งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับบุคคลเข้าศึกษาใน มจธ. นำเสนอโดย : อัษฎา จิรประยุกต์เลิศ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๔๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับบุคคลเข้าศึกษาใน มจธ. นำเสนอโดย : อัษฎา จิรประยุกต์เลิศ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๔๙."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับบุคคลเข้าศึกษาใน มจธ. นำเสนอโดย : อัษฎา จิรประยุกต์เลิศ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๔๙

2 จากบทสัมภาษณ์ ทำอย่างไรจึงจะได้วัตถุดิบที่ดีเข้าสู่กระบวนการ ประวัติระบบการคัดเลือกนักศึกษา สิ่งที่คาดหวังจากงานวิจัยเรื่องนี้ – ต้องการเห็นระบบการคัดเลือกที่สามารถวัดพหุ ปัญญา (Multiple Intelligence) – ต้องการระบบที่สามารถกระจายโอกาสทาง การศึกษาไปยังนักศึกษาในท้องถิ่นที่ห่างไกล – ต้องการบัณฑิตที่เป็นผู้นำทางความคิด ผู้นำทาง วิชาชีพ

3 Project Review Source of Nomination – ผลกระทบต่อสังคม – กระบวนการเรียนการสอน Data used to evaluate impact of project – คุณภาพของนักเรียน นักศึกษา Is the problem chronic? Why? – เป็นปัญหาที่เกิดอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยการ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อได้รับการปรับเปลี่ยน เพื่อให้ดีขึ้น – กระแสของโลกเปลี่ยน

4 Project Review How to measure impact – ยังไม่ทราบว่าจะวัดอย่างไร – แนวคิดควรจะเป็นนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้า ศึกษาต่อมีคุณสมบัติอย่างไร – ส่งผลต่อสังคมอย่างไร How large is the impact – เป็นประเด็นที่สำคัญ เพราะเชื่อว่าจะทำให้ได้วิศวกร ที่เป็นผู้นำในเรื่องวิชาการและความคิด

5 Project Review Is the project a management size? – เป็นปัญหาเนื่องจากระบบ What risks are associated with the project? – น่าจะมีแต่ผลดี ไม่มีความเสี่ยง เพราะกระบวนการ คัดเลือกเป็นกระบวนการต้นน้ำ

6 Project Review Conclusion – เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ คัดเลือกนักศึกษาสามารถกระจายโอกาสทาง การศึกษา และสามารถคัดวัตถุดิบที่ดี ซึ่งจะประสบ ความสำเร็จและเป็นผู้นำทางวิชาการได้ – ปัญหาคือวัตถุดิบที่ดี คืออะไร ต้องมีคุณสมบัติ อย่างไร – ความฉลาดแบบพหุปัญญา หมายถึงคุณลักษณะ ส่วนหนึ่งที่ต้องการใช่หรือไม่


ดาวน์โหลด ppt การรับบุคคลเข้าศึกษาใน มจธ. นำเสนอโดย : อัษฎา จิรประยุกต์เลิศ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๔๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google