งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟิสิกส์คืออะไร ฟิสิกส์ เป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษา เกี่ยวกับ พฤติกรรมธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต สสาร พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ รวมไป ถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดตามธรรมชาติต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟิสิกส์คืออะไร ฟิสิกส์ เป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษา เกี่ยวกับ พฤติกรรมธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต สสาร พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ รวมไป ถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดตามธรรมชาติต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟิสิกส์คืออะไร ฟิสิกส์ เป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษา เกี่ยวกับ พฤติกรรมธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต สสาร พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ รวมไป ถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดตามธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้ง รอบๆ ตัวเรา โดยการกระบวนในการศึกษาค้นคว้านั้น จะมาจากการทดลอง สังเกต จดบันทึก และเก็บ รวบรวมข้อมูลเพื่อมาทำการวิเคราะห์สรุปผล เป็น หลักการต่างๆ กฎทฤษฎี เพื่อผลจากการที่เราสรุปผล มาได้นั้น จะสามารถนำมาอธิบายปรากฎการณ์ต่างที่ เกิดรอบตัวเรา และสามารถทำนายในสิ่งที่อาจจะ เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้ นอกจากนี้ความรู้ ทางด้านฟิสิกส์ยังสามารถนำไปเป็นความรู้พื้นฐานใน การนำไปใช้กับเทคโนโลยีเพื่อทำการผลิตสิ่งอำนวย ความสะดวก

2 เทคโนโลยีคืออะไร เทคโนโลยีคืออะไร Technology คือ การใช้ ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธีกระบวนการตลอดจน ผลงานทาง วิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการมาประยุกต์ใช้ ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการ ทำงานให้ดียิ่ง ดังนั้น เทคโนโลยีจึงมีนัยสำคัญส่ง ผลกระทบต่อ มนุษย์ในการควบคุมและปรับให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์จะค้นพบ ความสามารถในการควบคุมสิ่งต่างๆ พร้อมเกิดสิ่ง อํานวยความสะดวกมากมายมหาศาล เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตการนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานในสาขาใด สาขาหนึ่งนั้นเทคโนโลยี มีความสำคัญ 3 ประการ คือ 1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เทคโนโลยีจะช่วยให้การ ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้ เที่ยงตรงและรวดเร็ว 2. ประสิทธิผล (Productivity) เกิดผลผลิตเต็มที่ ได้ ประสิทธิผลสูงสุด 3. ประหยัด (Economy) ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก

3 วิทยาศาสตร์คืออะไร วิทยาศาสตร์หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่ง ต่างๆในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งกระบวนการประมวลความรู้เชิง ประจักษ์ ที่เรียกว่ากระบวนการทาง วิทยาศาสตร์และกลุ่มขององค์ความรู้ที่ได้ จากกระบวนการดังกล่าวคำว่า science ใน ภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลว่า วิทยาศาสตร์นั้น มาจากภาษาลาตินคำว่า scientia ซึ่ง หมายความว่า ความรู้ ในคริสต์สตวรรษที่ 17 ฟรานซิน เบคอน ได้พยายามคิดค้นวิธี มาตรฐานในการอุปนัยเพื่อนำมาใช้สร้าง ทฤษฎีหรือกฎต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์จาก ข้อมูลที่ทดลองหรือสังเกตได้จากธรรมชาติ

4 เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์อย่างไร เทคโนโลยีคือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทาง วิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการมา ประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง ฟิสิกส์คือเป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วย การศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมธรรมชาติของ สิ่งมีชีวิต สสาร พลังงาน และการเปลี่ยนแปลง ทางกายภาพ รวมไปถึง ปรากฏการณ์ที่เกิด ตามธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้งรอบๆ ตัวเรา โดย การกระบวนในการศึกษาค้นคว้านั้น


ดาวน์โหลด ppt ฟิสิกส์คืออะไร ฟิสิกส์ เป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษา เกี่ยวกับ พฤติกรรมธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต สสาร พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ รวมไป ถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดตามธรรมชาติต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google