรรม - การดำเนินงาน - สถานที่ - เวลา - ผู้รับผิดชอบ

14 การเขียน โครงการ ๘. งบประมาณและทรัพยากรที่ ใช้ ๑. จำแนกเป็นตามแหล่งที่มา ( งบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ ) หรือตามประเภทค่าใช้จ่าย ( งบลงทุน / งบดำเนินการ ) ๒. สอดคล้องกับกิจกรรม ๓. แจกแจงรายละเอียด ๔. ควรศึกษาระเบียบการเงิน พัสดุ ฯลฯ ๕. ใช้หลัก 4E

15 4E4E ๑. Economy - ประหยัด ๒. Efficiency - ประสิทธิภาพ ๓. Effectiveness - ประสิทธิผล ๔. Equity - ยุติธรรม

16 การเขียน โครงการ ๙. ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ ผลผลิต OUTPUTS ผลลัพธ์ OUTCOMES ผลสัมฤทธิ์ RESULTS ผลผลิต : เป้าหมายเชิงปริมาณ เป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของโครงการที่เป็น รูปธรรม ผลลัพธ์ : เป้าหมายเชิงคุณภาพ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผลผลิต ส่งผลไปสู่ การแก้ไขปัญหา / ความต้องการ ผลสัมฤทธิ์ = ผลผลิต + ผลลัพธ์

17 การเขียน โครงการ ๑๐. ผู้รับผิดชอบ ๑. มีเจ้าภาพชัดเจน ๒. คำนึงถึงศักยภาพ ความเหมาะสม ความตั้งใจ ๓. ควรเป็นทีมงาน

18 การเขียน โครงการ กำหนดเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ของ การประเมิน ระบุวิธีการ / ช่วงเวลา / ผู้รับผิดชอบ ๑๒. การประเมิน / ติดตาม โครงการ

19 การเขียน โครงการ - ระบุผลที่ต่อเนื่องจาก ผลลัพธ์ (Outcome) ที่กลุ่มเป้าหมายหรือส่วนรวม ได้รับประโยชน์ - ผลมีทั้งทางตรง ทางอ้อม และผลกระทบ ๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

20 สรุปโครงการที่ ดี ๑. ตอบสนองความต้องการ ๒. วัตถุประสงค์ เป้าหมายชัดเจน ๓. รายละเอียดของโครงการ สอดคล้องกัน ๔. นำไปปฏิบัติได้ ๕. เข้าใจง่าย ดำเนินการได้ สะดวก ๖. ติดตามประเมินผลได้ ๗. เกิดขึ้นจากข้อมูลจริง ๘. มีแผนปฏิบัติการชัดเจน ๙. ประหยัด ๑๐. ได้ผลคุ้มค่า

21 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การเขียน โครงการ. 5W =1. WHAT 2. WHY 3. WHEN 4. WHERE 5. WHO หลัก 5 W 1 H 1 H = HOW.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google