งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การสำรวจหรือหา สถานที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงาน พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การสำรวจหรือหา สถานที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงาน พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การสำรวจหรือหา สถานที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงาน พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  การสำรวจหรือหาสถานที่ตั้งระบบโครงข่าย พลังงาน ให้ผู้รับใบอนุญาตเสนอขออนุมัติ ประกาศกำหนดเขตสำรวจพร้อมตั้งแผนที่หรือ แผนผังที่ดินต่อคณะกรรมการ

3 3 สรุปสาระสำคัญ  ในประกาศการกำหนดเขตสำรวจในบริเวณที่ดินที่จะทำ การสำรวจต้องระบุรายละเอียด ดังนี้ 1. วัน เดือน ปี ที่ประกาศ 2. ชื่อและตำแหน่งของผู้ลงนามในประกาศ 3. ความประสงค์หรือเจตนารมณ์ในการประกาศ 4. ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 5. อำเภอและจังหวัดที่ทำการสำรวจ 6. กำหนดระยะเวลาที่ทำการสำรวจ แผนที่หรือแผนผังที่ดินที่จะทำการสำรวจให้ติดไว้ ท้ายประกาศและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศกำหนด เขตสำรวจ

4 4 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศกำหนดเขตสำรวจดังกล่าวให้ใช้บังคับ โดยมีระยะเวลากำหนด 2 ปีหรือตามกำหนดเวลาที่ ระบุไว้ในประกาศนั้น แต่ต้องไม่เกิน 4 ปีนับแต่วันที่ ประกาศ  ในการสำรวจหรือหาสถานที่ตั้งระบบโครงข่าย พลังงาน ให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการสำรวจรวบรวม ข้อมูล โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และความคิดเห็นของประชาชนใน พื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตสำรวจด้วย

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ. ศ. 2553

6 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การสำรวจหรือหา สถานที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงาน พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google