งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟิสิกส์คืออะไร ฟิสิกส์ เป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต สสาร พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ รวมไปถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดตามธรรมชาติต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟิสิกส์คืออะไร ฟิสิกส์ เป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต สสาร พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ รวมไปถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดตามธรรมชาติต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟิสิกส์คืออะไร ฟิสิกส์ เป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต สสาร พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ รวมไปถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดตามธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้งรอบๆ ตัวเรา โดยการกระบวนในการศึกษาค้นคว้านั้น จะมาจากการทดลอง สังเกต จดบันทึก และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อมาทำการวิเคราะห์สรุปผล เป็นหลักการต่างๆ กฎทฤษฎี เพื่อผลจากการที่เราสรุปผลมาได้นั้น จะสามารถนำมาอธิบายปรากฎการณ์ต่างที่เกิดรอบตัวเรา และสามารถทำนายในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้ นอกจากนี้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ยังสามารถนำไปเป็นความรู้พื้นฐานในการนำไปใช้กับเทคโนโลยีเพื่อทำการผลิตสิ่งอำนวยความสะดวก

2 เทคโนโลยีคืออะไร เทคโนโลยีคืออะไร Technology คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธีกระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการมาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง ดังนั้น เทคโนโลยีจึงมีนัยสำคัญส่งผลกระทบต่อ มนุษย์ในการควบคุมและปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์จะค้นพบความสามารถในการควบคุมสิ่งต่างๆ พร้อมเกิดสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายมหาศาล เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตการนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานในสาขาใดสาขาหนึ่งนั้นเทคโนโลยี มีความสำคัญ3ประการ คือ 1. ประสิทธิภาพ(Efficiency)เทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้ เที่ยงตรงและรวดเร็ว 2. ประสิทธิผล(Productivity)เกิดผลผลิตเต็มที่ ได้ประสิทธิผลสูงสุด 3. ประหยัด(Economy)ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก

3 วิทยาศาสตร์คืออะไร วิทยาศาสตร์หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งกระบวนการประมวลความรู้เชิงประจักษ์ ที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกลุ่มขององค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวคำว่า science ในภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลว่า วิทยาศาสตร์นั้น มาจากภาษาลาตินคำว่า scientia ซึ่งหมายความว่า ความรู้ ในคริสต์สตวรรษที่17 ฟรานซิน เบคอน ได้พยายามคิดค้นวิธีมาตรฐานในการอุปนัยเพื่อนำมาใช้สร้างทฤษฎีหรือกฎต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์จากข้อมูลที่ทดลองหรือสังเกตได้จากธรรมชาติ

4 เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์อย่างไร
เทคโนโลยีคือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธีกระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการมาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง ฟิสิกส์คือเป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต สสาร พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ รวมไปถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดตามธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้งรอบๆ ตัวเรา โดยการกระบวนในการศึกษาค้นคว้านั้น


ดาวน์โหลด ppt ฟิสิกส์คืออะไร ฟิสิกส์ เป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต สสาร พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ รวมไปถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดตามธรรมชาติต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google