งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง จำกัด การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานเชิงนวัตกรรม กรมสรรพสามิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง จำกัด การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานเชิงนวัตกรรม กรมสรรพสามิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง จำกัด การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานเชิงนวัตกรรม กรมสรรพสามิต

2 การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหัวข้อ ความหมายและคุณลักษณะของนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม ความเกี่ยวข้องของนวัตกรรมกับภาครัฐ ความเกี่ยวข้องของนวัตกรรมกับภาคเอกชน องค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนานวัตกรรม ตัวอย่างนวัตกรรม

3 การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนความหมายและคุณลักษณะของนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้ให้ความหมายของคำ ว่า "นวัตกรรม" ว่าคือ การผลิต การเรียนรู้ และการใช้ ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพื่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและ สังคม รวมถึงการกำเนิด ผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการผลิตใหม่ การ ปรับปรุงเทคโนโลยี การ แพร่กระจายเทคโนโลยี และการ ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และ เกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและ สังคม คุณลักษณะของนวัตกรรมภายในองค์กร “จับ ต้องใช้ได้” 1. นวัตกรรม จะเป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือขั้นตอน ที่ “จับ ต้องใช้ได้” ภายในองค์กร สำหรับ “ความคิดใหม่” อาจเป็นเพียง จุดเริ่มต้นของนวัตกรรม แต่ไม่อาจเรียกว่าเป็นนวัตกรรมได้ 2. นวัตกรรม จะต้องมีความใหม่ในระดับกลุ่ม ฝ่าย หรือองค์กร ในขณะที่บางครั้งอาจจะไม่จำเป็นต้องใหม่ในระดับบุคคลที่สร้าง นวัตกรรมนั้นๆ “ความตั้งใจ” 3. นวัตกรรม ต้องมาจาก “ความตั้งใจ” ที่ต้องการให้เกิดขึ้น มากกว่าจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นประจำ 4. นวัตกรรม จะต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เช่น การรับสมัครพนักงานใหม่ มีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกำไร [ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ผลกระทบ] ให้แก่องค์กร ไม่รวม จะต้องส่งผลกระทบ ที่ดี 5. นวัตกรรม จะต้องมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกำไร [ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ผลกระทบ] ให้แก่องค์กร หรือก่อเกิดประโยชน์ให้แก่ สังคมในวงกว้าง ทั้งนี้นวัตกรรมจะไม่รวมถึงการทำลายล้าง วินาศกรรรม หรือการก่อการร้าย นวัตกรรม จะต้องส่งผลกระทบ ที่ดีต่อสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ เกิดผลต่อบุคคลอื่น หรือไม่เกิดการประยุกต์ใช้ภายในองค์กร จะ ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรม Source : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

4 การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประเภทของนวัตกรรม Source : วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบับที่ 128 ตุลาคม - ธันวาคม 2553 ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 2. นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) 3. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 1. นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical Innovation) 2. นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็น ค่อยไป (Incremental Innovation) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 1. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) 2. นวัตกรรมทางการบริหาร (Administrative Innovation) จำแนกตาม เป้าหมาย จำแนกตาม ระดับของ การ เปลี่ยนแปลง จำแนกตาม ขอบเขตของ ผลกระทบ การจำแนกประเภทของนวัตกรรมสามารถจำแนกได้หลากหลายลักษณะประกอบด้วย (The Target of Innovation) (The Degree of Change) (Area of Impact) อย่างไรก็ดีในการจำแนกประเภทนวัตกรรมนั้นบางครั้งก็มีการแบ่งนวัตกรรมตามเป้าหมายในประเภทแรก ออกเป็นสามประเภทโดยมี นวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) เพิ่มขึ้นมาด้วย

5 การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนความเกี่ยวข้องของนวัตกรรมกับภาครัฐ Source : สำนักงาน ก. พ. ร. (2550)

6 การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนความเกี่ยวข้องของนวัตกรรมกับภาครัฐ Source : สำนักงาน ก. พ. ร. (2550)

7 การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนความเกี่ยวข้องของนวัตกรรมกับภาคเอกชน Source : สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

8 การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนความเกี่ยวข้องของนวัตกรรมกับภาคเอกชน Source : สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

9 การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนองค์ประกอบในการพัฒนานวัตกรรม Source : www.budco.com การพัฒนานวัตกรรมควรจะต้องได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับ ปฏิบัติการ โดยมีองค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้ การสนับสนุน จากผู้บริหาร มีเครื่องมือรองรับ การพัฒนานวัตกรรม ทุกคนมีส่วนร่วมใน การพัฒนานวัตกรรม ให้รางวัลในการ พัฒนานวัตกรรม ติดตามความคืบหน้า และประเมินผล การนำไปใช้ กำหนดเป้าหมาย /วัตถุประสงค์ ให้ชัดเจน องค์ประกอบสำคัญ ในการพัฒนา นวัตกรรม

10 การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตัวอย่างนวัตกรรม นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 11 นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) 22 นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 33

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โดย บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง จำกัด การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานเชิงนวัตกรรม กรมสรรพสามิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google