งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) 1

2 ประเภทรางวัลที่สมัครได้ 3. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 5. รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม 6. รางวัลพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ได้ข้อ 1 2 และ 3/4 อย่างน้อย 3 ด้าน ครอบคลุมทุกหน่วย บริการสาขา ทำงานร่วมระหว่าง หน่วยงาน/องค์กรอื่น พัฒนาบริการ อย่างต่อเนื่อง ได้ระดับดีเด่น ต่อเนื่อง 3 ปี เสนอแนวคิดใหม่ เพิ่ม ประสิทธิภาพ คุณภาพ 2

3 เงื่อนไข 1.เป็นผลงานที่เป็นภารกิจหลักความสำคัญของหน่วยงาน และเคยได้รับรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน หรือรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดีเด่นหรือ รางวัลอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ หรือเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะ และไม่เคยได้รับการร้องเรียน 2.เป็นผลงานที่มีการให้บริการในหน่วยบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยบริการ ทั่วประเทศ 3.เป็นผลงานที่สามารถแสดงผลการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วย บริการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4.มีการนำผลงานไปใช้แล้วจริง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี พิจารณาจากการนำมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานที่ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติแล้ว ไปขยายผลในทุกหน่วย บริการสาขา เพื่อให้การบริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมี เจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีมาตรฐานเดียวกัน ทุกหน่วยบริการ 1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 3

4 เงื่อนไข 1.เป็นการปรับปรุงบริการที่เกิดจากการทำงานร่วมกันไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน(ส่วน ราชการอย่างน้อย 2ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐประเภทอื่น เช่น อปท. องค์การ มหาชน รัฐวิสาหกิจ และ/หรือองค์กรต่างๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน) 2.มีการจัดทำเป็นข้อตกลงการดำเนินการร่วมกัน 3.มีผลการดำเนินการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเป้าหมายของการ ปรับปรุงบริการ 4.เป็นผลงานที่มีการดำเนินการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 5.มีแผนการดำเนินการร่วมกันตั้งแต่เริ่มโครงการ ที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ หน่วยงานไว้อย่างชัดเจน พิจารณาจากผลการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย 3 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาบริการภายใต้เป้าหมายเดียวกัน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อ ผลักดันให้หน่วยงานเกิดความร่วมมือกันปรับปรุงบริการ ลดขอบเขต อำนาจเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 4

5 พิจารณาจากผลการดำเนินการที่แสดงถึงการสร้างสรรค์งาน บริการ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ในการให้บริการประชาชน โดยมี เจตนารมณ์เพื่อให้หน่วยงานสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ โดยต้องมีผลลัพธ์ของการดำเนินการอย่างชัดเจนในการให้บริการ ประชาชน เงื่อนไข 1. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ (ไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยมาก่อน) - นำเทคนิคการบริหารจัดการ เครื่องมือ หลักการใหม่ๆมาใช้ แล้วก่อให้เกิดงานบริการ หรือรูปแบบการให้บริการใหม่ หรือกระบวนการทำงานใหม่ - มีการจดสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร /ลิขสิทธิ์ 2. เป็นผลงานที่คิดค้นมาไม่เกิน 3 ปี 3. มีการนำผลงานไปใช้แล้วจริง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับการยอมรับจาก สาธารณะ 4. นวัตกรรมการบริการจะต้องมีผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการประชาชน 3. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 5

6 เงื่อนไข 1.เป็นการพัฒนาการให้บริการ โดยการนำหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือ มาประยุกต์ใช้ 2.มีการนำผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 3.ลักษณะผลงานที่เสนอจะต้องไม่เป็นรูปแบบเช่นเดียวกับผลงานที่เคยได้รับ รางวัลแล้ว หรือหากมีรูปแบบคล้ายคลึง จะต้องมีการต่อยอดการพัฒนาที่ดี ขึ้น พิจารณาจากผลการดำเนินการปรับปรุงการให้บริการประชาชน แล้วส่งผลให้เกิดการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำ หลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการบริการที่ ตอบสนองและทันต่อความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริการที่ดีขึ้น 4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ สามารถตรวจสอบรายชื่อผลงาน ที่เคยได้รับรางวัล ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. : www.opdc.go.th

7 พิจารณาให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานได้รับรางวัลบริการภาครัฐ แห่งชาติระดับดีเด่นในปีเดียวกัน อย่างน้อย 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัล ภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ หรือรางวัลการพัฒนาการบริการที่ เป็นเลิศ 5. รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม ข้อ 1 + ข้อ 2 + ข้อ 3 หรือข้อ 4 อย่างน้อย 3 ด้าน 7

8 พิจารณาจากการดำเนินการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการ ให้บริการของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่ผลงานได้รับรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555) เงื่อนไข 1.เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดีเด่น (ใน 4 ประเภทรางวัล) 2.สามารถให้บริการได้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่เคยได้รับรางวัล อย่างต่อเนื่องไม่น้อย กว่า 3 ปี โดยต้องนำเสนอให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมถึงวิธีการในการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน 3.หน่วยงานต้องแจ้งความจำนง โดยจัดส่งรายงานผลการดำเนินการรักษา มาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร.ต่อเนื่องเป็น ระยะเวลา 3 ปี จนถึงปีที่สมัครขอรับรางวัล 6. รางวัลพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ข้อ 1/ ข้อ 2/ ข้อ 3 /ข้อ 4 ระดับดีเด่น ต่อเนื่อง 3 ปี 8

9 เกณฑ์การประเมินรางวัล เกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 พิจารณาที่กระบวนการจัดการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการ (600 คะแนน) 1.รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่ เป็นเลิศ 2.รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 3.รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 4.รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ส่วนที่ 2 พิจารณาผลลัพธ์ของการ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ (400 คะแนน) 1.มิติด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โครงการ 2.มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการ ให้บริการ 3.มิติด้านความคุ้มค่า 4.มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและ ภาพลักษณ์องค์กร ระดับดีเด่น ระดับดี

10 เกณฑ์การประเมินรางวัล (กรณีพิเศษ) สำหรับหน่วยงานที่พัฒนาการให้บริการได้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย จะได้รับคะแนน ส่วนที่ 1 เพิ่มเติมจากคะแนนที่ได้รับอีก 50 คะแนน โดยมีลักษณะผลงานดังต่อไปนี้ 1) บูรณาการงานบริการจากหลายหน่วยงานมาให้บริการในสถานที่เดียว 2) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการ (e-Service) 3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ 4) การพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและการให้บริการเชิงรุก 5) ผลการดำเนินงานของผลงานที่เสนอขอรับรางวัลสามารถสะท้อนให้เห็นถึง ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

11 การสมัครขอรับรางวัล แบบฟอร์มที่ 1 ใบสมัครขอรับรางวัล แบบฟอร์มที่ 2 ประเมินลักษณะของ ผลงานที่สมัครขอรับ รางวัล เบื้องต้น แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการ ดำเนินการ เลือกประเภทรางวัล ที่จะส่งสมัครและ กรอกข้อมูลทั่วไป ของผู้สมัคร Checklist ประเมิน ลักษณะผลงานตาม ประเภทรางวัลที่ส่ง สมัคร จัดทำ Executive Summary ผลงานที่ สมัครขอรับรางวัล 10 คำถาม ความยาวไม่ เกิน 15 หน้า หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย สมัครขอรับรางวัลในนามของกรมอนามัย ธ.ค.57–13 ก.พ.58

12 กระบวนการตรวจประเมิน และมอบรางวัล รับสมัคร กลั่นกรองผลการตรวจ ประเมิน ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ตรวจประเมินจาก เอกสารรายงาน พิจารณาให้รับ รางวัลระดับดี ไม่ผ่านการ ตรวจประเมิน มอบรางวัล ประกาศผลการ พิจารณา <750 คะแนน >750 <800 คะแนน No Yes ≥ 800 คะแนน ไม่รับ พิจารณา ข้อมูลไม่ครบถ้วน ธ.ค.57–13 ก.พ.58 16 ก.พ.–20 มี.ค. 58 แจ้งผล 24 เม.ย. 58 11 พ.ค. – 30 มิ.ย.58 31 กรกฎาคม 2558 สิงหาคม 2558 อ.ก.พ.ร. พิจารณา อ.ก.พ.ร. พิจารณา 23-31 มี.ค. 58 ก.ค.58 ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ 12


ดาวน์โหลด ppt รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google